Latvijas lauksaimniecības zeme – lauksaimniekiem!

Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju ieinteresētību ilgtspējīgā un efektīvā lauksaimnieciskajā ražošanā,  šī gada 3. jūlijā pieņemti grozījumus likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.

 Lauksaimniecības zeme ir viena no Latvijas bagātībām, tāpēc nedrīkst ar to izrīkoties bezatbildīgi un izsaimniekot. Tā ir jāizmanto efektīvi, ilgtspējīgi un jāiegūst no tās maksimālais labums.

 Izmaiņas paredz, ka priekšroka zemes iegādei laukos būs tiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu. Tādējādi tiks novērsta masveida zemes izpirkšana spekulatīvu – pirkšanas/pārdošanas darījumu veikšanai un aizsargāti Latvijas lauksaimnieki, kas vēlas ražot un attīstīties. 

Viena persona (gan fiziska, gan juridiska) varēs iegādāties līdz diviem tūkstošiem hektāru lauksaimniecības zemes. Tomēr pašvaldības, pamatojoties uz ilgtermiņa attīstības redzējumu un attīstības prioritātēm, varēs noteikt ierobežojumus, paredzot, ka persona iegādāties varēs mazāk par diviem tūkstošiem hektāru.

Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas vismaz trīs gadus un to darbības mērķis ir saistīts ar dabas aizsardzību, lauksaimniecības kultūraugu vai produktu ražošanu, vai medību saimniecību, drīkstēs iegādāties zemi platībā līdz pieciem hektāriem.

Fiziskai personai, kas vēlēsies iegādāties zemi:

  1. jābūt reģistrētai kā saimnieciskās darbības veicējai;
  2. jābūt tiesīgai saņemt tiešmaksājumus;
  3. pēdējo trīs gadu laikā jāgūst ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas;
  4. nepieciešama pieredze lauksaimniecībā vai jāiegūst lauksaimnieciskā vai tai pielīdzināta izglītība.

Juridiskai personai, kas vēlēsies iegādāties zemi:

  1. jābūt reģistrētiem Latvijā kā nodokļu maksātājiem;
  2. jānodarbina cilvēki, kuri ieguvuši profesionālo izglītību nepieciešamajā jomā;
  3. jābūt tiesīgai saņemt tiešmaksājumus;
  4. pēdējo trīs gadu laikā jāgūst ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas vismaz vienas trešdaļas apmērā no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Zemes īpašniekam apsaimniekošana jāsāk gada laikā pēc zemes iegādes un rakstiski jāapliecina tās izmantošana ražošanā, ja zeme iepriekšējā vai konkrētajā gadā ir pieteikta tiešmaksājumiem. Ja trīs gadu laikā zemes īpašnieks nenodrošina tās izmantošanu, tiks paredzētas soda sankcijas.

Lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību, pieejamību, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu nacionālā līmenī veicinās Latvijas Zemes fonds, kas savu darbību sāks 2015. gada 1. jūlijā.

Kritērijus lauksaimniecības zemes darījumiem noteiks valdība. Savukārt darījumus uzraudzīs un izskatīs pašvaldības izveidota komisija. Zemes iegādes darījumu izskatīšanas laikā tiks izsludinātas pirmpirkuma tiesības, un, ja būs pirmpirkuma tiesīga persona, tā varēs pieteikties pašvaldībā. 

 Likuma būtiskākās izmaiņas stāsies spēkā šī gada 1. novembrī.

 Plašāka informācija LR Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.

 

Sagatavoja Liene Kalniņa,

LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja,

izmantojot LR Saeimas Preses dienesta informāciju

Pievienot komentāru