Valsts Lauku tīkls

Valsts Lauku tīkla vīzija – attīstīta lauku teritorija, kurā notiek cieša un koordinēta sadarbība starp tajā iesaistītajām pusēm.

Valsts Lauku tīkla (VLT) mērķi:

  • palielināt ieinteresēto pušu līdzdalību lauku attīstības īstenošanā;
  • uzlabot LAP īstenošanas kvalitāti;
  • informēt plašāku sabiedrību un iespējamos atbalsta saņēmējus par lauku attīstības politiku un finansējuma iespējām;
  • veicināt inovācijas lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, mežsaimniecībā un lauku apvidos;
  • veicināt lauku uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti.

Mērķu sasniegšanai un izpildei VLT Sekretariāts izstrādā daudzgadu Rīcības programmu un ikgadējos darba plānus, kuros ietver informāciju par plānotajām aktivitātēm, finansējumu un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem.