Atbalsts akvakultūrai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam ietvaros

Zemkopības ministrijā 7. maijā notika seminārs par Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” jaunajiem nosacījumiem. Jāatzīmē, ka izmaiņas ir nozīmīgas, un aicinām tām pievērst pienācīgu uzmanību.

Vispārējie reglamentējošie dokumenti:

Uzmanība jāpievērš arī normām, kas ietvertas Ministru kabineta noteikumos par projektu administrēšanu, atbalsta piešķiršanu un uzraudzību:

  • 2014. gada 30. septembra MK noteikumi Nr. 599 par atbalsta administrēšanas kārtību;
  • 2014. gada 30. septembra MK noteikumi Nr. 598 par atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību;
  • MK noteikumu projekts „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”.

Būtiski nosacījumi, kam aicinām pievērst uzmanību – pretendents, piesakoties atbalstam, projekta iesniegumā paredz rezultatīvos rādītājus (akvakultūras produkcijas ražošanas apjomu un saimnieciskās darbības rādītājus vai mērķus) un sasniedz tos projektā norādītajā laika periodā (ne vēlāk kā piektajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas). Ja pretendenta noteiktie mērķi un izvēlētie saimnieciskās darbības rādītāji netiek sasniegti, atbalsts tiek proporcionāli samazināts atbilstoši ieguldījuma mērķa faktiskai izpildei.

Vairāki ierobežojumi atbalsta saņemšanai:

  • ja Valsts vides dienests ir konstatējis vides aizsardzības noteikumu pārkāpumus un pārkāpumi nav novērsti;
  • ārzonas uzņēmumiem;
  • ja ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra;
  • uz iesnieguma iesniegšanas brīdi zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla.

 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

Pasākuma mērķissaskaņā ar Regulas Nr. 508/2014 6. pantu ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana.

Pretendenti: komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kas audzē akvakultūras dzīvniekus produkcijas pārdošanai vai plāno uzsākt audzēšanu pārdošanai.

Pasākumā atbalsta investīcijas ražošanas būvēs, iekārtās, tehnikā, aprīkojumā vai informācijas tehnoloģijās, sekmējot akvakultūras produkcijas ražošanas apjoma kāpumu, ražošanas efektivitātes palielināšanos, audzēto akvakultūras dzīvnieku sugu dažādošanu, dzīvnieku veselības un labturības nodrošināšanu, kā arī to aizsardzību pret savvaļas plēsoņām, produktu kvalitātes uzlabošanu vai vērtības pievienošanu izaudzētajai akvakultūras produkcijai (līdz 20% no projekta kopējām izmaksām).

Netiks atbalstīti zemes darbi dīķu būvniecībai un pārbūvei.

Tiks atbalstīta šādu sugu akvakultūras dzīvnieku audzēšana: karpas, foreles, zandarti, ālanti, sterletes, līdakas, līņi, sami, stores un vēži. Citu akvakultūras dzīvnieku sugu audzēšanai pretendentam jāiesniedz neatkarīgs zinātniskās institūcijas veikts tirgus pētījums par attiecīgo sugu akvakultūras produkcijas ilgtspēju un perspektīvām noieta tirgos.

Jaunajā plānošanas periodā tiek noteikti obligāti sasniedzamie saimnieciskās darbības rādītāji vai mērķi, no kuriem uzņēmums izvēlas plānotajam projektam atbilstošāko rādītāju.

Esošajiem akvakultūras produkciju ražojošajiem uzņēmumiem jāsasniedz vismaz viens no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem vai mērķiem:

  • vismaz par 10% palielina uzņēmuma vai saimniecības akvakultūras produkcijas ražošanas apjomu vai akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījumu;
  • vismaz par 30% no ieguldīto investīciju apmēra palielina akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījumu,
  • vismaz par 10% palielina uzņēmuma vai saimniecības akvakultūras produkcijas ražošanas efektivitāti (tiek samazinātas izmaksas uz vienu saražoto produkcijas vienību vai palielina saražotās produkcijas apjomu uz nodarbināto).

Jaunajiem akvakultūras uzņēmumiem jāsasniedz akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījums vismaz 30 procentu apmērā no ieguldīto investīciju apjoma.

Ja minētie rādītāji atbilstoši projektu iesniegumā norādītai informācijai netiek sasniegti, Lauku atbalsta dienests saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 598 un Nr. 599 pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam rādītāju apmēram.

Tiek izvirzīti arī papildu nosacījumi jaunajiem akvakultūras uzņēmumiem, tie ir:Iepriekšēja veiksmīga pieredze uzņēmējdarbībā, ko apliecina – vidējais neto apgrozījums pēdējo divu gadu laikā ir vismaz 250 000 eiro vai uzņēmuma vai saimniecības īpašniekam, vai dalībniekam ir vismaz divu gadu darbības pieredze tāda uzņēmuma vai saimniecības vadībā, kura vidējais neto apgrozījums pēdējo divu gadu laikā ir vismaz 250 000 eiro.

Vismaz pamata zināšanas akvakultūrā: uzņēmuma vai saimniecības īpašniekam vai dalībniekam ir pabeigta vismaz 160 stundu akreditēta izglītības programma akvakultūras jomā vai piesaistīts speciālists ar augstāko vai profesionālo vidējo izglītību akvakultūras jomā (valstī atzītā mācību iestādē apgūti ar akvakultūras nozari saistīti priekšmeti licencētā un akreditētā programmā vismaz 320 stundu apmērā) un praktisku pieredzi akvakultūras dzīvnieku audzēšanā. Tāpat arī ir noteikts papildu projekta uzraudzības laiks jaunajiem uzņēmumiem – 7 gadi.

Jaunajiem uzņēmumiem jāveic projekta ietekmes uz vidi izvērtējums atbilstoši normatīvajiem aktiem „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un jāiesniedz attiecīgo procedūru veikšanu apliecinoši dokumenti.

Publiskā atbalsta apmērs un atbalsta intensitāte: MVU – līdz 50%, traktortehnikai – līdz 40%, pārējiem uzņēmumiem – līdz 30%. Kopējo attiecināmo izmaksu summa periodā pretendentam nepārsniedz abus šos rādītājus: 4 000 000 eiro un summu, ko aprēķina, pie 250 000 eiro pieskaitot piecreiz lielāku pretendenta neto apgrozījumu vai apmaksāto pamatkapitālu, kā arī pieskaitot pretendenta saistīto uzņēmumu neto apgrozījumu iepriekšējā pārskata gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

Sagatavots pēc ZM Zivsaimniecības departamenta informācijas

Pievienot komentāru