Kooperācija meža īpašumu apsaimniekošanā Latgalē

Biedrība Mežsaimnieku apvienība “Krāslava” dibināta 2004. gada 28. septembrī ar mērķi izveidot profesionālu, noturīgu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu privāto mežu īpašnieku pašpārvaldi un paplašināt pakalpojumu pieejamību, tādējādi ilgtermiņā nodrošinot privātās mežsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju labklājības celšanu Dienvidlatgalē. Biedrību veiksmīgi vada tās valdes priekšsēdētājs Valērijs Drozdovs. Patlaban tā apvieno 203 biedrus – meža īpašniekus no Latgales reģiona, kuru meža īpašumi mērāmi gandrīz 10 tūkstošos hektāru.

Mežsaimnieku apvienības nozīme pieauga pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas, kad tika likvidētas četras Krāslavas mežniecības un no Valsts meža dienesta uzdevumiem atdalītās funkcijas bija jāpārņem mežsaimnieku apvienībām. Tagad Mežsaimnieku apvienības kompetencē ir meža cirsmu fonda sagatavošana, meža stādījumu novērtēšana, mežu apsaimniekošanas projektu sagatavošana un neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošana. Apvienība sniedz bezmaksas konsultācijas privāto mežu īpašniekiem ne tikai no Krāslavas novada, bet arī no Daugavpils, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novadiem. 

Svarīgākais mežsaimnieku apvienības darbības lauciņš ir mežu saimnieku kooperācija, kas ir būtisks solis ārvalstu labākās mežsaimniecības pieredzes īstenošanā. Apvienība aktīvi piedalās mežsaimniecības politikas veidošanā un privāto meža īpašnieku interešu pārstāvniecībā valsts līmenī, sadarbojoties ar Latvijas Mežu īpašnieku biedrību. 

Biedrība Mežsaimnieku apvienība „Krāslava” aktīvi iesaistās finansējuma piesaistīšanā ES, ELVGF, ELFLA, LEADER un Krāslavas novada pašvaldības finansētajos projektos. Biedrības ”Krāslavas rajona partnerība” organizētajā LEADER projektu konkursā „Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem” atbalstītajā projektā 2009./2010. gadā tika izveidotas trīs mežsaimniecības pārstāvniecības, iegādāta datorprogramma, datortehnika, GPS Pathfinder uztvērējs, motorzāģi un krūmgrieži, biroja mēbeles un spoguļkamera, kā arī radītas divas darba vietas. Ieguldītās investīcijas ļauj attīstīties, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un sasniedzamību.
Mežsaimnieku apvienības „Krāslava” un tās priekšsēdētāja Valērija Drozdova panākumi atzinīgi novērtēti „Meža nozares gadagrāmatā 2010” /izdevējs nodibinājums „Latvija aug”/. 2016. gadā biedrība izveidoja un saņēma PEFC meža sertifikātu 23 meža saimnieku īpašumiem, veicinot ilgtspējīgu meža platību apsaimniekošanu. Ik gadu tiek  sagatavoti vairāki desmiti projektu Eiropas Savienības ELFLA  atbalstam meža īpašumu un lauksaimniecībā neizmantoto platību apmežošanai, jaunaudžu retināšanai utt. Tiek sniegti konsultatīvie pakalpojumi, nodrošināta līdzdalība Latvijas Mežu Īpašnieku biedrības organizētajos pieredzes braucienos, sapulcēs ar mērķi uzlabot un  veicināt mežu saimniecības apsaimniekošanu, palielinot ekonomisko efektivitāti.

Biedrības valdes priekšsēdētājs Valērijs Drozdovs  stāsta, ka Latgales reģionā meži klāj 38,6% (Krāslavas novadā ~35%) no sauszemes platības, tajā skaitā pēdējo 10 gadu laikā par 10,8% samazinājies skuju koku skaits un par 10,8% palielinājies lapu koku skaits. Meža apsaimniekošana nenozīmē tikai meža ciršanu. Mežs kā dzīvās dabas sastāvdaļa prasa pastāvīgu uzraudzību un apsaimniekošanu neatkarīgi no tā, vai konkrētajā mežā ir izcirtumi, jaunaudzes vai pāraudzis mežs. Līdz ar to ikvienam meža īpašniekam ir jābūt pietiekami izglītotam un zinošam, lai spētu patstāvīgi pieņemt pareizus lēmumus par labu sev un sava meža apsaimniekošanai. Pretējā gadījumā viņš cietīs zaudējumus.

Mežsaimniecība ir viena no populārākajām darbības nozarēm Latgalē ar 7,5% no neto apgrozījuma. Kokapstrāde izvirzījusies kā viens no nozīmīgākajiem attīstības virzieniem Latgalē. Kokrūpnieki Latvijā ir ieinteresēti privāto mežsaimnieku kooperācijā. Kooperēšanās sniedz vairākus labumus. Pirmkārt, viegli pieejami profesionāli padomi par sava meža attīstīšanu un tā vērtības celšanu, palīdzība meža saimniecības dokumentācijas kārtošanā līdz pat Eiropas fondu piesaistei meža stādīšanai un kopšanai. Otrkārt, ir daudz lielākas iespējas droši un izdevīgi pārdot cirsmas. Līdz ar to biedrībai Mežsaimnieku apvienība “Krāslava” ir plašs darbības lauks kooperācijas veicināšanā Latgalē, ikdienā atbalstot mežu saimniekus.

Terēze Brazeviča,
LLKC Krāslavas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru