2. Tiešo maksājumu nosacījumi (ISIP)

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

JAUNĀKIE JAUTĀJUMI UN ATBILDES IR TEPAT AUGŠPUSĒ

Iesniegtie jautājumi

Skaidrojums

30. Saskaņā ar MK noteikumu Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 46.punktu, lauksaimnieciskās darbības izmaksas var pierādīt pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā gada ienākuma deklarācijas D3 pielikumu. Lūdzu sniegt skaidrojumu - vai izmaksas var pamatot ar 2022.gada deklarācijas D3 pielikumu, ja var, vai un kādi dokumenti jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā.

Atbild ZM:

Jā, 2023. gadā izmaksas var pamatot ar 2022. gada deklarācijas D3 pielikuma datiem jeb iepriekšējā gada deklarāciju. 
LAD izmantos VID sistēmā pieejamo deklarācijas D3 pielikumu un tajā norādīto informāciju par izmaksām, ja tajā būs norādīta informācija tikai par lauksaimnieciskās darbības ieņēmumiem. 
Ja būs deklarēti arī cita veida ieņēmumi vai izmaksas nebūs 120 EUR/ha, tad LAD pieprasīs sniegt papildus informāciju līdz 1. oktobrim.
 
2023-08-08
29. Pavasarī stāstīja, ka šogad zālāju platības varēs arī no lauka nenovākt, bet pietiks ar sasmalcināšanu. Galīgais lēmums tikšot pieņemts jūnija vidū. Vai tas ir spēkā, it sevišķi, ja zālājā gandrīz nav zāles- viss izdedzis?

Atbild ZM:

Ir iesniegti grozījumi KLP stratēģiskajā plānā 2023.-2027. gadam, kas pieļautu smalcināšanu, un tiek vēl gaidīts apstiprinājums no Eiropas Komisijas. Sagaidām, ka atbilde būs līdz augusta vidum, un tad arī tiks informēti lauksaimnieki. Zālājam, kas nav noganīts, tam būs jābūt nopļautam. Attiecībā uz bioloģiski vērtīgiem zālājiem jebkurā gadījumā tiek saglabāta prasība nopļauto zālāju arī novākt.

2023-08-02

28. ISIP maksājuma griesti. Vai tiks skaitītas kopā arī saistīto personu ISIP summas?

Atbild ZM:

Nē, netiks skatītas saistītās personas/uzņēmumus, vērtējot vai piemērojami atbalsta griesti, ja saimniecības nav apzināti dalītas, lai izvairītos no ISIP griestu piemērošanas.

2023-08-02

27. Reģionālajā seminārā ZM un LAD pārstāvji stāstīja, ka šajā plānošanas periodā varēs zālājus smalcināt vai atstāt nenovāktus, bet pēc esošajiem MK noteikumiem un pieteikšanās rokasgrāmatas ir jāsavāc, tad beigās var vai nevar smalcināt?

Atbild ZM:

Jā, varam apstiprināt, ka semināros tā tika teikts, ka zālājus varēs smalcināt un atstāt uz lauka, bet tika uzsvērts arī, ka tas būs iespējams tikai tad, ja tiks apstiprināti KLP stratēģiskajā plāna grozījumi. Pēc KLP stratēģiskā plāna grozījumu apstiprināšanas būs nepieciešams veikt grozījumus arī MK noteikumu nr. 198, kas nosaka tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību, 15.punktā.

Šobrīd MK noteikumu nr. 198 15. punktā ir noteikts, ka aramzemē sēts zālājs, tīrsējā sēti tauriņzieži un ilggadīgais zālājs ir atbalsttiesīgi tiešo maksājumu saņemšanai, ja tie ir noganīti vai nopļauti līdz kārtējā gada 15. augustam un nopļautā zālaugu masa ir novākta līdz kārtējā gada 15. septembrim neatkarīgi no pļaušanas reižu skaita. Nepietiekami noganīto platību appļauj.

2023-06-05

26. Interesē kādi nosacījumi jāievēro, lai iesniegtu ābeļdārzu platību maksājumos? Mantojuma palika vairāki hektāri ābeļdārza ir vajadzīga kāda saimnieciskā darbība? Vai pietiek ar to ka viss tiek appļauts?

