Mežsaimniecība

Informatīvs seminārs Limbažos | Medību saimniecības nozīme. Nodarītie postījumi un to novēršanas iespējas mežsaimniecībā

Medību saimniecības veidošana un nozīme. Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Meža aizsardzības pasākumi kā arī dažādu aizsardzības līdzekļu raksturojums, pielietojums. Reālās situācijas atspoguļojums ar pārnadžu
blīvumu, to radītā ietekme uz mežsaimniecību Limbažu un Salacgrīvas novadā.

Informatīvs seminārs Skrundā | ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Meža aizsardzības aktualitātes mežos. Jaunaudžu kopšana un aizsardzība pret dzīvnieku bojājumiem

ES atbalsts meža īpašniekiem meža ieaudzēšana. Citi pieejamie ES atbalsta pasākumi(arodapmācības,konsultāciju projekts,saimniecību apmeklējumi). Meža aizsardzības aktualitātes mežos, egļu astoņzobu mizgraužu postījumi,aizsardzības iespējas. ES prasības jaunaudžu kopšanā, kociņu aizsardzība pret meža dzīvniekiem.

Informatīvais seminārs Krāslavas nov. | Aktuālais medību saimniecībā. Postījumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Medību saimniecības veidošana un nozīme, līgumiskās attiecības ar zemes īpašniekiem. Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi laukasaimniecībā un mežsaimniecībā. Meža dzīvnieku nodarīto postījumu apsekojums dabā LVM, "Bogdonu mežs", Asūnes pag., Dagdas nov.

Informatīvais seminārs Dagdas novadā | Aktuālais medību saimniecībā. Postījumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Medību saimniecības veidošana un nozīme, līgumiskās attiecības ar zemes īpašniekiem. Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi laukasaimniecībā un mežsaimniecībā. Meža dzīvnieku nodarīto postījumu apsekojums dabā LVM, "Bogdonu mežs", Asūnes pag., Dagdas nov.

Informatīvs seminārs Valkas nov. | Aktuālais meža apsaimniekošanā - pieejamais ES atbalsts, īstenošana, atskaites. Cirsmas vērtības noteikšana

Nepieciešamie priekkšnoteikumi un dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā"meža ieaudzēšana"un "meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana". Dabas aizsardzības prasības
meža apsaimniekošanā ĪADT un ārpus tām. Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas
līgumus.

Informatīvs seminārs Siguldā | ES atbalsts un meža aizsardzība

Meža aizsardzības aktualitātes Latvijas mežos - egļu astoņzobu mizgraužu postījumi, aizsardzības iespējas; ozolu vadaudu slimība.
Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā. Zināšanu pārneses pasākumi - arodapmācību projekts (mācību iespējas par
dažādām tēmām); konsultāciju projekts; apakšpasākums "Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana".

Informatīvs seminārs Grobiņā |Jaunaudžu aizsardzībe pret dzīvnieku bojājumiem

MKPC Aktualitātes. Hibrīdās apses(papeles) koku stādījumi lauksaimniecībā neizmantotā zemē. Ierīkots 2019. Praktiski piemēri stādījumu aizsardzībā pret meža dzīvnieku bojājumiem. Iepazīšanās ar dažādiemIepazīšanās ar dažādiem aizsardzības līdzekļiem (Cervacol,
Plantskyd, klipši u.c.). Praktiski piemēri jaunaudžu aizsardzībā pert meža dzīvnieku bojājumiem. aizsardzības līdzekļiem (Cervacol,
Plantskyd, klipši u.c.). Praktiski piemēri jaunaudžu aizsardzībā pret meža dzīvnieku bojājumiem.

Informatīvs seminārs Madonas nov.| Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā, ES projekti, to realizācija

Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, nākošā kārta no 1.oktobra līdz 30.decembrim. Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu
nodrošināšana. Dokumentācija pēc projekta realizācijas. Dokumentācija pēc projekta realizācijas.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība