Izmaiņas valsts un ES atbalsta saņemšanas nosacījumos

Tuvojas platību maksājumu pieteikumu iesniegšanas laiks. Šogad tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā ir veiktas izmaiņas un noteiktas jaunas prasības. Tās nosaka Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros" un 12.03.2013. MK noteikumu Nr. 135 izmaiņas „Grozījumi Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumos Nr. 295 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai"". Lai pretendētu uz platību maksājumu atbalstu un atsevišķiem Lauku attīstības programmas 2. ass maksājumiem, jāievēro laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi un savstarpējās atbilstības obligātās pārvaldības prasības.

Kādas ir izmaiņas atbalsta veidos?
Papildu valsts tiešie maksājumi tiek aizstāti ar pārejas posma un atdalīto pārejas posma valsts atbalstu. Šis atbalsts būs pieejams tajās pašās nozarēs, kurās 2012. gadā tika saņemts papildu valsts tiešais atbalsts, gan ar ražošanu saistītais – par zīdītājgovīm un aitu mātēm, gan par vēsturiski saražotajām vienībām maksātie PVTM (par laukaugu platībām u.c.). Saņemšanas nosacījumi šim atbalstam 2013. gadā netiek mainīti.

Kādi ir papildinājumi laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumos?

 • Jauns nosacījums attiecībā uz atbalsta saņemšanu par pastāvīgām pļavām un ganībām, aramzemē sētajiem zālājiem un nektāraugiem. Ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir vismaz 50 hektāru un pastāvīgo pļavu un ganību, aramzemē sēto zālāju un nektāraugu paltību īpatsvars ir vismaz 50 procentu, tad jānodrošina vismaz 0,2 liellopu vienības uz vienu minēto kultūraugu hektāru.

Piemēram, ja lauksaimnieks apsaimnieko 51 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no kuriem 26 hektārus aizņem pastāvīgās pļavas un ganības, tad jānodrošina 5,2 liellopu vienības (piem., 6 slaucamas govis pēc Lauksaimniecības datu centra (LDC) datiem uz 1. jūliju).

Šis nosacījums neattiecas izņēmuma gadījumos:

 • ja lauksaimnieks līdz kārtējā gada 1. jūnijam ir reģistrējies LDC kā dzīvnieku barības primārais ražotājs un uz atbalstam pieteikto iepriekš minēto kultūraugu hektāru skaitu lauksaimnieciskās darbības ieņēmumi ir vismaz 100 Ls/ha (neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu), par ko norāda Valsts ieņēmumu dienestā līdz nākamā gada 1. jūlijam iesniegtā gada ienākumu deklarācija vai uzņēmuma gada pārskats;
 • ja lauksaimnieks pretendē uz atbalstu pasākumā „Agrovides maksājumi" vai „LIZ platība Natura 2000 teritorijās" ;
 • ja lauksaimnieks ir reģistrējies Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) Sēklaudzēšanas un sēklu tirgotāju reģistrā un lauki tiek izmantoti zālāju sēklaudzēšanai un ir pieteikti VAAD lauku apskatei līdz kārtējā gada 1. jūnijam.

Ja šis nosacījums netiks ievērots, pirmajā gadā tiks piemērota sankcija par savstarpējās atbilstības prasības neizpildi – 5 % atbalsta samazinājums, nākamajos gados atbalsts samazinājums attiecīgi pieaugs.

Kādas ir izmaiņas dokumentācijas uzrādīšanā?

 • Lauksaimnieks, kas kultūraugus audzē biogāzes ražošanai, pretendējot uz vienoto platības maksājumu un Mazāk labvēlīgo apvidu atbalstu, Lauku atbalsta dienestā šogad papildus iesniedz veidlapu „Atbalsta pretendenta deklarācija par „Lauksaimniecības kultūraugu audzēšanu biogāzei _____ gadā". Ieviesti jauni kultūraugu kodi: 790 – zālāji biogāzei un 990 – pārējie kultūraugi aramzemē biogāzei. Ja platību maksājumu iesniegumā tiek norādīti šie kultūraugu kodi, tad jāaizpilda veidlapa.

Kādas ir izmaiņas Agrovides atbalsta saņemšanā?

 • Atbalsta pretendents 2013. gadā nav tiesīgs paplašināt 2012. gadā apstiprināto saistību platību pasākumā „Agrovides maksājumi". Atbalsta pretendentiem, kuriem saistības beidzās 2012. gadā (2008.–2012.) par vienu gadu var pagarināt saistību periodu „Agrovides maksājumiem" par 2012. gadā apstiprināto saistību platību vai mazāku, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu. Protams, bioloģiskā saimniecībā jaunas platības var sertificēt, tomēr atbalsts par tām netiks piešķirts.
 • Gadījumos, ja atbalsta pretendents 5 gadu saistību periodā ir iesniedzis platību maksājumu iesniegumu, bet nav iesniedzis agrovides pielikumu atbalstu izmaksā, ja pēc LAD pieprasījuma viņš rakstiski ir apliecinājis saistību turpināšanu, norādot saistību platību atrašanās vietu un daudzumu, kā arī tiek izpildīti nosacījumi:

