Skaidrojumi par mencas zvejas lieguma īstenošanu

Zemkopības ministrija informē, ka š. g. 22. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma Komisijas īstenošanas regulu (ES) 2019/1248, ar to nosakot pasākumus ar mērķi samazināt nopietnu apdraudējumu mencas (Gadus morhua) Baltijas jūras austrumdaļas krājuma saglabāšanai. Regula stājās spēkā 24. jūlijā un tā darbojas līdz š. g. 31. decembrim.

Regulā paredzēta specializētas mencu zvejas slēgšana Baltijas jūras 24.–26. apakšrajonā ar atsevišķiem izņēmumiem attiecībā uz piekrastes zveju. Daļa Latvijas piekrastes ūdeņu ietilpst Baltijas jūras 26. apakšrajonā (Nīcas un Rucavas pagastam, kā arī daļai no Liepājai pieguļošie ūdeņi).

Tālākā informācija attiecas uz zvejas lieguma izņēmumiem, kas skar šos ūdeņus. Uz Ziemeļiem no Liepājas Baltijas jūrai pieguļošo pārējo Latvijas pašvaldību piekrastes ūdeņos mencu zveja ar regulu netiek ierobežota. Tāpat ar regulu Baltijas jūras 26. apakšrajonā un citos Latvijas piekrastes ūdeņos netiek ierobežota atpūtas zveja (makšķerēšana un pašpatēriņa zveja),  kurā var tikt iegūta menca. Šajā gadījumā mencu ieguves nosacījumus regulē attiecīgie Latvijas normatīvie akti.

Regulā pieļaujamā mencu piezveja

Regulas 2. panta 4. punkts paredz izņēmumus, kuri pieļauj  mencu piezveju:

a) Zvejas kuģiem (neatkarīgi no to izmērā), kas ar traļiem, dāņu vadiem vai tiem līdzīgiem zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs nepārsniedz 45 mm, zvejo 24., 25. un 26. apakšrajonā;

b) Zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir mazāks nekā 12 metri un kuri ar žaunu tīkliem, iepinējtīkliem vai vairāksienu tīkliem, vai grunts āķu rindām, āķu jedām (izņemot dreifējošas āķu jedas), rokas āķu rindām un džiga aprīkojumu vai līdzīgiem pasīviem zvejas rīkiem zvejo 25.–26. apakšrajonā.

Ministrija vērš uzmanību uz to, ka atbilstoši regulas 2. panta 5. un 6. punktam zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir mazāks nekā 12 metri  un kuriem atļauta mencu piezveja, ir jāatbilst sekojošām prasībām:

a) Kuģi nodrošina, ka to zvejas darbības var uzraudzīt jebkurā laikā. Šo kuģu gūtās mencas nejauša piezveja neveido vairāk kā 10% no visu jūras bioloģisko resursu kopējās nozvejas (dzīvsvars), ko izkrauj pēc katra zvejas reisa;

b) Atkāpe attiecas tikai uz tiem  zvejas kuģiem, kuri laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam ir reģistrējuši mencas nozvejas. Pārējiem kuģiem piezveja nav atļauta.

Lai nodrošinātu regulas prasību izpildi, ņemot vērā EK pārstāvju ministrijai sniegtos skaidrojumus un Valsts vides dienesta atbildīgo amatpersonu viedokli saistībā ar zvejas kontroles nodrošināšanu, ministrija informē par sekojošo.

Skaidrojums par atļauto 10% mencu piezveju

Ministrija skaidro, ka piekrastes zvejniekiem piezvejā ir atļauts paturēt mencas tikai tad, ja laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam tie ir reģistrējuši mencas nozvejas. Pretējā gadījumā mencu piezveja nav atļauta.

Gadījumā, ja mencas piezveja pārsniedz 10%, tad jebkurš mencu daudzums virs šī robežlīmeņa ir atlaižams atpakaļ jūrā, jo uz šo mencu neattieksies obligātā izkraušanas pienākuma prasība. Kopējās zivsaimniecības politikas regulas 15. panta 4. daļas a) punkts nosaka, ka nozvejas izkraušanas pienākumu nepiemēro sugām, kuru zveja ir aizliegta. Ar regulu noteiktie mencu krājumu aizsardzības ārkārtas pasākumi iedarbina šo izņēmumu.

Uzmanību! Izņēmumi attiecībā uz atļauto 10% mencas piezveju attiecas tikai uz tiem zvejniekiem, kuri atbilst regulas nosacījumiem par iepriekš (2018. un 2019. gadā) reģistrētām mencu nozvejām, kā arī ievēro šī skaidrojuma 2. punktā noteikto zvejas darbību ziņošanas kārtību. Savukārt zvejnieki, kuriem 2018. –2019. gadā nav reģistrētas  mencas nozvejas, mencas piezveja nav atļauta.

Skaidrojums par regulas prasību par kuģu zvejas darbību uzraudzību jebkurā laikā

Piekrastes zvejnieki, kuri zvejo 26. apakšrajonā un kuriem laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam ir reģistrētas mencas nozvejas, izmanto mobilos (sms) saziņas līdzekļus, lai Valsts vides dienestam līdz regulā noteiktā mencu zvejas ierobežojumu  termiņa beigām – 2019. gada 31. decembrim – nosūtītu šādu informāciju:

- Ziņojumu par plānoto iziešanas jūrā laiku un kuģa (laivas) nosaukumu vai reģistrācijas numuru, ar kuru plāno zvejot (ziņojumu nosūta/iesniedz pirms iziešanas jūrā);

- Iepriekšējo paziņojumu par paredzamo ienākšanas laiku zivju izkraušanas vietā, sniedzot informāciju atbilstoši MK 2017. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” 5. pielikuma ziņojuma saturam (iesniedz vismaz 2 stundas pirms plānotās izkraušanas uzsākšanas, savukārt, ja zvejas rajons atrodas tuvāk un minēto prasību par iepriekšējā paziņojuma laiku nevar nodrošināt, zvejnieks iepriekšējo paziņojumu iesniedz nekavējoties pēc zvejas darbības pabeigšanas).

Ja šīs kuģa zvejas darbību uzraudzības prasības netiek īstenotas, tad regula nepieļauj  kuģa, kura darbību nevar uzraudzīt jebkurā laikā, zveju 26. apakšrajonā, kurā, kā izņēmums ir atļauta 10% mencu piezveja.

Regulas Nr. 2019/1248 teksts pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1565604713455&uri=CELEX:32019R1248

Pievienot komentāru