Jūnijā sākas projektu iesniegumu pieņemšana vairākās Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātajās zivsaimniecības atbalsta programmās.

Pieteikšanās nosacījumi, noderīga informācija un iesniedzamie dokumenti atrodami LAD mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumi

Atbalsts investīcijām akvakultūras uzņēmumos
Šā gada 17. jūnijā sāksies projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākumā „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”. Projektu pieņemšana notiks līdz šā gada 18. jūlijam. Šajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 1 739 782. Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir viens gads no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, un 18 mēneši no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā, ja tiek veikta būvniecība vai rekonstrukcija.

Projekta iesniegumi jāsagatavo saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 240 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos””.

Atbalsts zvejas aktivitāšu pilnīgai pārtraukšanai
2013. gadā no 25. jūnija līdz 25. jūlijam notiks projektu iesniegumu pieņemšana EZF pasākumā „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”. Kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 218 600, ņemot vērā zvejas kuģu skaita un bruto tilpības atlikumu. Projektu īstenošanas beigu datums ir viena gada laikā no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta iesniegumi jāsagatavo saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 323 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana””.

Atbalsts zvejas flotes modernizācijai
2013. gadā no 17. jūnija līdz 31. augustam notiks projektu iesniegumu pieņemšana EZF pasākumā „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte” . Kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 478 222. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir viena gada laikā no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta iesniegumi jāsagatavo saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 845 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte””.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā, 308. kabinetā (tālr. 67027693, 67027235).

Sagatavots LLKC Lauku attīstības nodaļā pēc LAD informācijas
Publikācija no informatīvā izdevuma "Zivju Lapa" Nr. 3 (19)

Pievienot komentāru