Nozvejas datu elektroniska reģistrēšana arī piekrastes zvejai

Jūras piekrastes zvejniekiem no nākamā gada būs obligāts pienākums reģistrēt zvejas datus Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmā jeb LZIKIS pēc kuģa atgriešanās krastā un pirms zivju pirmās pārdošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas. Zvejas datus zvejnieki var ievadīt sistēmā no datora vai mobilā telefona, pieslēdzoties savam lietotāja kontam LZIKIS portālā.

2020. gada 1. jūlijā stājušies spēkā Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” un arī Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” grozījumi, kuri  nosaka prasību jūras piekrastes zvejniekiem reģistrēt nozvejas datus elektroniski informācijas sistēmā “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (turpmāk LZIKIS), kā arī paredz šādas iespējas izmantošanu iekšējo ūdeņu zvejniecībā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” nosaka, ka zvejniekiem, kuri nodarbojas ar komerciālo zveju Latvijas piekrastes vai ekonomiskās zonas ūdeņos, būs obligāti jāreģistrē nozvejas dati LZIKIS no 2021. gada 1. janvāra, bet pašpatēriņa zvejniekiem – no 2022. gada 1. janvāra. Jau šobrīd zvejnieki brīvprātīgi var nozvejas datus reģistrēt LZIKIS, iepriekš minētie noteikumi to paredz un LZIKIS pieļauj tādu iespēju. Jāatzīmē, ka Ministru kabineta noteikumu Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” grozījumi arī paredz iespēju nozvejas datus reģistrēt LZIKIS zvejniekiem, kuri zvejo iekšējos ūdeņos, bet tā būs brīvprātīga.

Ļoti cerams, ka zvejnieki paši varētu būt ieinteresēti ātrāk sākt izmantot nozvejas elektroniskās reģistrācijas priekšrocības, jo tad viņiem atkritīs vajadzība doties uz valsts institūcijām saņemt un pēc katra mēneša beigām nodot papīra zvejas žurnālus, jo to lietošana vairs nebūs nepieciešama.

Pieeju LZIKIS var saņemt, aizpildot pieteikuma formu (pieejama šeit: https://lzikispub.zm.gov.lv/Account/NewUserApplication), norādot zvejnieka lomu, komercdarbības informāciju (komerczvejniekam) un informāciju par reģistratoru. Šī pieteikuma forma ir jāpilda tikai tiem zvejniekiem, kuriem iepriekš netika piešķirta LZIKIS pieeja. Savukārt, ja iepriekš pieeja LZIKIS bija piešķirta jau citai lomai (piemēram, zivju pirmais pircējs, transportētājs u.c.), tad jauns pieteikums nav jāaizpilda, bet uz e-pasta adresi lzikis@zm.gov.lv jānosūta pieprasījums par papildu zvejnieka lomas piešķiršanu.   

Jūras piekrastes zvejniekiem, atverot savu lietotāja kontu LZIKIS izvēlnē, jāatver piekrastes zvejas žurnāla sadaļa, kur vajag norādīt tikai zivju sugu, zvejas kvadrātu un zvejas rīka acs izmēru. Savukārt iekšējo ūdeņu zvejniekiem, atverot savu lietotāja kontu LZIKIS izvēlnē, jāatver iekšējo ūdeņu zvejas žurnāla sadaļa, kur vajag norādīt zivju sugu, iekšzemes ūdeņus, kuros notiek zveja, zvejas rīku skaitu un linuma acs izmēru. Pēc nepieciešamo datu ievades tie jāsaglabā.

Ja tehnisku iemeslu, piemēram, interneta pārklājuma vai sistēmas tehniskās problēmas, dēļ zvejas datus nevar ievadīt LZIKIS, zvejnieks vai kuģa kapteinis par to paziņo Valsts vides dienesta Zvejas pārraudzības daļai, zvanot uz operatīvo tālruņa numuru 67408162 / 29296094 vai sūtot e-pasta vēstuli uz fmc@vvd.gov.lv, un nozvejas datus reģistrē zvejas žurnālā papīra formā. Savukārt 24 stundu laikā pēc LZIKIS darbības atjaunošanas vai pirms nākamā zvejas reisa, ja to uzsāk agrāk par 24 stundām, visus zvejas žurnālā papīra formā reģistrētos datus zvejnieks reģistrē elektroniski LZIKIS.

LZIKIS ir pieejama lietotāju rokasgrāmata, kas ir noderīgs rīks LZIKIS apgūšanai un palīdzēs zvejniekiem saprast sistēmas darbības un datu ievades principus. Savā LZIKIS lietotāja kontā zvejniekiem ir iespēja sadaļā “dokumenti” apskatīt saņemtos dokumentus: zvejas atļaujas (licences), pilnvarojumus, komercdarbības licences, nomas līgumus.

Zemkopības ministrija (turpmāk ZM) aicina zvejniekus izmantot iespēju testēt LZIKIS moduļa sistēmu un iesniegt ZM priekšlikumus par sistēmas iespējamiem uzlabojumiem vai nepieciešamajiem pilnveidojumiem, kuri būs noderīgi, lai sistēmu padarītu draudzīgāku zvejniekiem. Zvejnieki, izmantojot tiem piešķirto LZIKIS pieeju, sistēmu var testēt šeit: http://85.254.156.4:8090/.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar ZM atbildīgajām personām:

- Edijs Volkovičs, tālr. 67027038, e-pasts edijs.volkovics@zm.gov.lv, lai precizētu tehnisko informāciju un/vai paziņotu par problēmām LZIKIS sistēmas darbībā.

- Kārlis Bileskalns, tālr. 67094050, e-pasts karlis.bileskalns@zm.gov.lv, lai precizētu informāciju par  Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” minētajām prasībām saistībā ar zvejas žurnālu datu reģistrēšanu LZIKIS.

Kārlis Bileskalns,
ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības
stratēģijas nodaļas vecākais referents

Pievienot komentāru