Atbild ZM:

Lai saņemtu Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai tiešo maksājumu intervencēs, jāievēro Ministru Kabineta noteikumi “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” (turpmāk - MKN).

Lauksaimniecības zemes atbalsttiesīguma nosacījumi paredz, ka augļu dārzā ir jāveic rindstarpu kopšana kā minēts MKN 18.punktā.

Ja grib saņemt saistīto atbalstu par augļiem un ogām, jāievēro nosacījumi atbilstoši MKN 203.punktā minētajam.

Iesakām aizpildīt maksājumu kalkulatoru, kur atbildot uz virkni jautājumu par saimniekošanu, var uzzināt, uz kādiem atbalstiem varētu pretendēt un kāda varētu būt provizoriskā atbalsta summa:  Zemkopības ministrijas izstrādāto kalkulatoru un/ vai vērsties tuvākajā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs reģionālajā birojā vai Lauku atbalsta dienesta pārvaldēs.

2023-05-22

25. Sakiet lūdzu, uz cik lielu atbalstu es varu cerēt 2023. gada tiešmaksajumos, ja man ir 36 ha zemes, no tiem 5 ha vasarāji ar zālāju pasēju, pārējie ha ilggadīgie zalāji, kuriem kods 710, un 22 gotiņas. Vai par gotiņām arī būs kāds maksajums, ir pārraudzības ganāmpulks.

Atbild ZM un LLKC:

Lai precīzāk varētu noteikt iespējamo atbalstu Jūsu saimniecībai, būtu nepieciešama detalizētāka informācija par Jūsu saimniecību.

Iesakām aizpildīt maksājumu kalkulatoru, kur atbildot uz virkni jautājumu par saimniekošanu, var uzzināt, uz kādiem atbalstiem varētu pretendēt un kāda varētu būt provizoriskā atbalsta summa:  Zemkopības ministrijas izstrādāto kalkulatoru un/ vai vērsties tuvākajā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs reģionālajā birojā vai Lauku atbalsta dienesta pārvaldēs.

2023-05-22

24. Man ir 2ha zemes, ko pats pieteicu uz VPM, šogad plānoju startēt uz 500 EUR. Maksājumos nesaņēmu 2022. gadā tos 500 EUR, vai pareizi saprotu,ka nav jāizpilda aktīvā lauksaimnieka viens no 7.punktiem?

Atbild ZM:

Jā, pareizi. Ja iepriekšējā gadā saņemtā tiešo maksājumu summa nepārsniedza 500 eiro, tad pretendents tiek uzskatīts par aktīvu lauksaimnieku.

2023-04-19

23. Aramzemē sētu zālāju pēc 4 izmantošanas gada rudenī uzaru un pēc tam 5. gadā iesēju vasaras kviešus, bet 6 .gadā sēju zālāju. Šādi rīkojoties es būšu zemi iekļāvusi saimniecības augu maiņā un man nebūs 6 gadā jādeklarē platība kā ilgg. zālājs (710)? Vai arī šādā pat gadījumā, ja 5. gadā iesēju pēc aramzemē sēta zālāja vasaras miežus ar pasēju un 6. gadā man laukā aug zālājs tas ir deklarējams kā sēts zālājs (720) kods nevis 710 kods?? Jāsaka godīgi vai šādi būs iespējams izvairīties no tā, lai mana aramzemes platība laika gaitā nekļūst par ilgg. zālāju, jo nākotnē plānojam pāriet uz graudkopību un audzējot tikai zālājus un ielaižot tos kā ilgg. zālājus, tas var sagādāt lielas problēmas, jo MK noteikumos atbrīvojumi no ilgg. zālāju atjaunošanas nav pilnā apmērā tikai uz pusi no platības atbrīvo no atjaunošanas, ja saimniecība likvidē liellopus un arī tikai tādā gadījumā visus nevis pakāpeniski? Tas protams, ja ar visu esmu pareizi iepazinusies...

