Augsnes ielabošana ar bioloģiskās izcelsmes saturošiem materiāliem

Pētījuma mērķis: attīstīt pētniecisko kapacitāti un sniegt ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmē, piedāvājot tirgū jaunu metodi augsnes ielabošanai, sagatavojot bioloģiskas izcelsmes mēslošanas līdzekļus no stabilizētiem koksnes pelniem un kūts mēsliem.

Vadošais partneris: Z/S "Andrupēni"

Sadarbības partneris: LVMI Silava

Sākuma datums: 15.02.2019. 

Beigu datums: 31.08.2021

Aktualitāte: Saimnieciska rakstura pētījums – sadarbība kuras rezultātā vienlaikus risina gan vides problēmas, gan veicina tautsaimniecības attīstību , izstrādājot jaunu, vismaz Latvijas mērogā inovatīvu metodi augsnes ielabošanai, izmantojot bioloģiskas izcelsmes materiālus ar tiem aizstājot tradicionālos kaļķošanas un sintētiskos mēslošana materiālus.

Aktivitātes:

1) Bioloģiskas izcelsmes saturošu materiālu sagatavošana;

2) Augsnes un bioloģiskas izcelsmes saturošu maisījumu paraugu ņemšana;

3) Augsnes un bioloģiskas izcelsmes saturošu materiālu paraugu analizēšana un novērtēšana;

4) Parauglaukumu ierīkošana un marķēšana;

5) Sējumu ierīkošana;

6) Augsnes sagatavošana, bioloģiskas izcelsmes saturošu materiālu izkliede un iestrāde augsnē;

7) Iegūtās produkcijas novērtējums (masa, saglabāšanās, makroelementu saturs graudos un zālaugos);

8) Primārās produkcijas novākšana un sagatavošana;

9) Semināru organizēšana;

10) Populārzinātnisku rakstu sagatavošana.

Kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 44042.55EUR, publiskais finasējums 39638,30 EUR

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākuma  16.2 Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei (projekta iesniegums Nr.18-00-A01620-000050)

Informāciju sagatvoja:

projekta kontaktpersona LVMI Silava

Kristaps Makovskis, e-pasts: kristaps.makovskis@silava.lv