Eiropas Komisija sāk sabiedrisko apspriešanu par LAP 2007.-2013. gadam rezultātiem

Šīs apspriešanas rezultāti tiks izmantoti, lai izstrādātu Eiropas Komisijas novērtējuma secinājumus, kas savukārt tiks izmantoti, gatavojot kopējo lauksaimniecības politiku laikposmam pēc 2020. gada. 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības un institūciju viedokli par lauku attīstības programmu sniegto ieguldījumu.Aptauju aizpildīt ir aicināti visi iedzīvotāji, iestādes un organizācijas, jo īpaši tiek gaidītas atbildes no lauku attīstības programmu atbalsta saņēmējiem – lauksaimniekiem, pārtikas pārstrādātājiem, nevalstiskajām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lauku teritoriju iedzīvotājiem, valsts pārvaldes iestādēm, citas publiskajām iestādēm u.c.

Anketa pieejama visu dalībvalstu valodās un ir atrodama šeit: https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_lv

Anketa būs pieejama līdz 2018. gada 20. aprīlim.

 

 

Karīna Afremoviča

ZM, Lauku attīstības atbalsta departamenta

Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas

vadītāja vietniece 

Pievienot komentāru