Atbild ZM:

Pareizi ir saprasts, ka deklarējot laukā citu kultūraugu, kas nav zālājs, tiek pārtraukta secīgu gadu uzskaite, kuros ir bijis audzēts zālājs. Lai platībai noteiktu ilggadīgā zālāja statusu, tā 5 gadus pēc kārtas un arī 6 gadā ir jādeklarē kā zālājs, lai noteiktu automātiski ilggadīgā zālāja statusu. Saskaņā ar definīciju, zālājam tiek piešķirts ilggadīgā zālāja statuss, ja tas 5 gadus pēc kārtas netiek iekļauts augu maiņā. Tas ir, ja tiešo maksājumu iesniegumā platība 5 gadus pēc kārtas tiek deklarēta kā aramzemē sēts zālājs (ar kultūraugu kodu 720) un arī 6.gadā platība tiek deklarēta kā zālājs, tad platībai automātiski tiek noteikts ilggadīgā zālāja statuss.

Ministru kabineta noteikumos par tiešajiem maksājumiem ir paredzēts, ka pienākums atjaunot ilggadīgos zālājus nav attiecināms uz pusi no platības, kura no ilggadīgā zālāja pārveidota par cita lietojuma zemi un uz kuras bija nodrošināts dzīvnieku vidējais blīvums vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības gadā, pirms tā gada, kad saimniecība pilnībā mainījusi darbības jomu no lopkopības uz augkopības nozari, likvidējot visus saimniecībā turētos dzīvniekus.

2023-04-06

22. Uz kuru brīdi tiek skatīta standartizlaide aktīva lauksaimnieka noteikšanai, kāds ir periods? Jo tik pat labi uz 1. martu nav lopu saimniecībā, tad vēlāk pavasarī vai vasarā lopi tiek iepirkti un standartizlaidei uz ha vajadzētu sanākt 400 eiro kopā ar iesniegtajām platībām. Atbild ZM:
Standarta izlaides kritēriju Lauku atbalsta dienests aprēķina uz pieteikšanās brīdi par lauksaimniecības dzīvniekiem, kas reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā kārtējā gada 1. martā.
Standarta izlaide par lauksaimniecības zemes platību aprēķināma par saimniecības ģeotelpiskajā iesniegumā noteikto hektāru, ņemot vērā attiecīgajā platībā audzētos kultūraugus un zemes izmantošanas veidu.
Ja nav LDC reģistrētu dzīvnieku uz 1.martu, tad standarta izlaides aprēķinā ņem vērā tikai kultūraugus un zemes izmantošanas veidu.
2023-03-27
21. IEROSINĀJUMS:
Vai LAD varētu pievienot funkciju EPS sistēmā ļaut ievietot shp vai citus GPS (traktori, telefoni) mērierīču datus , lai precizi varētu iezīmēt lauku robežas platību maksājuma pieteikuma kartē.
Atbild LAD:
Lauku atbalsta dienests pateicas par ierosinājumu un informē, ka Elektroniskās pieteikšanās sistēmas turpmākajā attīstībā izvērtēs šādas iespējas ieviešanu.
2023-03-20
20. Noklausījos reģionālo semināru un sapratu lektoru teikto šādi: Valstī svarīgi saglabāt ilggadīgos zālājus, tādēļ to kopšana tiek atbalstīta ar Ekoshēmas palīdzību maksājot 70,- EUR/HA un pie tam šo platību varēs tikai nopļaut un pamest nesavāktu. Toties Bioloģiski vērtīgā zālāja 1. kategorijas platībai, kas ir pamatā, no Agrovides maksājuma, maksās 96,- EUR/HA, un būs platība jānopļauj un jāsavāc. Iznāk, ka Jūs plānojiet nopļauto izārdīt, savālot, sapresēt un novest no lauka par 26,- EUR/HA. Pie tam BVZ kopēji nevar pretendēt uz akcizētu dīzeļdegvielu, jo nav atbilstošo ienākumu no hektāra. Tas nav iespējams. Netiek ievērots vienlīdzības princips un paustais viedoklis, ka valsts mērogā jāpalielina biotopu īpatsvars ir tikai vārdos. Kāda ir iespēja atteikties no BVZ kopšanas saglabājot 710 kodu?

