Ludzas novadā apgūst bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu

GalerijaPrint

Šī gada jūlijā un augustā LLKC Ludzas nodaļā aizvadītas  mācības par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu, kuru laikā notika gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.

Mācībām pieteikties bija aicināti lauksaimnieki, kuri ir iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ). Mācības attiecas uz tiem lauksaimniekiem, kuri uzņēmušies saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), un ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā ir jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2020. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad bija jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus.

Projekta ietvaros ar 100% atbalsta intensitāti šādas divu dienu mācības LLKC Ludzas birojs organozēja trīs grupām. Mācībām tika piesaistīta lektore Ilze Kukāre, kura ir sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperte, Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve.

Teorētiskajās nodarbībās pirmajā mācību dienā lauksaimnieki apguva jēdzienu par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīmi, bioloģiski vērtīgo zālāju iedalījumu un noteikšanu, raksturīgajām sugām un indikatorsugām, bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas iespējām. Savukārt otrajā mācību dienā lauksaimniekiem tika sniegta informācija par ES  aizsargājamiem zālājiem un to raksturojumu, bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu, BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumiem.

Praktiskajās nodarbībās abās mācību dienās lektori lauksaimniekiem dabā rādīja un mācīja bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugas un to noteikšanu. Apvienojot teorētiskajās nodarbībās gūtās zināšanas par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējām un novērtējot praktisko nodarbību norises vietu, kopā ar lektori tika noteikta konkrētajam zālājam piemērotākā apsaimniekošana. Lauksaimniekiem tika mācīta arī individuāla “Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana. Katrai mācību grupai praktiskās nodarbības notika divos dažādos zālājos.

Kopumā LLKC Ludzas nodaļas organizētajās mācībās piedalījās un apliecinājumu par ES nozīmes zālāju biotopu vai dzīvotņu apsaimniekošanu ieguva 56 lauksaimnieki no Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada.

Saņemot apliecinājumus, mācību dalībnieki atzina, ka šāda veida mācības ir ļoti vērtīgas un praktiski pielietojamas. Atzinīgi tika novērtēta arī mācībās iesaistītā lektore, jo viņa mācēja bagāto informācijas apjomu pasniegt visiem saprotamā valodā.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.–2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Beāte Narnicka,
LLKC Ludzas biroja uzņēmējdarbības konsultante  

Foto galerija: 

Pievienot komentāru