- par apakšpasākuma „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" (BLA) atbalstiesīgajām platībām ir iesniegts atzinums par bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību;
- apakšpasākuma „Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" (IDIV) atbalsta pretendents ir iekļauts VAAD Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā;
- apakšpasākumiem „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos", „Rugāju lauks ziemas periodā" un „Buferjoslu ierīkošana" faktisko saistību turpināšanu apliecina izlases veidā veiktās pārbaudes uz vietas kontroles ziņojuma dati. Ja šajos apakšpasākumos konstatē atkārtotu pārkāpumu, tad atbalsta pretendents atmaksā visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalsta summu.
- maksājumu nepiešķir arī gadījumos, ja atbalsta pretendents BLA un IDIV apakšpasākumos pielikumu neiesniedz atkārtoti pēc kārtas, bet saistības tiek turpinātas, ko apliecina atzinums par bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību vai atbalsta pretendenta iekļaušana VAAD Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā;
- ja pielikumu Agrovides pasākumā iesniedz pēc LAD pieprasījuma, attiecīgajam atbalsta veidam tiek piemērots atbalsta samazinājums 1 % apmērā par katru nokavēto darbdienu no kārtējā gada 15. maija, bet ne vairāk par 25 kalendāra dienām pēc kārtas.

Kādi ir grozījumi apakšpasākumā „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana"?

 • Šajā apakšpasākumā 2013. gadā atbalsta pretendentam ir tiesības uzņemties jaunas saistības un lauksaimniecības dzīvniekiem nav obligāti jābūt pārraudzībai.
 • Labojumus un papildinājumus drīkst iesniegt līdz 28. septembrim (iepriekš – līdz 3. septembrim).

Kādi ir grozījumi apakšpasākumā „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība"?
Atbalsta pretendentam līdz 15. augustam ir jānopļauj atbalstam pieteikto pastāvīgo pļavu un ganību platības, tomēr, ja tā nav nopļauta, tad pēc pirmā pārkāpuma maksājums par attiecīgo platību kārtējā gadā netiek izmaksāts. Ja pārkāpums atkārtojas, visas saistības tiek pārtrauktas un atbalsta pretendents atmaksā LAD visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalsta summu.

Kādi ir grozījumi apakšpasākumā „Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem"?

 • Atbalstu nepiešķir pretendentam – saimnieciskās darbības veicējam, kam saskaņā ar LAD Klientu reģistra datiem uz kārtējā gada 11. jūniju ir uzsākts vai iestājies maksātnespējas process.
 • Atbalsta likme palielināta no 60 uz 80 EUR/ha.

Jaunumi elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)

 • 2013. gadā EPS tika vektorizētas 2012. gadā atbalsta pretendentu iesniegtās lauku bloku kartes. Tas nozīmē, ja atbalsta pretendents pagājušajā gadā pieteicās, iezīmējot lauku robežas izdrukātajās lauku bloku kartēs, tad šogad tās ir pieejamas arī elektroniski EPS. Līdz ar to atbalsta pretendenti tiek aicināti atbalstam pieteikties elektroniski, kas palīdzēs izvairīties no kļūdām, atvieglos pieteikšanos jums ērtā laikā, gan arī dos iespēju sekot līdz iesnieguma administrēšanas gaitai.
 • Ņemot vērā 2012. gada vektorizēšanas, pārbaužu uz vietas un administratīvo kontroļu rezultātā noteiktās platības, pretendentam iepriekšējā gada lauku bloku kartēs jau tiks norādīti lauki ar platību, tomēr tie nebūs numurēti. Kartēs platība tiks norādīta ar burtu „P", – norādot iepriekšējā gadā pieteikto (tātad LAD apstiprināto) platību, bet ar burtu „Ģ" – iepriekšējā gadā iezīmēto (vai LAD pārbaužu laikā precizēto) lauka zīmējuma (ģeometrijas) platību. Laukiem, kuriem platība ir mazāka par 0,3 ha, platība netiks norādīta.
 • EPS izveidota atsevišķa sadaļa lauku bloku precizēšanai, kurā var apskatīt visus iesniegtos lauku precizēšanas pieteikumus.
 • EPS pievienota veidlapa „Atbalsta pretendenta deklarācija par „Lauksaimniecības kultūraugu audzēšanu biogāzei _____ gadā", kuru aizpilda kultūraugu audzētāji biogāzes ražošanai.
 • EPS papildināta ar sadaļu, kurā varēs elektroniski pievienot īpašuma apsaimniekošanu apliecinošus dokumentus, piemēram, zemes nomas līgumu.
 • EPS papildināta ar kopsavilkumu par pieteikto lauku skaitu sadalījumu pa kultūraugiem.


Atgādinām, ka platību maksājumu iesniegums Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldēs jāiesniedz līdz š. g. 15. maijam, pievienojot lauku bloku kartes un nepieciešamos dokumentus. Aicinām atbalsta pretendentus izmantot elektroniskās pieteikšanās sistēmu, tā nodrošinot ātrāku pieteikuma administrēšanu un atbalsta saņemšanas procesa pārskatāmību.

Sagatavots LLKC Augkopības nodaļā
pēc MK noteikumiem un LAD informācijas

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 4 (97)

Pievienot komentāru