Atbild ZM:
Ja Jūsu apsaimniekošanā ir tāda ilggadīgo zālāju par platību, kas iekļauta Ekoloģiski jūtīgo ilggadīgo zālāju (EJIZ) slānī (atrodas Natura 2000 teritorijās vai ārpus tām), piesakoties uz jebkuru no platību maksājumiem, primāri jāievēro nosacījumu sistēmas LLVS 9 standarta prasība, kas uzliek par pienākumu šo platību nepārveidot un neapart.

Piesakoties tiešajiem maksājumiem, zālāju varēs atstāt nenovāktu, tostarp smalcināt (šajā saistībā vēl jāapstiprina KLP Stratēģiskā plāna grozījumi).

Vēršam uzmanību, ka platību, kas ir iekļauta EJIZ slānī, nevar pieteikt uz 6.ekoshēmu (Zālāju saglabāšanas veicināšana).

Savukārt, ja izvēlaties pieteikties uz papildus atbalstu agrovidē un uzņemties 5 gadu saistības intervencē LA10.5. Zālāju biotopu apsaimniekošana, tad apņemoties šādu ilggadīgo zālāju arī novākt no lauka, variet saņemt papildus 96 EUR/ha par 1.klases ražības zālāju.

Atgādinām, ka 2023. gadā pieteikšanās intervencei LA10.5. ir brīvprātīga, nevis obligāta.

Papildus Jums jāņem vērā, ka uz zālāju platību (piemēram palienu pļavas, kas nav zālāju biotopi) var būt noteikti arī dažādi ierobežojumi saskaņā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, tostarp, pļaušanas virziena ievērošana, neaparšana un citāda nepārveidošana arī tad, ja nepiesakieties ne uz vienu no platību maksājumiem.

2023-03-12

19. Kādu atbalstu var saņemt bioloģiskā saimniecība, ja sēj zirņus ar āboliņa pasēju? Saistītie ienākumu atbalsti - minēts proteīnaugi sēti tīrsējā...

Atbild ZM:
Par platību, kur sēj zirņus ar āboliņa pasēju, var saņemt saistīto ienākumu atbalstu par proteīnaugiem (par zirņiem) un 2.ekoshēmas atbalstu (par āboliņa pasēju). Kā arī varēs saņemt bioloģiskajai saimniecībai paredzētos atbalsta veidus - 7.eksohēmas atbalstu (Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās) un agrovides atbalstu (LA11. Bioloģiskā lauksaimniecība).

2023-03-12

18. Ja man ir īpašums NATURA 2000 TERITORIJĀ, par kuriem arī vairs nemaksā, un te ir bioloģiski vērtīgi zālāji-1 klase, un šo platību nedrīkst uzart, tad es vairs nesaņemšu arī tiešos maksājumus?

Atbild ZM:
Ja pretendents atbilst aktīva lauksaimnieka statusam, tā rīcībā ir LIZ, kas tiek izmantota lauksaimnieciskajai darbībai, tad lauksaimniekam ir tiesības saņemt tiešo maksājumu atbalstu, tostarp par BVZ, kas atrodas Natura 2000 teritorijā.

Ministru kabineta noteikumi paredz papildus nosacījumus attiecībā uz aktīvu lauksaimnieku, tostarp - 2023.gadā saimniecības, kuras platība nepārsniedz 20 ha, īpašnieks tiks uzskatīts par 1 LDV un attiecīgi tiks izpildīts aktīva lauksaimnieka kritērijs, un kritērijs, kas paredz, ka SI vērtībai ir jābūt vismaz vidēji 400 EUR/ha, tas tiks aprēķināts par LIZ, neskaitot BVZ. Ja saimniecībā ir tikai BVZ, attiecīgi tiks izpildīts minētais aktīva lauksaimnieka kritērijs.

