Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes 2016. gadā

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) ir izstrādājis darbības plānu 2016. gada aktivitātēm, balstoties uz nozares pārstāvju un pasākumu dalībnieku vēlmēm, idejām un ieteikumiem.

Tiks organizēti vairāki semināri 2016.gadā ZST plāno īstenot 9 informatīvus seminārus, lai informētu sabiedrību par LEADER un EJZF atbalsta iespējām attiecīgā teritorijā un aktualitātēm zivsaimniecības nozarē. Semināri notiks Cēsu, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Pierīgas, Talsu, Tukuma, Valmieras un Ventspils teritorijās visa 2016.gada laikā, katrā teritorijā viens seminārs. Interesentiem par informatīvajiem semināru norises vietu un laikiem interesēties LLKC reģionālajos birojos vai www.zivjutikls.lv.

Kā arī tiks īstenoti 9 izglītojoši semināri Alūksnes, Cēsu, Kuldīgas, Madonas, Liepājas, Limbažu, Pierīgas, Talsu, Tukuma teritorijās par tematiem, kas ieteikti apkopojot ieteikumus no dalībniekiem, kuri piedalījušies līdzšinējos semināros. Izglītojošo semināru temati iespējami šādās tēmas:

  1. Zivju audzēšana (audzēšana, kopšana, barošana, slimības, zivju sugas, to savstarpējā saderība un piemērotība).
  2. Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana (zivju dīķu ierīkošana, jaunas akvakultūras izveidošanas iespējas, ūdenskrātuvju apsaimniekošana, stāvošu ūdeņu eitrofikācijas problēmas, risināšanas iespējas, praktiski piemēri u.c.).
  3. Iekšējā zveja un makšķerēšana (zvejas rīki, to izmantošanas metodes, zvejas tiesību normatīvā bāze; iespējas, tirdzniecība u.c.).
  4. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings (finanšu resursu iespējas zivju baseinu izveidošanai un uzglabāšanai, mārketinga prasmes, akvakultūras produktu apstrāde, zivju kūpinātavu ierīkošana un kūpināšanas tehnoloģijas, mājražošana u.c.).
  5. Zvejas produktu ražotāju organizāciju Ražošanas un tirdzniecības plāni (RTP izstrāde, ietvertie pasākumi un to īstenošanas kārtība, atbalsta iespējas u.c.)

Tiks organizēti 3 Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni uz Eiropas valstīm ar mērķi gūt citu valstu pieredzi zivsaimniecības jautājumos, veicināt viedokļu apmaiņu, iegūt informāciju par jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem un inovācijām nozarē. Mērķauditorija – piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejnieki, ezeru apsaimniekotāji, akvakultūras pārstāvji un ZVRG.

Notiks 11 mācību un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana Latvijā zivsaimniecības nozares pārstāvjiem, interesentiem un ZVRG, ar mērķi iepazīt nozares attīstību reģionos, veikt pieredzes apmaiņu, dalīties tehnoloģiskos risinājumos zivsaimniecības attīstībā, apmeklēt realizētos projektus, gūt jaunas idejas, lai attīstītu savu saimniecisko darbību vai veidotu sadarbību. Tēmas, balstoties uz dalībnieku vēlmēm, definēs ZST. Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni ir plānoti Cēsu, Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Madonas, Pierīgas, Talsu, Tukuma, Valmieras teritorijās un apvienots brauciens Alūksnes un Gulbenes teritorijām. Aktivitāte paredzēta tikai esošajiem zivsaimniecības nozares dalībniekiem, par iespēju piedalīties interesēties LLKC reģionālajos birojos, kuros tiks īstenota aktivitāte

Turpināsies divi pasākumi, kas būs veltīti jauniešu izglītošanai un zivsaimniecības popularizēšanai jauniešu vidū. Viens no tiem – „Zivsaimniecības popularizēšana skolās” palīdzēs veidot izpratni par zivsaimniecību kā tradicionālu un perspektīvu nozari, popularizējot to. Aktivitāte tiks īstenota desmit teritoriju skolu jauniešiem, un tās ietvaros notiek izbraukumi un tikšanās ar nozares pārstāvjiem, apmeklētas saimniecības un uzņēmumi.

