LLKC Preiļu LKB organizē mācības “ES nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Datums: 
14. Jūnijs, 2022 līdz 17. Jūnijs, 2022

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē mācības: “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”.

Mācībās apgūsiet šādas tēmas:
*Jēdziens par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīme.
*Bioloģiski vērtīgo zālāju iedalījums.
*Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Raksturīgās sugas un indikatorsugas.
*Bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas iespējas.
*Eiropas Savienības aizsargājamie zālāji, raksturojums.
*Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana, BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumi.
*Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Indikatorsugas.
*Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas.
*Individuāla „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana, kas ietver optimālu Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas nosacījumus saskaņā ar to apsaimniekošanas vadlīnijām.

Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tie lauksaimnieki un zemes īpašnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1., 2., 3. vai 4. zālāju ražības klase).

Dalībnieku skaits ierobežots.
Dalība mācībās bez maksas.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pieteikšanās un uzziņa:
Iveta Sondore tel.26444373

Kontaktinformācija: 
Iveta Sondore, LLKC Preiļu biroja uzņēmējdarbības konsultante, 26444373
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: