Veiktas izmaiņas pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” nosacījumos

Zemkopības ministrija informē, ka ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 402 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā””. Izmaiņas pasākuma noteikumos veiktas, lai veicinātu mikrouzņēmumu un mazo komersantu ienākšanu un attīstību akvakultūras nozarē.

Turpmāk mazo uzņēmumu, kas plāno audzēt vai kas audzē akvakultūras produkciju pārdošanai mazāk nekā vienu gadu, iesniegtajiem projektiem, kuros attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 eiro, tiek ievērojami atviegloti nosacījumi attiecībā uz pieredzes apliecināšanu uzņēmējdarbībā. Šādu uzņēmumu vidējam neto apgrozījumam pēdējo divu gadu laikā būs jābūt vismaz 15 000 eiro (patlaban neatkarīgi no projekta lieluma vidējam neto apgrozījumam ir jābūt vismaz 250 000 eiro). Papildus, ja uzņēmumā nestrādā darbinieks ar augstāko vai profesionālo vidējo izglītību akvakultūras jomā vai arī uzņēmuma īpašnieks nav apguvis Izglītības kvalitātes valsts dienestā akreditētu profesionālās izglītības programmu akvakultūras jomā, noteikumi papildināti ar jaunu iespēju šādos gadījumos projekta izstrādes un īstenošanas laikā veikt konsultācijas ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” speciālistiem par uzņēmumā esošo vai plānoto akvakultūras dzīvnieku audzēšanas procesu un paredzētajām audzēšanas tehnoloģijām. “BIOR” speciālistu sniegtās konsultācijas mikrouzņēmumiem un mazajiem komersantiem projekta izstrādes un īstenošanas laikā veicinās publiskā atbalsta novirzīšanu akvakultūras saimniecībai aktuālo un nepieciešamo jautājumu risināšanai. Pēc šādu projektu īstenošanas, kuros attiecināmo izmaksu summa nepārsniegs 100 000 eiro, uzņēmumiem turpmāk būs jāsasniedz akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījums vismaz 20 procentu apmērā no ieguldīto investīciju apmēra šobrīd noteikto 30 procentu vietā.

Ņemot vērā būvniecības izmaksu kāpumu, kā arī to, ka projektā paredzētajām piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem jāievēro normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras organizēšanu, tā nodrošinot efektīvu publisko līdzekļu izmantošanu, no noteikumiem tiek svītrotas maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un pārbūves projektos galvenajiem būvju tipiem un būvdarbu veidiem.

Lai veicinātu akvakultūras nozares attīstību, uzņēmumiem, kas ar akvakultūru nodarbojas papildus citām nozarēm un sasniedz ievērojamus akvakultūras produkcijas audzēšanas rādītājus, ir iespēja iegādāties specializēto tehniku dīķu atjaunošanai, kā arī veikt dīķu atjaunošanas darbus (bez dīķa platības paplašināšanas), jo ar grozījumiem attiecināmo izmaksu sarakstā pie dīķu atjaunošanas darbiem un specializētās tehnikas iegādes dīķu atjaunošanai ir svītrots nosacījums, ka akvakultūras saimniecības ieņēmumiem no izaudzētās akvakultūras produkcijas pārdošanas iepriekšējā pārskata gadā ir jābūt lielākiem par citiem uzņēmuma ieņēmumiem. Nosacījums svītrots, jo ar zivju audzēšanu nodarbojas dažāda lieluma un nozaru uzņēmumi. Šādas izmaiņas papildus veicinās akvakultūras saimniecību dīķu platību sakārtošanu.

Plašāka informācija par pieejamo atbalstu pasākumā “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” pieejama tīmekļvietnē: https://likumi.lv/ta/id/275509-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-pasakumam-produktivi-ieguldijumi-akvakultura.

No 2018. gada 20. augusta līdz 2018. gada 14. decembrim Lauku atbalsta dienestā var iesniegt projektu iesniegumus minētajā pasākumā, un šajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā ir pieejams publiskais finansējums 8 000 000 eiro.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, ierodoties Lauku atbalsta dienestā personīgi vai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu, vai lad@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā (tālr. 67095000, 26178323).

LR Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

Pievienot komentāru