Par VLT

Katrā Eiropas Savienības dalībvalstī ir izveidots Lauku tīkls, kura mērķis ir iesaistīt sabiedrību lauku attīstības jautājumos. Latvijas Lauku tīkla Sekretariāta funkcijas veic Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

VLT vīzija – attīstīta lauku teritorija, kurā notiek cieša un koordinēta sadarbība starp tajā iesaistītajām pusēm.

VLT mērķi:

  • palielināt ieinteresēto pušu līdzdalību lauku attīstības īstenošanā;
  • uzlabot LAP īstenošanas kvalitāti;
  • informēt plašāku sabiedrību un iespējamos atbalsta saņēmējus par lauku attīstības politiku un finansējuma iespējām;
  • veicināt inovācijas lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, mežsaimniecībā un lauku apvidos;
  • veicināt lauku uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti.

Mērķu sasniegšanai un izpildei VLT Sekretariāts izstrādā daudzgadu Rīcības programmu un ikgadējos darba plānus, kuros ietver informāciju par plānotajām aktivitātēm, finansējumu un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem. 

Galvenais – dzīvotspējīgi reģioni

“Lai nodrošinātu Eiropas Savienības (ES) atbalstu lauku attīstības politikas īstenošanai visās ES dalībvalstīs, katra no tām veido Valsts Lauku tīklu”. Šāds formāls teikums definē lauku tīklu izveidi visā Eiropas Savienībā. Tomēr tas nav vien kāds abstrakts veidojums. Katrā no tiem darbojas zinoši un aizrautīgi cilvēki, kuriem nav vienaldzīga lauku un tajā dzīvojošo cilvēku nākotne. Latvijā Valsts Lauku tīkls (VLT) Edgara Lindes vadībā darbojas kopš 2008. gada.

Edgars Linde, VLT vadītājs: “Mēs visi gribam redzēt laukus bagātus un apdzīvotus, bet ir daudz dažādu viedokļu par darāmo, lai šos mērķus sasniegtu. Arī šeit ķēdes stiprumu nosaka tās vājākā posma stiprums, tādēļ tikai līdzsvara meklējumi – starp infrastruktūras attīstību, ieguldījumiem cilvēkresursos, investīcijām pamatlīdzekļos, vides aizsardzības pasākumiem, palīdzēs mūsu laukiem. Būtiska loma reģionu attīstībā ir darbavietu pieejamībai. Tādēļ īpaša vērība veltāma uzņēmējdarbības attīstīšanai laukos. Eiropas Lauku tīkla ietvaros dalībvalstīm ir iespēja dalīties pieredzē, kā vislabāk atbalstīt uzņēmējus.”

Darbojoties Eiropas Lauku tīklā, kura galvenais uzdevums ir koordinēt ES dalībvalstu Lauku tīklu darbu, veicinot efektīvu Lauku attīstības programmu (LAP) īstenošanu ES dalībvalstīs, radot idejas un savstarpēji daloties arī citiem noderīgās zināšanās, Latvijas VLT ir aktīvs palīgs reģionu iedzīvotājiem ikdienā.

Dzintars Vaivods, Finanšu vadītājs: “Valsts Lauku tīkls ir iespēja arī ikvienam zemniekam izmantot Lauku attīstības programmas (LAP) naudu, saimniekojot gudri, efektīvi un videi draudzīgi, domājot ne tikai par savām, bet arī visas sabiedrības interesēm. Ar  VLT palīdzību Latvijā pamazām rodas izpratne par to, ka nedrīkst gaidīt uz citiem, kas izdarīs nepieciešamo, bet viss jācenšas darīt pašiem. Savukārt sadarbībā ar kolēģiem no citām valstīm dzimst idejas par jaunām reģionu uzņēmēju atbalsta iespējām.”

Liene Feldmane, lauku attīstības eksperte: Valsts Lauku tīkls – tā ir vēlme izprast citam citu, sadarboties, radīt kopā! Šo gadu laikā VLT ir uzsācis un joprojām turpina dažādas aktivitātes skolēniem un jauniešiem, lauku uzņēmējiem, t. sk. mājražotājiem, specifiskas aktivitātes lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, lai veicinātu lauku attīstību un dzīvotspēju. Esam līdzdarbojušies dažādos projektos, lai arī pilsētas iedzīvotājiem rādītu un stāstītu par lauku vidi, lauku nozīmi pilsētas dzīvei u. c.

Papildus šim VLT iesaistās arī lauku politikas plānošanā un skaidrošanā. Viens no uzdevumiem ir atgriezeniskās saites sniegšana politikas veidotājiem, iesaistoties sabiedrības viedokļu apzināšanā par esošo situāciju, kā arī plānojot nākamā perioda Kopējo lauksaimniecības politiku. Mēs varam būt lepni, ka Latvijā, izmantojot Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra reģionālos birojus un speciālistus tajos, varam apzināt plašu lauku auditoriju un īsā laikā noskaidrot aktuālo. Šo Latvijas Lauku tīkla pieeju novērtē arī Eiropas Savienības Lauksaimniecības direktorāts.

Paldies Latvijas lauku iedzīvotājiem par aktīvo līdzdalību viedokļu paušanā, kopā mēs varam uzlabot savu dzīves vidi, ja ne uzreiz, bet pa mazam solītim – gan!”

Zanda Dimanta-Svilpe, VLT projektu vadītāja: “Arvien biežāk, runājot par lauku reģionu attīstību, tiek pieminēti tādi termini kā “Viedie ciemi” un "Bioekonomika". Viedie ciemi ir tādi lauku reģioni un kopienas, kas, balstoties uz savām esošajām stiprajām īpašībām, vērtībām un iespējām – attīstās un risina problēmas, izmantojot dažādus, varbūt arī netradicionālus risinājumus, digitālās tehnoloģijas, inovācijas vai vienkārši zināšanas.

Meklējot savas teritorijas priekšrocības, izceļot lauku reģiona uzņēmējdarbības potenciālu, radot jaunus produktus ar pievienoto vērtību – mums nevajadzētu aizmirst arī par bioekonomiku – par ilgtspējīgu un pārdomātu dabas resursu izmantošanu.

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – daba, ekonomika un sabiedrība, un apzīmē pāreju uz pilnīgu, noslēgtā cikla (circular) ekonomiku, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Līdzīgi kā viedie ciemi, bioekonomika rada jaunas iespējas lauku attīstībā. Te nozīmīga vienmēr būs sadarbība un kopīga vīzija.

Ņemot vērā citu Eiropas Savienības valstu pieredzi, īstenojot Valsts Lauku tīkla Rīcības plānu, mēs cenšamies sniegt palīdzīgu roku labvēlīgas vides veidošanā reģionos.”