Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas 2009.–2013. gadam Rīcības plāna 2014. gadam finansētās aktivitātes

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" īstenojamās Valsts Lauku tīkla aktivitātes 2014. gadā.

 

Nr. Aktivitāte Aktivitātē ietvertās informācijas vispārīgs apraksts
1 Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma Konsultatīvs atbalsts saimniecības darbības jomas maiņas procesā (5 gadu programma),  projektu uzraudzīšana. Pasākums tiek ieviests 722 saimniecībās visā Latvijas teritorijā
2 Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā  Semināri par likumdošanas un nozaru aktualitātēm lauku iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmējiem.
3 Informatīvie pasākumi  jauniešiem un skolēniem par mežu un meža apsaimniekošanu  Izglītojoši pasākumi skolēniem, topošajiem meža īpašniekiem un ģimenēm ar mērķi veidot priekšstatu par mežu, tajā notiekošajiem procesiem un veicamajiem darbiem, kā arī radīt interesi par mežkopja profesiju. 
4 Kapacitātes celšana ZM pakļautībā esošajām iestādēm un uzņēmumiem  Profesionālās kvalifikācijas celšana ZM pakļautībā esošajām iestādēm un uzņēmumiem, tai skaitā, novadu lauku attīstības konsultantu kvalifikācijas celšana.
5 Ziņu lapu sagatavošana  Ziņu lapas  "Lauku Lapa" sagatavošana par aktualitātēm lauku attīstības jomās, labas un pārņemamas prakses piemēriem, speciālistu ieteikumiem. Ziņu lapa tiek izdota 12 reizes (izdevumi) gadā, katrs izdevums tiek pavairots 6200 eksemplāros un kopā gadā - 74400 eksemplāros. Ziņu lapai tiks veidoti 4 tematiskie pielikumi.
6 Informatīva izdevuma mežu īpašniekiem sagatavošana Ziņu lapas  "Čiekurs" sagatavošana par aktualitātēm mežsaimniecībā, labas un pārņemamas prakses piemēriem, speciālistu ieteikumiem un citiem aktuāliem mežsaimniecības jautājumiem. Ziņu lapa tiek izdota 3 reizes (izdevumi) gadā, katrs izdevums tiek pavairots 10 000  eksemplāros un kopā gadā - 40 000 eksemplārpos. Ziņu lapai tiks veidoti 4 tematiskie pielikumi.
7 Pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā  Plānoti 36 braucieni, kuros tiek iesaistīti dažādu reģionā esošo lauku nevalstisko organizāciju pārstāvji.
8 Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni uz Eiropas valstīm (braucieni) Plānoti 3 braucieni par prioritāru tēmu, kuru nosaka /apstiprina Zemkopības ministrija.
9 Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai  Lauku jauniešu (16-30 gadus veci) aktivizēšana un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē. Jauniešu izvēlētas aktivitātes - apmācības, palīdzība biznesa ideju formulēšanā, biznesa aprēķinos, idejas īstenošanā u.tt. Jaunieši tiek sagatavoti kvalitatīvu un sabiedriski svarīgu LEADER projektu ieviešanai pašvaldībās. Sadarbības turpināšana ar 10 izveidotajām grupām un jaunu 5 grupu organizēšana. Uzņēmējdarbības projektu konkurss - līdz 15 labāko projektu apbalvošana.
10 Novadu lauku attīstības konsultantu darba nodrošināšana  Novadu lauku attīstības konsultantu algošana un darba koordinēšana
11 Interneta rīki un tālmācības (e-apmācības) programmu uzturēšana, atjaunošana 3 tālmācības programmu (LEADER; uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstīšana; lauksaimniecības pamati), kā arī mežsaimniecības un atbalsta pieejamības interneta rīku uzturēšana un papildināšana.
12 Mācību prakšu saimniecību tīkla uzturēšana  Mācību prakšu saimniecību reģistra uzturēšana, 20 modernu prakses saimniecību darba nodrošināšana.
13 Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana 260 lauku saimniecībām veikts izvērtējums par to saimniekošanas atbilstību savstarpējās atbilstības prasībām. Aktualizēti izstrādātie materiāli par lauku saimniecību savstarpējās atbilstības prasībām, ievērojot jaunākās likumdošanas izmaiņas. Izmaiņas un aktuālā informācija tiek publicēta www.llkc.lv. 
14 Demonstrējumi lauku saimniecībās   Lauksaimniecības demonstrējumu programmas ietvaros tiks demonstrētas jaunākās audzēšanas tehnoloģijas. Lauku saimniecībām, kas piedalās demonstrējumu ierīkošanā, jāievēro labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi, savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības, dzīvnieku labturības un higiēnas prasības, bet bioloģiskās lauksaimniecības demonstrējumiem saimniecībai jābūt sertificētai.
15 Nozaru ekspertu ziņojumi Ar šo pasākumu tiek veicināta lauksaimniecības, meža, zivsaimniecības un citu saistīto nozaru nevalstisko organizāciju līdzdalība pozīcijas par Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni aizstāvēšanā un citu nozarēm būtisku jautājumu apspriešanā, kā arī pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā. Eksperti piedalās un sniedz savu viedokli tematiskajās darba grupās Eiropas savienības institūcijās.
16 Starptautiska Lauku tīkla konference Ziemeļvalstu Valts lauku Tīklu tikšanās un Ziemeļvalstu jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas konference
17 Aktivitātes lauku telpas ilgtermiņa stratēģijai Nepieciešamo pētījumu un analīzes veikšana Lauku attīstības plāna izstrādes nodrošināšanai
18 Lopkopības  ražošanas ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas pasākumi lauku saimniecībās Lopkopības ražošanas ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas pasākumi lauku saimniecībās:Interneta rīka uzlabošana racionāla piena lopkopības ražošanas modeļa izvēlei. Ekonomiski pamatotu gaļas jaunlopu nobarošanas modeļu izstrāde ar intensīvām un ekstensīvām metodēm.Vaislas teķu kvalitātes novērtējums pēc pēcnācēju kontrolnobarošanas un kontrolizaudzēšanas rezultātiem. Datu bāzes/katalogu/ zinātnes pētījumu apkopojumus, nodrošinot to izmantojamību praktiskajā lopkopībā un demonstrējumu saimniecību izveidi, nodrošinot zinātnes pārnesi un dažādu labas saimniekošanas pieredzi demonstrējumos.