2023-03-12

17. Saimniecībā ir 11ha ilggadīgie zālāji, no kuriem 1 ha ir BDUZ un 10 ha ilggadīgie zālāji. Dzīvnieku nav. Kādus maksājumus saņemšu? Atbild ZM:
Aktīvs lauksaimnieks var saņemt: ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalstu, ilgtspēju sekmējošo pārdalošo ienākumu papildatbalstu, kā arī agrovides maksājumu par BDUZ.
Aicinām skatīt Zemkopības ministrijas mājās lapā kultūraugu kodu tabulu, lai redzētu uz kādiem specifiskiem atbalsta maksājumiem var pieteikties par lauksaimniecības zemes platībām.
2023-02-22
16. Kur var atrast informatīvo materiālu platību maksājumu saņemšanai? Atbild ZM:
Informatīvais materiāls par platību maksājumu saņemšanu par 2023-2027 pieejams no 22.februāra šajā > saitē.
Zemkopības ministrijas mājas lapā, sadaļā NODERĪGI skatīt “KLP 2023-2027”, kur ir atrodama visa aktuālā informācija, tai skaitā informatīvi materiāli un arī saite uz Ministru kabineta noteikumiem.
2023-02-22
15. Kad varēs pieteikties lauku bloku precizēšanai? Atbild LAD:
Lauku bloku precizēšanu var veikt līdz 1.aprīlim:
Lauku bloku kartes precizēšana
2023-02-19
14. Vai būs iespēja pieteikties uz ISIP avansa maksājumu jau vasarā?

Atbild ZM:
Jā, arī šogad un visus turpmākos gadus būs iespēja pietiekties un saņemt ISIP avansa maksājumu aizdevuma veidā, saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.260 “Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā”  noteikto kārtību.
Pieteikšanās būs iespējama, kad tiks atvērta LAD elektroniskā pieteikšanās sistēma un, lai pieteiktos šim atbalstam, lauksaimniekam līdz kārtējā gada 1. septembrim ir jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā attiecīgs iesniegums.

Papildus informējam, ka Zemkopības ministrija ir uzsākusi noteikumu Nr.260 grozījumu izstrādi, lai tehniski precizēti atsevišķas noteikumu tiesību normas, ņemot vērā arī terminoloģijas maiņu atbalsta politikā. Piemēram, VPM tiks aizstāts ar ISIP.
2023-01-31

13. Liellopu saimniecībā samazinoties liellopu skaitam zālāju platības paliek vairāk, kā lopiem nepieciešams, vai šādas platības kurās nav ganījušies lopi drīkst appļaut un nenovākt, jo savādāk veidojas pārprodukcija un tiek nevajadzīgi patērēti resursi. Atbild ZM:
Prasības zālājus noganīt vai nopļaut un novākt attiecas uz jebkuru zālāju platību.
2023-01-26
12. Precizējot 2. jautājumā sniegto ZM atbildi:
Vai saprotu pareizi, ja es pieteikšu 10 ābeles uz ha, man pienākas šie atbalsti un nopļautais zālājs nav jāsavāc?
Atbild ZM:
Esam precizējuši 2. jautājumā sniegto atbildi (lūdzu, skatīt zemāk).
Atbildot uz Jūsu jautājumu -  10 ābeles uz 1 ha - nevar pieteikt kā ābeļdārzu. Laukā ir deklarējams tas kultūraugs, kas tajā tiek audzēts pārsvarā. 
2023-01-26
11. No kura mēneša sāks izmaksāt maksājumus par 2023.gadu? Atbild LAD:
Avansu izmaksu var uzsākt pirms 1. decembra, bet ne agrāk kā 16. oktobrī.
2023-18-2023
10. Manas saimniecības situācija:
> ir 13 ha zemes, būs 2023.gadā 2ha auzas ar āboliņš 50%+timotinš pasēju,zeme auzām uzarta rudenī,1ha kartupeli un piemājas dārzs un 10ha zālāji,no kuriem 2ha rudenī tiks uzarti zālāju atjaunošanai.
> r 6 slaucamas govis, tele, cūkas, vistas, ir VID registrēta saimniecība ar 8000,-ieņēmumiem.
Uz kādu atbalstu es varu pretendēt 2023.gada pavasarī un vai būs jāatjauno zālāji,jo kartupeļu lauks ir izveidots kur iepriekš 2gadus bija graudaugi un vēl iepriekš 710,tāpat visa pārējā zeme iepriekš 710,kā ierīkot kartupeļu lauku?

Atbild ZM:
2023. gadā visi lauksaimnieki varēs pretendēt uz ISIP, pārdalošo maksājumu, kā arī papildus būs iespēja pretendēt arī uz atbalstu ekoshēmu ietvaros, ja tiks īstenotas atbilstošās videi un klimatam draudzīgās prakses un ievēroti atbalsta saņemšanas nosacījumi.