Otrajā pasākumā – „Atbalsts jauniešiem akvakultūras un zvejniecības uzņēmējdarbības veicināšanai” var piedalīties piekrastes teritorijās dzīvojoši jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Pasākums paredzēts, lai motivētu jauniešus uzsākt uzņēmējdarbību zivsaimniecības nozarē vai to attīstīt. Aktivitāte tiks vairāk koncentrēta tieši uz zivsaimniecības popularizēšanu (t.sk. akvakultūras un dīķsaimniecības), nevis visas piekrastes attīstību.  Pasākuma biznesa projektu/plānu konkurss tiks integrēts pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” konkursā „Laukiem būt!”, kurā zivsaimniecība un akvakultūra tiks ieviesta kā viena no kategorijām. Pārējie jaunieši, kas gribēs attīstīt piekrasti caur citiem uzņēmējdarbības veidiem, varēs startēt citās konkursa kategorijās. Plānots ar zvejniecību saistītās lekcijas, izbraukumus piedāvāt skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Pasākums jauniešus iedvesmo un palielina redzesloku, ļaujot saprast, ka piekrastē ir iespējams realizēt veiksmīgu uzņēmējdarbību. Tomēr zivsaimniecība ir jāpopularizē jau skolas vecuma bērniem, jo lielai daļai jauniešu jau ir radies negatīvs iespaids par šo nozari.

ZST pasākums „Akvakultūras un piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma” ir paredzēta piekrastes zvejnieku un akvakultūras uzņēmumu aktivizēšanai.  Jau no 2012. gada turpinās sadarbība ar zvejniekiem, kuri izstrādāja biznesa plānus saimnieciskās darbības attīstībai. Kopumā aktivitātē tiks iesaistīti 25 uzņēmumi, kam būs iespējas saņemt konsultācijas ekonomikas jautājumos, palīdzību biznesa plānu izstrādē, finansējuma piesaistē un citos nepieciešamos jautājumos.

Sagatavosim un izdosim „Zivsaimniecības gadagrāmatu 2016”, kā arī turpināsies informatīvā izdevuma „Zivju Lapa” sagatavošana par aktualitātēm zivsaimniecībā, labas prakses piemēriem un speciālistu ieteikumiem.

Kā arī atjaunosim krājumus plakātiem Latvijas zivis I un Latvijas zivis II.

Organizēsim ikgadējo zivsaimniecības nozares konferenci, kurā tiekas visas nozarē un tās attīstībā iesaistītās organizācijas (ZM, LAD, ZVRG, BIOR un nozares nevalstiskās organizācijas).

Turpināsies aktivitāte Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms”, kur tiks godinātas labākās nozares saimniecības un uzņēmumi. (Plašāka informācija “Lielais loms rakstā”)

Veicināsim sadarbību ar zivsaimniecības NVO „Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumā”.

Kā arī piekrastes zivsaimniecības teritorijās attīstības veicināšanai darbosies 10 piekrastes zivsaimniecības teritoriju attīstības konsultanti (Salacgrīva, Engure, Mērsrags, Roja, Dundaga, Ventspils, Pāvilosta, Nīca, Rucava, Carnikava).

Nodarbosimies arī ar kapacitātes celšanu ZM pakļautībā esošajām iestādēm.

Arī 2016.gadā ZST darbosies akvakultūras eksperts, kas konsultē akvakultūras jautājumos. Tiks īstenots demonstrējums par jaunu karpu sugu ieviešanas iespēju izpēte Latvijā ar mērķi izpētīt jaunas karpu šķirnes dzīvotspēju Latvijas apstākļos

Vairāk informācijas par pasākuma norisi var iegūt:

Kristaps Gramanis

Zivsaimniecības Sadarbības tīkla Sekretariāts

Projektu vadītājs

Komentāri

Pievienot komentāru