Par VLT

VLT vīzija – attīstīta lauku teritorija, kurā notiek cieša un koordinēta sadarbība starp tajā iesaistītajām pusēm.

VLT mērķi:

  • palielināt ieinteresēto pušu līdzdalību lauku attīstības īstenošanā;
  • uzlabot LAP īstenošanas kvalitāti;
  • informēt plašāku sabiedrību un iespējamos atbalsta saņēmējus par lauku attīstības politiku un finansējuma iespējām;
  • veicināt inovācijas lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, mežsaimniecībā un lauku apvidos;
  • veicināt lauku uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti.

Mērķu sasniegšanai un izpildei VLT Sekretariāts izstrādā daudzgadu Rīcības programmu un ikgadējos darba plānus, kuros ietver informāciju par plānotajām aktivitātēm, finansējumu un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem. 

Galvenais – dzīvotspējīgi reģioni

“Lai nodrošinātu Eiropas Savienības (ES) atbalstu lauku attīstības politikas īstenošanai visās ES dalībvalstīs, katra no tām veido Valsts Lauku tīklu”. Šāds formāls teikums definē lauku tīklu izveidi visā Eiropas Savienībā. Tomēr tas nav vien kāds abstrakts veidojums. Katrā no tiem darbojas zinoši un aizrautīgi cilvēki, kuriem nav vienaldzīga lauku un tajā dzīvojošo cilvēku nākotne. Latvijā Valsts Lauku tīkls (VLT) Edgara Lindes vadībā darbojas kopš 2008. gada.

Edgars Linde, VLT vadītājs: “Mēs visi gribam redzēt laukus bagātus un apdzīvotus, bet ir daudz dažādu viedokļu par darāmo, lai šos mērķus sasniegtu. Arī šeit ķēdes stiprumu nosaka tās vājākā posma stiprums, tādēļ tikai līdzsvara meklējumi – starp infrastruktūras attīstību, ieguldījumiem cilvēkresursos, investīcijām pamatlīdzekļos, vides aizsardzības pasākumiem, palīdzēs mūsu laukiem. Būtiska loma reģionu attīstībā ir darbavietu pieejamībai. Tādēļ īpaša vērība veltāma uzņēmējdarbības attīstīšanai laukos. Eiropas Lauku tīkla ietvaros dalībvalstīm ir iespēja dalīties pieredzē, kā vislabāk atbalstīt uzņēmējus.”

Darbojoties Eiropas Lauku tīklā, kura galvenais uzdevums ir koordinēt ES dalībvalstu Lauku tīklu darbu, veicinot efektīvu Lauku attīstības programmu (LAP) īstenošanu ES dalībvalstīs, radot idejas un savstarpēji daloties arī citiem noderīgās zināšanās, Latvijas VLT ir aktīvs palīgs reģionu iedzīvotājiem ikdienā.

Dzintars Vaivods, Finanšu vadītājs: “Valsts Lauku tīkls ir iespēja arī ikvienam zemniekam izmantot Lauku attīstības programmas (LAP) naudu, saimniekojot gudri, efektīvi un videi draudzīgi, domājot ne tikai par savām, bet arī visas sabiedrības interesēm. Ar  VLT palīdzību Latvijā pamazām rodas izpratne par to, ka nedrīkst gaidīt uz citiem, kas izdarīs nepieciešamo, bet viss jācenšas darīt pašiem. Savukārt sadarbībā ar kolēģiem no citām valstīm dzimst idejas par jaunām reģionu uzņēmēju atbalsta iespējām.”

Zanda Dimanta-Svilpe, VLT projektu vadītāja: “Arvien biežāk, runājot par lauku reģionu attīstību, tiek pieminēti tādi termini kā “Viedie ciemi” un "Bioekonomika". Viedie ciemi ir tādi lauku reģioni un kopienas, kas, balstoties uz savām esošajām stiprajām īpašībām, vērtībām un iespējām – attīstās un risina problēmas, izmantojot dažādus, varbūt arī netradicionālus risinājumus, digitālās tehnoloģijas, inovācijas vai vienkārši zināšanas.

Meklējot savas teritorijas priekšrocības, izceļot lauku reģiona uzņēmējdarbības potenciālu, radot jaunus produktus ar pievienoto vērtību – mums nevajadzētu aizmirst arī par bioekonomiku – par ilgtspējīgu un pārdomātu dabas resursu izmantošanu.

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – daba, ekonomika un sabiedrība, un apzīmē pāreju uz pilnīgu, noslēgtā cikla (circular) ekonomiku, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Līdzīgi kā viedie ciemi, bioekonomika rada jaunas iespējas lauku attīstībā. Te nozīmīga vienmēr būs sadarbība un kopīga vīzija.

Ņemot vērā citu Eiropas Savienības valstu pieredzi, īstenojot Valsts Lauku tīkla Rīcības plānu, mēs cenšamies sniegt palīdzīgu roku labvēlīgas vides veidošanā reģionos.”