Minētajā piemērā saimniecība ekoshēmu ietvaros varētu pretendēt uz atbalstu par videi un klimatam labvēlīga lauksaimniecības praksi, atbalstu par zālāju saglabāšanas veicināšanu, atbalstu par ekoloģiski nozīmīgu platību un atbalstu par saudzējošu lauksaimniecības praksi.

Iesakām aizpildīt maksājumu kalkulatoru, kur atbildot uz virkni jautājumu par saimniekošanu, var uzzināt, uz kādiem atbalstiem varētu pretendēt un kāda varētu būt provizoriskā atbalsta summa.

Zālāji saimniecībā būs jāatjauno tikai gadījumā, ja:
1) valsts līmenī tiks konstatēts, ka ilggadīgo zālāju platības īpatsvars pret lauksaimniecības zemes platību kārtējā gadā būs samazinājies par vairāk kā 5%, salīdzinot ar īpatsvaru 2018. gadā. Par to Lauku atbalsta dienests informēs “Latvijas vēstnesī” līdz 20. augustam.
2) lauksaimnieka rīcībā ir plātības, kurās iepriekšējo piecu gadu laikā ir pārveidotas no ilggadīgajiem zālājiem par cita lietojuma zemi.

Lauku atbalsta dienests līdz 30. septembrim informēs lauksaimniekus, kuriem būs pienākums atjaunot ilggadīgo zālāju platību un cik lielu platību. Lauksaimniekam, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta pieprasījumu, būs pienākums atjaunot daļu ilggadīgo zālāju platības līdz nākamā gada 15. jūnijam.

2023-01-11

9. Ir 10 ha zemes, ir iesēti 5 ha ziemas mieži un 5 ha tiks sēti vasaras kvieši un auzas, uz kādu atbalstu es varēšu pretendēt 2023.gadā, ja nav zemes analīzes?
Ir AAL apliecība, miglotājs un minerālmēslu izkliedētājs, kā pareizi jānoraksta lietotie minerālmēsli, AAL, vai jāved lauka vēsture un vai VAAD atskaites jāiesniedz elektroniski?

Atbild ZM:
2023. gadā visi lauksaimnieki varēs pretendēt uz ISIP, pārdalošo maksājumu, kā arī papildus būs iespēja pretendēt arī uz atbalstu ekoshēmu ietvaros, ja tiks īstenotas atbilstošās videi un klimatam draudzīgās prakses un ievēroti atbalsta saņemšanas nosacījumi.

Minētajā piemērā saimniecība ekoshēmu ietvaros varēs pretendēt uz atbalstu par videi un klimatam labvēlīga lauksaimniecības praksi, ja tiek ievērota kultūraugu dažādošana – saimniecībās ar aramzemes platību līdz 10 ha  audzē vismaz divus kultūraugus un galvenā kultūrauga platība nepārsniedz 75% no aramzemes, kā arī uztur augsnes segumu (tai skaitā ziemājus) laikposmā no 15. novembra līdz nākamā gada 15. februārim.

Uz ekoshēmas atbalstu par ekoloģiski nozīmīgu platību varēs pretendēt tikai par tādu aramzemes platību, kurā tiek audzēti nektāraugi, slāpekli piesaistoši kultūraugi, zaļmēslojuma papuves, starpkultūras, zem labības vai pākšaugiem sēti zālāji pasējā, kā arī attiecīgajās platībās jāņem vērā AAL lietošanas ierobežojumi.

Var pretendēt arī uz ekoshēmas atbalstu par saudzējošu lauksaimniecības praksi, ja laukā pirms kultūraugu sējas tiek izmantota minimāla augsnes apstrāde, augsnes joslu apstrāde vai tiešā sēja un kultūraugu audzēšanas laikā netiek izmantoti herbicīdi vairāk kā divas reizes.

Pretendējot uz ekoshēmas atbalstu par ekoloģiski nozīmīgu platību un ekoshēmas atbalstu par saudzējošu lauksaimniecības praksi lauksaimniekam būs jāievada informācija LIZ pārvaldības sistēmā par AAL, tostarp herbicīdu, lietošanu. 

