LAP pasākums 16 "Sadarbība"

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu pārstrādē, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, dodot iespēju izveidot jaunus produktus, apzinot un izstrādājot procesus, tehnoloģijas un metodes,  ieviešot tās praksē.

Saskaņā ar pasākumā Nr. 16. – “Sadarbība” atbalsts prioritāri tiek sniegts sešās tēmās:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 222, papildu informāciju skatīt http://ejuz.lv/e41

Lauku attīstības programmas pasākumam Nr. 16. “Sadarbība” ir divi apakšpasākumi:

Maksimālais projekta īstenošanas termiņš ir 5 gadi no lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

16.1. Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (turpmāk EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai

Mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu, uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarēs vai to sektoros, kā piemēram augkopībā, lopkopībā, atbalstot tādu projektu īstenošanu, kas paredz jaunradītus risinājumus nozarē  ar iespējami plašāku potenciālo labuma guvēju loku, lai sekmētu nozares attīstību kopumā.

Lai varētu saņemt atbalstu šajā apakšpasākumā:

 • Atbalsta pretendents veido jaunu sadarbību starpvismaz 3 dažādām personām (EIP darba grupa), no kurām vismaz viens ir lauksaimnieks vai mežsaimnieks un kuras savstarpēji nav saistītas;
 • Iesniedz nacionāli nozīmīgu, uz jaunradi vērstu EIP projekta ideju atlases komisijā projekta idejas iesniegumu;
 • EIP darba grupas projekta ideja ir saistīta ar lauksaimniecību, mežsaimniecību vai lauksaimniecības produktu pārstrādi.

Lai pretendētu uz atbalstu EIP darba grupu veidošanai un projekta īstenošanai, nepieciešams piedalīties atbalstāmo projektu atlasē, kas notiek divos posmos. Pirmais posms sastāv no projekta idejas atlases un EIP darba grupas apstiprināšanas, otrajā posmā savukārt tiek izvērtēts detalizēti sagatavots projekta iesniegums.

Potenciālajā EIP darba grupā var būt pārstāvji no zemāk minētajām dalībnieku grupām:

 • lauksaimnieki, mežsaimnieki;
 • lauksaimniecības produktu pārstrādātāji;
 • pārstāvji no lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstiskajām organizācijām vai kooperatīviem;
 • pētnieki, tai skaitā studenti;
 • konsultanti vai citi jaunradē ieinteresēti dalībnieki.

Projekta ideju atlases pirmajā posmā potenciālā EIP darba grupa iesniedz savu projekta ideju Zemkopības ministrijas izveidotajai komisijai, kura divu mēnešu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa pieņem lēmumu par projekta idejas atbilstību vai noraidīšanu saskaņā ar kritērijiem. Ja nepieciešams, lēmuma pieņemšanas termiņu pagarinot, bet ne ilgāk kā uz četriem mēnešiem no projektu idejas iesniegšanas dienas Lauku atbalsta dienestā. Komisijai ir tiesības izteikt ieteikumus par EIP darba grupas sastāvu un projekta idejas uzlabošanu.

Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā (skatīt http://ejuz.lv/ct1), uzsākot otro posmu, kurā notiek projekta iesniegumu atlase. Šajā posmā atbalsta pretendents ir komisijas apstiprinātā EIP darba grupa. Atbalsta pretendentam sagatavojot projekta iesniegumu, jānodrošina tā atbilstība iepriekš komisijas apstiprinātajai projekta idejai, pēc apstiprināšanas nav pieļaujamas būtiskas izmaiņas, kas mainītu projekta mērķi un sasniedzamo rezultātu.

Pēc projekta īstenošanas EIP darba grupa komisijai klātienē sniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem, dara publiski pieejamu un pilnā apjomā publicē Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī apraksta projekta rezultātus un izplata, izmantojot vismaz EIP tīklu, un, ja iespējams, arī citus informācijas  līdzekļus. EIP darba grupa regulāru informācijas publiskošanu var nodrošināt arī projekta īstenošanas laikā.

Vienas EIP darba grupas kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 500 000 eiro.

16.2. Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei

Mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Lai saņemtu atbalstu apakšpasākumā 16.2., nepieciešams piedalīties projekta iesniegumu atlasē, kas notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā (skatīt http://ejuz.lv/ct1).

16.2. atbalsta pretendents var būt atbalsta pretendentu grupa, ko veido vismaz divi dažādi neatkarīgi sadarbības partneri:

 • lauksaimniecības produktu ražotājs (lauksaimnieks),
 • meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (mežsaimnieks),
 • lauksaimniecības vai meža produktu pārstrādātājs,
 • ražotāju grupa,
 • kooperatīvs,
 • lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji,
 • pētnieks.

Projekta vērtēšanā Lauku atbalsta dienests var piesaistīt attiecīgās nozares ekspertus, kuru viedoklis var tikt ņemts vērā, pieņemot lēmumu par projekta apstiprināšanu.

Vienai atbalsta pretendenta grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 eiro.

Informācijai

Jaunrade tiek definēta kā process vai darbība, ar kuru vismaz nacionālā mērogā tiek izstrādāts jauns produkts, tehnoloģija, process vai metode un kurā tiek iesaistīts galvenokārt valsts intelektuālais potenciāls, nodrošinot nepārtrauktu mijiedarbību visa procesa laikā, un tajā iesaistot zinātni, tirgus izpēti un gatavās produkcijas ražošanu.

Jauns produkts ir prece, metode vai pakalpojums, kas ir pilnīgi jauns vai kam ir uzlabotas funkcionālās īpašības, vai mainīts paredzamais lietošanas veids, tai skaitā mainīti vai uzlaboti tehniskie parametri, sastāvdaļas, materiāli, pievienotā programmatūra vai lietotājam draudzīgas īpašības. Jaunām iekārtām vai paplašinājumiem jābūt ar būtiskiem specifikācijas uzlabojumiem.

Sadarbība ir starp vismaz divām neatkarīgām pusēm, lai apmainītos ar zināšanām vai tehnoloģiju vai sasniegtu kopīgu mērķi, pamatojoties uz darba dalīšanu un kopīgi nosakot sadarbības projekta tvērumu, dodot ieguldījumu tā īstenošanā un dalot projekta risku un rezultātus. Par sadarbības veidiem neuzskata pētniecības pakalpojumu sniegšanu.

Par pētnieku uzskatāma zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā un piedalās sadarbības projekta īstenošanā.

Papildu informācija par pasākumu http://ejuz.lv/e41