Precizēts no akcīzes nodokļa atbrīvotās dīzeļdegvielas daudzums lauksaimniekiem 2012./2013. saimnieciskajā gadā

Šā gada 26. aprīlī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem", lai palielinātu kopējo no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas daudzumu. 

Svarīgākās izmaiņas
Grozījumi paredz palielināt 2013./2014. saimnieciskajā gadā maksimālo kopējo dīzeļdegvielas daudzumu, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, līdz 108 992 100 litriem. Tas veidos likumā „Par akcīzes nodokli" noteiktos 100 litrus par hektāru. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas (gāzeļļas) piešķirtais daudzums palielināsies no 80,4 līdz 100 l/ha.
Grozījumi precizē tiesību normu, kas paredz nepiemērot prasību par minimālā lauksaimniecības dzīvnieku blīvuma nodrošināšanu (vismaz 0,2 liellopu vienības) uz vienu pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju hektāru tiem lauksaimniekiem, kuri līdz kārtējā gada 1. jūnijam (iepriekš – līdz 1. martam) būs reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā (LDC) kā dzīvnieku barības primārie ražotāji, un vienlaikus viņiem līdz kārtējā gada 1. jūnijam nebūs LDC reģistrēts ganāmpulks, novietne un lauksaimniecības dzīvnieki.
Tā kā par iepriekšējo gadu aprēķinātos Eiropas Savienības atbalsta maksājumus „Agrovide" un „Agrovides maksājumi" lauksaimnieki var saņemt arī nākamajā gadā, grozījumi precizē tiesību normu, kas ļauj ieskaitīt noteiktajos ieņēmumos par iepriekšējo gadu aprēķinātos, bet kārtējā gadā saņemtos atbalsta maksājumus.

Pietiekšanās līdz 1. jūnijam
Atgādinām, ka tikai vēl līdz 1. jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. 2013./2014. saimnieciskajā gadā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes vai tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem.
Aizpildītu un parakstītu iesniegumu var iesniegt personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) vai centrālajā aparātā (CA), kā arī sūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski. LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), kuras priekšrocības ir ikdienu iegūt informāciju par izlietoto degvielas daudzumu un atlikumu.

Sagatavots LLKC Lauku attīstības nodaļā pēc LAD informācijas un MK noteikumiem

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 5 (98)

Pievienot komentāru