Lai pretendētu uz iepriekš minēto trīs ekoshēmu atbalstu, nav nepieciešanas augsnes analīzes.

Augsnes analīzes ir nepieciešamas, lai pretendētu uz atbalstu uz ekoshēmas atbalstu par slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinošo lauksaimniecības praksi un ekoshēmas atbalstu par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju (pamatkaļķošanu). 

Iesakām aizpildīt maksājumu kalkulatoru, kur atbildot uz virkni jautājumu par saimniekošanu, var uzzināt, uz kādiem atbalstiem varētu pretendēt un kāda varētu būt provizoriskā atbalsta summa.

2023-01-11

 

8. Vai jaunajā plānošanas periodā , kad izveidoti aktīvā lauksaimnieka nosacījumi zālāju lauki būs jānopļauj un jāsavāc?

Atbild ZM:
Jā, šie nosacījumi nemainās, salīdzinot ar iepriekšējo periodu - aramzemē sēti zālāji, tīrsējā sēti tauriņzieži un ilggadīgie zālāji arī jaunajā periodā būs atbalsttiesīgi tiešo maksājumu saņemšanai, ja tie līdz kārtējā gada 15. augustam tiks noganīti vai nopļauti un nopļautā zālaugu masa tiks novākta neatkarīgi no pļaušanas reižu skaita.

2023-01-02

7. Kā rēķina dzīvnieku vienības uz 1ha? Vai tiek ņemts konkrēts datums vai laika periods? Ja laika posms, tad no kura datuma līdz kuram? Cik dzīvnieku vienības jābūt nākošgad uz 1ha?

Atbild ZM:
Uz ekoshēmas “zālāju saglabāšanas veicināšana” un “agroekoloģijas praksi bioloģiskās saimniecībās” atbalstam pieteikto zālāju platību ganību sezonā laikposmā no kārtējā gada 15. maija līdz 15. septembrim ir jānodrošina vidējais dzīvnieku blīvums vismaz 0,4 liellopu vienības uz viena apstiprinātā hektāra vai 0,3 liellopu vienības uz viena apstiprinātā hektāra, ja lauksaimnieks, saņem ienākumu papildatbalstu gados jauniem lauksaimniekiem vai, ja dzīvnieku blīvums tiek nodrošināts ar briežu sugas dzīvniekiem. Ministru kabineta noteikumu pielikumā ir noteikts katram lauksaimniecības dzīvniekam atbilstošais liellopu vienības skaits un pārrēķina formula.

2023-01-02

6. Maksimālā atbalsta summa 100 000, 00 EUR tiek rēķināti tikai ISIP daļai vai arī visiem papildmaksājumiem kopā (klimatlabvēlīgā l/s prakse, zālāju saglabāšana, saudzējoša l/s prakse, atbalsts par slaucamām govīm, u.t.t.)?

Atbild ZM:
Maksimālā atbalsta summa 100 000 EUR tiek rēķināta tikai ISIP.

2023-01-02

5. Kas skaitās zaļās papuves? Vai tās var pļaut arī lopbarības ieguvei, ja tiek apsētas ar augsni ielabojošiem augiem – viengadīgai āboliņš, vīķi, rutki, griķi, viengadīga airene?

Atbild ZM:
Zaļmēslojuma papuves nevar izmantot lopbarības ieguvei vai ganīšanai, jo par papuvi tiek klasificēta tikai tāda lauksaimniecības zemes platība, kas netiek izmantota ražošanai. Lopbarības ieguvei vai ganīšanai paredzētās platības ir klasificējamas ar citiem zemes izmantošanas vai kultūraugu kodiem.

2023-01-02

4. Vai platība, kurā ir stādīti augļukoki un ogulāji tekošā gada rudenī, iekļaujas pie nosacījuma, kurai ir jābūt obligātajam segumam 55- 65 % segumam atkarībā no atrašanās vietas, jo rindstarpas vēl nav apsētas ar zālāju?

Atbild ZM:
Lai precīzi atbildētu uz jautājumu būtu jāzina, kādas darbības veiktas vai kāds ir augsnes segums rindstarpās.