Uzturēt un papildināt aprēķinu formas, kas palīdzēs piena ražotājiem izanalizēt esošo ražošanas modeli, kā arī plānot saimniecības attīstības modeli.
19 Reģionālo konferenču organizēšana Reģionālo konferenču mērķis ir iepazīstināt lauku iedzīvotājus un uzņēmējus ar lauku attīstības politikas aktualitātēm, kā arī veicināt diskusiju par nepieciešamajiem uzlabojumiem tajā. Pasākuma ietvaros plānots organizēt 1 mežsaimniecības un 4 lauksaimniecības reģionālās konferences, kuru ietvaros notiek arī darbs dažādās tematiskajās grupās.
20 Atbalsts lauksaimniecības izstādēm un lauksaimniecības un lauku attīstības projektu konkursa organizēšana (skaits) Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināts atbalsts lauksaimniecības izstādēm, lai veicinātu lauksaimniecības nozares atpazīstamību Latvijā un ārzemēs, kā arī veicinātu dažādu nozaru dalībnieku kopdarbību. Lauksaimniecības un lauku attīstības projektu konkursa mērķis ir popularizēt lauku vides attīstību veicinošus projektus, tādā veidā ļaujot plašākai sabiedrībai uzzināt veiksmīgākās idejas un piemērus. Lauku vides attīstība ir komplekss pasākums, tāpēc vērtīgi būtu veidot kopīgu lauksaimniecības un lauku attīstības pasākumu popularizēšanas konkursu visām lauku sabiedrības grupām - nominācijas tiks izvirzītas dažādās tematiskajās grupās. Projektu konkursa ietvaros paredzēts noslēguma pasākums ar labāko projektu īstenotāju apbalvošanu.
21 Līdzdalība tematisko konferenču organizēšanā (skaits) Tematisko konferenču mērķis ir veicināt vietēju un starptautisku speciālistu diskusiju par noteiktām šī brīža lauku attīstību veicinošām tēmām. Pasākuma ietvaros paredzēts atbalstīt 10 tematiskas konferences, kuru ietvaros tiks apkopoti priekšlikumi politikas veidotājiem, ieviesējiem un  attiecīgo nozaru uzņēmējiem.