Jēkabpils

Mācības piena lopkopībā "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā. Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību"

LLKC Jēkabpils birojs rīko bezmaksas mācības piena lopkopībā par emisiju samazināšanas pasākumiem.
Mācības notiks tiešsaistē zoom 22., 23., 25., 28. februārī plkst 10:00 līdz 13:15.
Lektori: Silvija Dreijere, Ziedīte Bimšteine, Andris Skudra.
Mācību tēmas:

24.01.2022., MKPC Sēlija| ZOOM platforma| informatīvais seminārs “Pārskatu iesniegšanas veidi, VMD GIS sistēmas iespējas. Saimniekošana ūdensteču, ūdenstilpņu un mitrzemju aizsargjoslās.”

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt pārskatu iesniegšanu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību, tostarp VMD GIS sistēmas iespējas. Semināra otrā daļā tiks apskatīta saimniekošanas iespējas ūdensteču, ūdenstilpju un mitrzemju aizsargjoslās, pievēršot uzmanību izlases cirtēm. Semināra nobeigumā atvēlēts laiks diskusijām un atbildēm uz jautājumiem.

Uzņēmēju pieredzes diena pasākumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Jēkabpils konsultāciju birojā.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros 08.12.2021. Jēkabpils konsultāciju birojs ZOOM platformā organizē jauniešiem tikšanos ar jaunajiem uzņēmējiem- bijušajiem konkursa "Laukiem būt" dalībniekiem par pieredzi uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstīšanā.

Informatīvs seminārs "Atbalsta iespējas un nosacījumi lauku saimniecībām."

29. novembrī Jēkabpils konsultāciju birojs aicina uz tiešsaistes informatīvu semināru par atbalsta iespējām un nosacījumiem lauku saimniecībām.

Tēmas: LAD aktuālā informācija. ES atbalsta saņemšanas nosacījumi pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās". Tehnikas un iekārtu katalogs un tā izmantošana atbalsta pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" projekta iesnieguma sagatavošanā. LLKC Jēkabpils konsultāciju
biroja aktuālā informācija, sniegtās konsultācijas un pakalpojumi lauku saimniecībām.

Jēkabpils konsultāciju biroja Informatīvā diena VLT aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs aicina lauku jauniešus apgūt uzņēmējdarbības prasmes un īstenot savas biznesa ieceres, piedaloties bezmaksas mācībās un konkursā “Laukiem būt!”. Mācības notiek ZOOM platformā, Valsts lauku tīkla aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros. Iepriekšēja pieteikšanās.

"Laukiem Būt!" mācības Jēkabpils birojā

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs aicina lauku jauniešus apgūt uzņēmējdarbības prasmes "Laukiem Būt!" mācībās, kas notiks: 15.10. (informatīvā diena), 22.un 28.oktobrī, 05.,12., 16. novembrī. Tās būs 5 intensīvs mācību un praktisko nodarbību dienas 25 astronomisko stundu garumā un 1 noslēguma/prezentāciju diena (01.12.2021.). Mācībās varēs gūt izpratni par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstīšanu, ģenerēt idejas, apgūt uzņēmējdarbības pamatus, tirgus analīzi, mārketingu un reklāmu, izvirzīt mērķus un tos sasniegt.

Mācības "Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana (piena lopkopība)''

07.07.2021.- 10.07.2021. plkst. 10:00-13:15 LLKC Jēkabpils birojs tiešsaistē Zoom rīko mācības lopkopībā ( ar līdzmaksājumu).
Lektori: Andrejs Elksniņš, Ziedīte Bimšteine.
Tēmas: Produkcijas kvalitātes rādītāji un tos ietekmējošie faktori. Dzīvnieku audzēšana un turēšana kvalitatīvas produkcijas ieguvei. Dzīvnieku ēdināšanas pamatprincipi un barības veidu nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Lopbarības kvalitātes novērtēšana.
Iepriekšēja pieteikties līdz 02.07.2021.,

Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena un gaļas lopkopība)

23. martā LLKC Jēkabpils birojs uzsāk mācības lopkopībā "Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena un gaļas lopkopība)"
Tiešsaitē Zoom 23.03.2021.- 25.03.2021. Lektori: Mairita Elbrete, Inese Doņuka, Daina Lodiņa, Ziedīte Bimšteine.

Aktualitātes lauku uzņēmējiem.

SIA LLKC Jēkabpils birojs 19. martā organizē bezmaksas tiešsaistes semināru "Aktualitātes lauku uzņēmējiem".
Semināra tēmas:
1. Darba aizsardzības prasības lauksaimniecības nozarē.
2. NVA iespējamais atbalsts lauku uzņēmējiem.
3. LLKC Jēkabpils biroja aktuālā informācija lauku uzņēmējiem.

Lektori: Jūlija Strode (Latgales RVDI Jēkabpils biroja vadītāja), Svetlana Kačane (NVA Jēkabpils filiāles vadītāja), Jēkabpils KB speciālisti.

Lapas

Subscribe to RSS - Jēkabpils