Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

Datums: 
25. Aprīlis, 2018 līdz 25. Maijs, 2018

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 25.maijam.

Projektu iesniegumus var iesniegt:

- papīra formā 2 eksemplāros biedrības “Gaujas Partnerība” birojā Ādažos, Pirmā ielā 38A, (tiem pievienojot 1 kopiju elektroniskā formātā, datu nesējā) (no 25.04.2018. līdz 25.05.2018. plkst.14:00);

- elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmākLAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska dokumenta formā, kas noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajai kārtībai, nosūtot to uz e-pastu lad@lad.gov (no 25.04.2018. līdz 25.05.2018. plkst.23:59).

Trešajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 48 087,65 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 25 000 EUR. Maksimālā atbalsta intensitāte – 70 %; 80 %, ja ir kopprojekts.

Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība un tās apraksts

Stratēģijas mērķis

M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana (217 595,84 EUR)

Rīcība

1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Atbalsta apmērs 

48 087,65EUR

Atbilstošā 13.10.2015. MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VRG darbības teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:

- jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;

- jaunu uzņēmumu veidošana;

- esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem;

- produktu ražošana un pārstrāde;

- jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;

- jaunu realizācijas veidu ieviešana;

- esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.

Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami bez maksas (grāmatvedības, apmācību u.c. jomās).

Rezultatīvie rādītāji

- Radīti jauni produkti / pakalpojumi vai attīstīti esoši produkti / pakalpojumi

- Uzņēmumu skaits, kas īstenos aktivitātes lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

- Izveidotu / labiekārtotu vietu, kurās tiek realizēta vietējā produkcija, skaits

- Apmācīto darbinieku skaits

Projektu vērtēšanas kritēriji un projekta iesniegumā papildus iekļaujamāinformācija

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2. Minimālais punktu skaits, kas projektam jāiegūst, lai par to sniegtu pozitīvu atzinumu, ir 10. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam specifiskajam kritērijam, kas nav ieskaitīts maksimālajā iegūstamo punktu skaitā (punktu skaits no 0 līdz 0,1 tiek pieskaitīts papildus projekta iegūtajiem punktiem pamata vērtēšanas kritērijos).

Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1.rīcībai noteiktajam rezultatīvajam rādītājam. Jāiesniedz arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties biedrības mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem un iesniegt projektu iesniegumus papīra formā iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv

Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtas ietvaros, 2018.gada 28.aprīlī plkst. 12.00 Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras centrā, Mākslas un vēstures galerijas telpās tiks rīkots informatīvais seminārs.

Kontaktinformācija:

-   Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja (mob.: +371 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv);

-   vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv .

Kontaktinformācija: 
Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja mob.: +371 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv
Reģions filtram: