Zilupes novads

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 25.aprīlī tiek organizēts informatīvais seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Semināra laikā tiks sniegta informācija par valsts atbalsta programmām lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta aktualitātēm, Pārtikas un veterinārā dienesta aktualitātēm un par izmaiņām nodokļu likumdošanā un gada ienākumu deklarācijas sagatavošanā par 2018.gadu.

Norises vieta: Zilupes novads, Zilupe, Zilupes tautas nams

Sākums plkst. 10.00

Informatīvs seminārs Zilupes nov. | ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" realizācijas iespējas

Mistraudžu veidošana meža ieaudzēšanā, plantāciju meži, stādījumu aizsardzība pret dažādiem kaitēkļu un meža dzīvnieku
postījumiem, dabas vērtības mežā. Dažādu objektu apskate dabā, to izvērtēšana.

Zilupes nov. |Informatīvs seminārs - Aktuāla informācija meža īpašniekiem-Natura 2000 kompensācijas maksājumi, Es nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Informācija par pieteikšanos uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Informācija par pieteikšanos
uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsta iespējas meža
apsaimniekošanā.

Informatīvais seminārs Zilupē par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Šī gada 18.aprīlī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē bezmaksas informatīvo semināru par aktualitātēm likumdošanā, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Semināra norises vieta ir Zilupes Tautas nams, Tautas ielā 1, Zilupē.

Sākums plkst. 10.00

Semināra tēmas:

Informatīvs seminārs Zilupē par finansējuma piesaistes iespējām LEADER projektos

Šī gada 11.aprīlī Zilupē, Raiņa ielā 16, Zilupes novada domes zālē BDR Ludzas rajona partnerība organizē informatīvu semināru potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"(3.kārta), "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (4.kārta) un sadarbības pasākumiem.

Semināra sākums plkst. 10.00

Informatīvs seminārs Zilupes novadā - ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” realizācijas iespējas.

Grozījumi MK noteikumos Nr.455, projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārta, vērtēšanas kritēriji. Dažādu objektu ( meža iaaudzēšana, Ba audžu nomaiņa, jaunaudžu retināšana) apskate dabā, to izvērtēšana. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Aktualitātes likumdošanā, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 27.aprīlī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē informatīvo semināru "Aktualitātes likumdošanā, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu" Pasienē. Seminārs notiks Pasienes skolā, sākums plkst.: 10:00.
Semināra programma:
10:00 – 11:00 Platību maksājumu iesniegumu aizpildīšana elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (lektors: Jānis Sjakste, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku attīstības konsultants) ;

Lapas

Subscribe to RSS - Zilupes novads