Ja, piemēram, augļkoku un ogulāju rindstarpas uz ziemas periodu ir atstātas apstrādātas, tostarp, apartas vai kultivētas un tajā nav iesēti augi, piem. zālājs, tad šādas platības neieskaita kopplatībā kuru var atzīt par platību ar augsnes segumu .

Šo LLVS6 standartu piemēros no 2023. gada 15. novembra.

 2023-01-02

3. Izmaiņas tiešmaksājumu noteikumos – var būt atsevišķi 100 koki vai arī vairāki kopā? Vai tie jāizzīmē laukā vai iekļaujas lauku blokā?

Atbild ZM:
Atbalsttiesīgajā platībā, tātad arī lauku blokā, tiek iekļauti visi koki, kas aug atsevišķi, grupās, vai rindās un, ja koku skaits uz hektāra nepārsniedz 100 vai, ja koku grupu, vai rindu, vai joslu aizņemtā kopējā platība nepārsniedz 500 kvadrātmetrus, izņemot attiecīgos elementus uz kuriem attiecas laba lauksaimniecības un vides stāvokļa 8. standarts (LLVN8) par ainavas elementu un neproduktīvo platību nodrošināšanu 4% no saimniecības aramzemes platības. Arī ar ražošanu nesaistītie ainavu elementi, kas tiks izmantoti LLVN8 prasības nodrošināšanai, tostarp koki, koku grupas, rindas, joslas, būs kartogrāfiski identificēti Lauku atbalsta dienesta lauku bloku identifikācijas sistēmas lauku bloku kartē.

2023-01-02

2. Klientam reti sastādītas ābeles, jo ābeles izaugot veido 12m vainagu. Kādai jābūt ābeļu biezībai, lai saņemtu ISIP, SAU, BLA?

Atbild ZM un LAD:
Attiecībā uz ISIP un SAU nav noteikta ābeļu biezība, taču ilggadīgo stādījumu platībām, kurām rindstarpas platums pārsniedz vienu metru, ir jābūt izpļautām vai apstrādātām līdz kārtējā gada 15. septembrim, un tajās nedrīkst būt nokaltuši koki, krūmi.

PAPILDINĀTS:
Laukā ir deklarējams tas kultūraugs, kas tajā tiek audzēts pārsvarā. Saskaņā ar noteikumiem gadījumi, kad ilggadīgo stādījumu platības nav ierīkotas, izmantojot kultūraugam piemērotu stādīšanas metodi, tiks atzīti par mākslīgu apstākļu radīšanu priekšrocību gūšanai un atbalsts tiek noraidīts.

Atkārtoti vēlamies uzsvērt, ka ilggadīgo stādījumu platība ir uzturēta kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī, ja rindstarpas, kuru platums pārsniedz vienu metru, tiek izpļautas (zālaugu masu var nenovākt) vai mehāniski apstrādātas un nokaltušie ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi aizvākti līdz kārtējā gada 15. septembrim.

Pretendējot uz BLA atbalstu, klientam ir jāievēro MK noteikumu Nr.485 1.2 pielikumā noteiktā kultūraugu biezība.

Papildināta 2023-01-26

 

1. Kāds ir pamatojums- kāpēc zāli nedrīkst smalcināt? Agrotehnisku pamatojumu klienti prasa, jo augsnei jau tas nākot tikai par labu.

Atbild ZM:
Atbilstoši regulai platībmaksājumu atbalstu var piešķirt tikai par zālāju platībām, kuras tiek izmantotas lauksaimnieciskajai darbībai. Katrai dalībvalstij, tostarp, Latvijai, ir jānosaka kritēriji pēc kuriem vērtē lauksaimniecisko darbību. Latvijā, lemjot kopā ar nevalstiskajām organizācijām, ir noteikts, ka zālāji ir uzturēti ganīšanai piemērotā stāvoklī, ja tos līdz kārtējā gada 15. augustam nogana vai nopļauj un nopļauto zāli novāc. Ir paredzēti izņēmumi atsevišķām nozarēm. Šie nosacījumi ir atzīti par piemērotākajiem Latvijas apstākļiem un atbilstošākajiem tradicionālajai lauksaimniecības praksei.

 2023-01-02