Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes 2017. gadā

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) izstrādājis darbības plānu 2017. gada aktivitātēm, balstoties uz nozares pārstāvju un pasākumu dalībnieku vēlmēm, idejām un ieteikumiem.

Tiks organizēti vairāki semināri

ZST plāno 2017. gadā sarīkot trīs informatīvus seminārus, lai informētu sabiedrību par LEADER un EJZF atbalsta iespējām. Interesentiem par informatīvo semināru norises vietu un laikiem interesēties www.zivjutikls.lv.

Tiks organizēti desmit izglītojoši semināri Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Pierīgas, Talsu, Tukuma un Rīgas teritorijās par tematiem, kas izraudzīti, apkopojot ieteikumus no dalībniekiem, kuri piedalījušies līdzšinējos semināros. Izglītojošo semināru temati iespējami šādās tēmas:

  1. Zivju audzēšana (audzēšana, kopšana, barošana, slimības, zivju sugas, to savstarpējā saderība un piemērotība).
  2. Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana (zivju dīķu ierīkošana, jaunas akvakultūras izveidošanas iespējas, ūdenskrātuvju apsaimniekošana, stāvošu ūdeņu eitrofikācijas problēmas, to risināšanas iespējas, praktiski piemēri u. c.).
  3. Iekšējā zveja un makšķerēšana (zvejas rīki, to izmantošanas metodes, zvejas tiesību normatīvā bāze; iespējas, tirdzniecība u. c.).
  4. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings (finanšu resursu iespējas zivju baseinu izveidošanai un uzglabāšanai, mārketinga prasmes, akvakultūras produktu apstrāde, zivju kūpinātavu ierīkošana un kūpināšanas tehnoloģijas, mājražošana u. c.).
  5. Zvejas produktu ražotāju organizāciju Ražošanas un tirdzniecības plāni (RTP izstrāde, ietvertie pasākumi un to īstenošanas kārtība, atbalsta iespējas u. c.).

Pieredzes apmaiņas braucieni

Paredzēts sarīkot divus mācību un pieredzes apmaiņas braucienus uz Eiropas valstīm ar mērķi gūt citu valstu pieredzi zivsaimniecības jautājumos, veicināt viedokļu apmaiņu, iegūt informāciju par jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem un inovācijām nozarē. Mērķauditorija – piekrastes zvejnieki, mājražotāji, akvakultūras pārstāvji un ZVRG.

Notiks 10 mācību un pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā zivsaimniecības nozares pārstāvjiem, interesentiem un ZVRG ar mērķi iepazīt nozares attīstību reģionos, veikt pieredzes apmaiņu, dalīties tehnoloģiskos risinājumos zivsaimniecības attīstībā, apmeklēt īstenoto projektu vietas, gūt jaunas idejas, lai attīstītu savu saimniecisko darbību vai veidotu sadarbību. Tēmas, balstoties uz dalībnieku vēlmēm, definēs ZST. Aktivitāte paredzēta tikai esošajiem zivsaimniecības nozares dalībniekiem, par iespēju piedalīties interesēties reģionālajos birojos un ZST.

Jauniešu izglītošana

Turpināsies divas aktivitātes, kas būs veltītas jauniešu izglītošanai un zivsaimniecības popularizēšanai jauniešu vidū. Viena no tām – “Zivsaimniecības popularizēšana skolās” palīdzēs veidot izpratni par zivsaimniecību kā tradicionālu un perspektīvu nozari, popularizējot to. Aktivitāte tiks īstenota desmit teritoriju skolu jauniešiem, un tās ietvaros notiks izbraukumi un tikšanās ar nozares pārstāvjiem, apmeklētas saimniecības un uzņēmumi. Pasākums jauniešus iedvesmo un palielina redzesloku, ļaujot saprast, ka piekrastē ir iespējams realizēt veiksmīgu uzņēmējdarbību.

Otrajā aktivitātē – “Atbalsts jauniešiem akvakultūras un zvejniecības uzņēmējdarbības veicināšanai”, kas ir ZST divu gadu aktivitāte (uzsākta 2016. gadā un turpināsies 2017. gadā), –

paredzēta jauniešu – zivsaimniecības uzņēmumu “tradīciju pārņēmēju” apzināšanai un intereses radīšanai par nozari, lai veicinātu zināšanu pārnesi šajā jomā. Pasākuma mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Pasākums tiek īstenots ar mērķi motivēt uzsākt uzņēmējdarbību zivsaimniecības nozarē vai to attīstīt. Aktivitātes ietvaros notiks teorētisko zināšanu papildināšana no nozares uzņēmējiem un lektoriem, prakse un prasmju skola nozares uzņēmumos, kā arī apmācības biznesa plāna izveidē, aprēķinos, biznesa idejas formulēšanā, attīstīšanā, īstenošanā utt. Jauniešu aktivitātes tiek plānotas un īstenotas, vadoties no jauniešus interesējošās apakšnozares – zvejniecības, akvakultūras un zivju pārstrādes kā uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas piekrastē. Aktivitāte tiks vairāk koncentrēta tieši uz zivsaimniecības popularizēšanu (t. sk. akvakultūras un dīķsaimniecības) nevis visas piekrastes attīstību.  Aktivitātē 2017. gadā tiks turpināta sadarbība ar jauniešiem, kuri programmā iesaistījās 2016. gadā.

Ekonomiskās aktivitātes veicināšana

ZST aktivitāte “Akvakultūras un piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma” ir paredzēta piekrastes zvejnieku un akvakultūras uzņēmumu aktivizēšanai.  Jau no 2012. gada turpinās sadarbība ar zvejniekiem, kuri izstrādāja biznesa plānus saimnieciskās darbības attīstībai. Kopumā aktivitātē tiks iesaistīti 23 uzņēmumi, kam būs iespējas saņemt konsultācijas ekonomikas jautājumos, palīdzību biznesa plānu izstrādē, finansējuma piesaistē un citos nepieciešamos jautājumos. Aktivitātes ietvaros tiks veidotas darba grupas akvakultūrā ar uzsvaru uz recirkulācijas sistēmām.

Informēšana par zivsaimniecības nozari

Sagatavosim un izdosim “Zivsaimniecības gadagrāmatu 2017”, kā arī turpināsies informatīvā izdevuma „Zivju Lapa” sagatavošana par aktualitātēm zivsaimniecībā, labas prakses piemēriem un speciālistu ieteikumiem. Tāpat turpināsies informācijas sagatavošana par zivsaimniecības nozari un tās publicēšana mājaslapā www.zivjutikls.lv.

Nodarbosimies arī ar kapacitātes celšanu ZM pakļautībā esošajām iestādēm.

Arī 2017. gadā ZST darbosies akvakultūras eksperts, kurš konsultē akvakultūras jautājumos. Tiks turpināts demonstrējums par jaunu karpu sugu ieviešanas iespēju izpēti Latvijā ar mērķi izpētīt jaunas karpu šķirnes dzīvotspēju Latvijas apstākļos.

Organizēsim ikgadējo zivsaimniecības nozares konferenci, kurā tiekas visas nozarē un tās attīstībā iesaistītās organizācijas (ZM, LAD, ZVRG, BIOR un nozares nevalstiskās organizācijas).

Turpināsies aktivitāte Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms”, kur tiks godinātas labākās nozares saimniecības un uzņēmumi.

Lai veicinātu piekrastes attīstību, iepazīstinātu ar zvejniecības tradīcijām un darbīgiem uzņēmējiem, trešo gadu pēc kārtas Tukuma piekrastē tiks rīkotas atvērto durvju dienas zvejnieku sētās un uzņēmumos – “Ciemos Tukuma piekrastē”.

Vairāk informācijas par pasākumu norisi var iegūt:

* www.zivjutikls.lv;

* sazinoties ar Zivsaimniecības sadarbības tīkla pārstāvjiem.

Kristaps Gramanis, Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāta projektu vadītājs

Pievienot komentāru