Grozījumi atbalsta saņemšanai lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai

2011. gada 4. maijā stājās spēkā grozījumi MK 2008. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 255 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros".

Izmaiņas noteikumos attiecas tikai uz Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētajiem produktiem (lauksaimniecības produktiem). Grozījumi paredz vienkāršot atbalsta saņemšanas nosacījumus un palielināt maksimālās attiecināmās izmaksas jaunu uzņēmumu veidošanai gaļas pārstrādes sektorā un noteikt, ka jaunus uzņēmumus varēs veidot arī graudu, augļu un dārzeņu, kā arī pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes sektorā.

Precizēti atbalsta saņēmēji

Atbalsta pretendents ir:

  • juridiska persona, kas vismaz divus gadus lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi. Noteikto divu gadu periodu nepiemēro pārstrādes uzņēmumam, kas, īstenojot projektu, iegūst Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto gala produktu;
  • juridiska persona, kas pēc projekta īstenošanas sāks nodarboties ar pārstrādi gaļas, augļu un dārzeņu, graudu vai pārējo lauksaimniecības produktu sektoros, izņemot piena sektoru (jauns pārstrādes uzņēmums), ja vismaz vienam tās valdes vai padomes loceklim ir ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze ražošanas vai apstrādes uzņēmuma vadīšanā un tā darbības laikā uzņēmumos nav uzsākts maksātnespējas process;
  • jauns piena pārstrādes uzņēmums atbilstoši MK noteikumu nosacījumiem;
  • juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (ar šo pretendentu ir papildināts atbalsta saņēmēju saraksts).

Paplašināts produktu klāsts

Ar grozījumiem paplašināts produktu klāsts, kuri varēs būt kā projektā paredzētie galaprodukti, piemēram, aromatizēts jogurts, kartupeļi pārslu veidā un citi pārtikas izstrādājumi.

Palielinātas maksimālās attiecināmās izmaksas

Tiek palielinātas maksimālās attiecināmās izmaksas jaunam pārstrādes uzņēmumam gaļas pārstrādes sektorā un noteiktas maksimālās attiecināmās izmaksas augļu un dārzeņu, graudu un pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes sektoros.

Ar grozījumiem noteikts, ka attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz:

  • EUR 5 000 000 ekvivalentu latos projektā paredzēto aktivitāšu veikšanai jaunā pārstrādes uzņēmumā gaļas, graudu, augļu un dārzeņu sektorā. Bet šī summa nevar būt lielāka par vadītāja uzņēmuma neto gada apgrozījumu vairāk kā piecas reizes (ņem vērā lielāko neto gada apgrozījumu);
  • EUR 3 000 000 ekvivalentu latos projektā paredzēto aktivitāšu veikšanai jaunā pārstrādes uzņēmumā pārējo lauksaimniecības produktu sektoros. Bet šī summa nav lielāka par vadītāja uzņēmuma neto gada apgrozījumu vairāk kā piecas reizes (ņem vērā lielāko neto gada apgrozījumu).

Viena vadītāja uzņēmuma neto gada apgrozījumu var izmantot ne vairāk kā divu atbalsta pretendentu attiecināmo izmaksu aprēķināšanai vienā programmēšanas periodā

Palielināta atbalsta intensitāte piena pārstrādes sektorā

Savukārt atbalsta pretendentiem, kas īsteno projektu piena pārstrādes sektorā, atbalsta intensitāte tiek palielināta par 10% (mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem noteiktā atbalsta intensitāte 50% tiek palielināta vēl par 10%) vai 5% (pārējiem uzņēmumiem noteiktā atbalsta intensitāte 25% tiek palielināta par 5%). Tas attiecas arī uz tiem pretendentiem, kuriem ir jau apstiprināti projekti, bet kuri vēl nav iesnieguši maksājuma pieprasījumu.

Papildu nosacījumi, ja projektu pieņemšanas kārta ilgst vairāk par 30 dienām

Ja projektu pieņemšanas kārta ilgst vairāk par 30 dienām:

  • LAD savā interneta mājaslapā publicē informāciju par piešķirtā publiskā finansējuma atlikumu, atjaunojot informāciju ne retāk kā reizi mēnesī;
  • no dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai apstiprinātais publiskais finansējums sasniedz 80% no pieejamā publiskā finansējuma, Lauku atbalsta dienests turpina pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas, piemērojot projektu rindošanu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem (MK noteikumu 4. pielikums).

Pilnīgi ar visiem jaunumiem pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" var iepazīties MK noteikumos.

 

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 74

Pievienot komentāru