Noritējusi lauku diena par kukurūzas mēslošanu z/s „Vecsiljāņi”

Semināra dalībnieki kukurūzas sējumā.
GalerijaPrint

Zemnieku saimniecībā „Vecsiljāņi” Kokneses novadā notika lauku diena par digestāta lietošanas efektivitāti kukurūzā.

 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Kokneses novada Bebru pagasta z/s ”Vecsiljāņi” šogad pavasarī ierīkoja demonstrējumu – digestāta lietošanas efektivitāte kukurūzā. 3.septembrī notika jau otrā lauku diena, lai novērtētu dažādu mēslojuma veidu lietošanas efektivitāti kukurūzas sējumā. Interesentiem tika dota iespēja iepazīties ar šķidrmēslu šļūteņu tehniku, kuru pielieto z/s „Vecsiljāņi”, iestrādājot digestātu augsnē.

 Stāsta LLKC Madonas konsultāciju biroja augkopības konsultante Anita Brosova:

– Valsts Lauku tīkla pasākuma „Demonstrējumi lauku saimniecībās” ietvaros  tika ierīkots demonstrējums ar mērķi konkrētajos audzēšanas apstākļos novērtēt digestāta kā mēslošanas līdzekļa efektivitāti uz kukurūzas ražību, lietojot to atsevišķi  un kopā ar slāpekļa mēslojumu, kā arī  novērtēt  augu augšanas veicinātāja  ImproGrain ietekmi uz kukurūzas attīstību, zaļmasas ražas kvalitāti un vālīšu produktivitāti.

Biogāzes ražotājiem svarīgi ir pēc iespējas lietderīgāk izmantot  ražošanas blakusproduktu – digestātu, lai nodrošinātu biogāzes ražošanas nepārtrauktību, ievērotu vides kvalitātes prasības un  gūtu ieguvumu no digestāta izmantošanas kultūraugu mēslošanā. Šobrīd digestāta izmantošanas pētījumu bāze ir nepietiekama, lai praktiķiem sniegtu zinātniski pamatotas šī mēslošanas līdzekļa lietošanas rekomendācijas.

Pirmos rezultātus lauksaimnieki varēja novērtēt jau lauka dienā 13. jūnijā, kas tika organizēta sadarbībā ar Zemnieku saeimu un galvenais uzsvars tika likts uz šķidrmēslu iestrādes tehnoloģiju demonstrēšanu, kā arī augsnes sablīvēšanās mazināšanu.

Rudens lauku dienā savukārt varēja novērtēt kukurūzas attīstību un vālīšu produktivitāti, pielietojot dažādus mēslošanas variantus. Tika salīdzināts mēslojuma efekts, lietojot  pamatmēslojumā digestātu un papildmēslojumā amonija nitrātu vai karbamīdu, vai augu augšanas veicinātāju Impro Grain atbilstošās devās. Interesenti varēja novērtēt vizuālās atšķirības starp variantiem, kā arī veģetācijas perioda laikā veiktos uzskaites rādītājus: augu garumu, stiebra resnumu, pirms ražas vākšanas – gatavo graudu skaitu vālītē, vālīšu piepildījumu, sakņu sistēmas attīstību, zaļās masas ražu. Katra varianta ekonomiskais efekts tiks aprēķināts pēc ražas novākšanas.

 LLKC Augkopības nodaļas augkopības konsultante Ilze Skudra:

– Katram LLKC organizētajam demonstrējumam tiek piesaistīts zinātniskais vadītājs, kas kopā ar konsultantu un saimniecības īpašnieku izstrādā demonstrējuma metodiku. Kukurūzas demonstrējuma zinātniskā vadītāja Sarmīte Rancāne no LLU Zemkopības zinātniskā  institūta iepazīstināja semināra dalībniekus ar citu valstu pieredzi – pētījumiem par slāpekļa izmantošanos digestātā un šķidrmēslos. Diskusija izvērtās par to, ka saimniecībā iegūtais digestāts ir bāzisks un, to lietojot, izmainās augsnes reakcija – tiek paaugstināts pH augsnē, kas būtiski ietekmē fosfora un kālija uzņemšanu augos.

Diskusija par dažādu mēslošanas līdzekļu izmantošanos izvērtās starp Zemkopības ministrijas pārstāvjiem, kas demonstrējumā gūtās atziņas var ņemt vērā, izstrādājot normatīvos aktus.

Ar iegūtajiem rezultātiem, lietojot augu augšanas veicinātāju Impro Grain, kukurūzas veģetācijas perioda laikā iepazīstināja SIA „Alltech” pārstāve Aiga Kaļva–Avotiņa. Preparāta priekšrocības, salīdzinot ar kontroles variantu, varēja novērot gan augu attīstības laikā, gan nosakot kukurūzas vālīšu produktivitāti, kur konstatēts par 19% vairāk kukurūzas graudu vālītē variantā, kur tika lietots Impro Grain preparāts. Tomēr gala secinājumus varēs izdarīt pēc ražas novākšanas un analīzes.

Z/s „Vecsiljāņi” saimnieks Juris Sprukulis bija gandarīts par paveikto demonstrējuma realizācijas gaitā un iegūtajiem rezultātiem saistībā ar mēslošanas līdzekļu izvēli augstas kukurūzas ražas nodrošināšanai. Saimnieks plāno ieviest demonstrētās mēslošanas tehnoloģijas arī savā saimniecībā.

 Madonas KB augkopības konsultante Anita Brosova:

– Demonstrējuma realizācijā lielu ieguldījumu deva gan zinātniskā konsultante Sarmīte Rancāne, gan SIA „Alltech” pārstāve Aiga Kaļva– Avotiņa, gan, protams, saimnieks Juris Sprukulis, bez kura atsaucības nebūtu bijusi iespējama demonstrējuma realizācija. Visiem pateicamies par sadarbību!

Demonstrējuma rezultāti tiks prezentēti noslēguma seminārā LLKC, Ozolniekos decembra beigās, kā arī apkopoti publikācijās.

 LLKC Augkopības nodaļa

Foto: Ilze Skudra un Andris Skudra

Foto galerija: 

Pievienot komentāru