Izraudzītas 17 moderno tehnoloģiju prakses vietas

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs maijā apstiprinājis 17 moderno tehnoloģiju prakses vietas – zemnieku saimniecības un lauksaimniecības uzņēmumus, kuros profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie un Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti varēs apgūt praktiskās saimniekošanas iemaņas Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē.

Nepieciešama teorētisko un praktisko zināšanu bāze

Latvijā pieprasījums pēc izglītotiem, zinošiem lauksaimniecības speciālistiem arvien pieaug. Darba devēji ir ieinteresēti, lai izglītības iestādi beigušie jaunieši būtu pietiekami kompetenti savā nozarē un pēc iespējas ātrāk iekļautos darba procesā. Tam ir nepieciešama pamatīga teorētisko un praktisko zināšanu bāze. Mūsu valstī lauksaimniecības un tai radniecīgu nozaru izglītības programmas var apgūt apmēram 15 profesionālās izglītības iestādēs un Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Vērojumi liecina, ka jauniešu teorētiskā sagatavotība lielākoties ir pietiekama, taču praktiskā – ne. Viens no svarīgākajiem praktisko iemaņu iegūšanas posmiem profesionālās izglītības iestādēs ir kvalifikācijas prakse, augstskolās – prakse pirms diploma saņemšanas. Šīs prakses tiek īstenotas apgūstamās nozares uzņēmumos galvenokārt ārpus izglītības iestādes. Svarīgi, lai praksē veicamie uzdevumi tur tiktu izpildīti atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām. Tādēļ 2002. gada nogalē, kad profesionālās izglītības iestādes vēl bija Zemkopības ministrijas pakļautībā, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) tika uzdots veikt prakses vietu atlasi. Kopš 2003. gada LLKC ir veidojis mācību prakšu saimniecību tīklu. Šajā tīklā esošās saimniecības nodrošināja prakses programmas izpildi profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu studentiem. 2003. gadā šajā tīklā bija 139 saimniecības, taču šobrīd tajā ir vairāk nekā 400 vienpadsmit nozaru prakses vietas. Līdz 2009. gadam šīm saimniecībām par praktikantu uzņemšanu bija nodrošināts valsts atbalsts, taču pirms diviem gadiem ekonomiskās situācijas pasliktināšanās dēļ valsts finansējums vairs nav pieejams. Taču, neskatoties uz to, liela daļa šajā tīklā esošo saimniecību sadarbību ar izglītības iestādēm turpināja un praktikantiem nodrošināja prakses programmas izpildi. 

Prakses vietas tika vērtētas sešās nozarēs

Mācību prakšu saimniecību tīkls pastāv vēl šobrīd un savu darbību turpina, taču 2011. gadā Valsts Lauku tīkls pasākuma „Mācību prakšu saimniecību tīkla uzturēšana” ietvaros piesaistīja finansējumu, lai atlasītu un atbalstītu 20 modernu tehnoloģiju saimniecības, kuras paralēli darbotos jau esošajam mācību prakšu tīklam. Šī gada aprīlī tika izsludināta pieteikšanās uz šo prakses vietu atlasi. Prakses vietas tika vērtētas sešās nozarēs – laukkopībā, dārzkopībā, lopkopībā, bioloģiskajā lauksaimniecībā, lauku tūrismā un mežsaimniecībā. Atlases mērķis bija atrast modernu tehnoloģiju saimniecības, kuras varētu nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu studentiem kvalitatīvas profesionālās, kvalifikācijas, mācību un ražošanas prakses izpildi.

 

Praktikantu uzņemšana ir iespēja papildināt savas zināšanas

Atlasei bija pieteikušās 23 saimniecības no visas Latvijas. Ar daļu no šīm saimniecībām LLKC jau bija izveidojusies sadarbība un tās bija atrodamas atzīto prakses vietu reģistrā. LLKC izveidotā ekspertu grupa apmeklēja pieteikušās saimniecības un uz vietas novērtēja to atbilstību nolikuma prasībām. Eksperti pārliecinājās, ka, neskatoties uz grūto un neprognozējamo ekonomisko situāciju valstī, lauku ļaudīs ir saglabājies optimisms un neatlaidība, kā arī vēlme savas zināšanas nodot nākamajai paaudzei – praktikantiem. Pārsvarā visām saimniecībām, kuras bija pieteikušās, jau bija iepriekšēja pieredze praktikantu uzņemšanā un ilgstoša sadarbība ar izglītības iestādēm. Saimniecību vadītāji atzīst, ka praktikantu uzņemšana dod iespēju papildināt arī savas zināšanas, jo vairums praktikantu var būt ne tikai konkrēta darba izpildītāji, bet ir ieguvuši pieredzi savu vecāku saimniecībās, moderni iekārtotās skolu praktiskās apmācības vietās, kā arī ārzemēs un labprāt dalās savā pieredzē. Saimnieki īpaši uzteic augstskolu studentus, kuriem jau ir konkrēts viedoklis nozares jautājumos un dotie padomi ir vērā ņemami saimniecības darbības attīstībai.

Izvērtējot saimniecību atbilstību izvirzītajiem kritērijiem, tika atbalstītas 17 saimniecības piecās nozarēs, jo mežsaimniecības nozarē nebija pieteikusies neviena saimniecība.

N.p.k.

Nosaukums

Novads

Pagasts

Nozare

1

Zemnieku saimniecība „Eicēni”

Pārgaujas

Straupes

Bioloģiskā lauksaimniecība

2

Zemnieku saimniecība „Stivriņi”

Aglonas

Kastuļinas

Bioloģiskā lauksaimniecība

3

SIA „Ar B agro”

Tukuma

Sēmes

Dārzkopība

4

Zemnieku saimniecība „Galiņi”

Ogres

Madlienas

Dārzkopība

5

Zemnieku saimniecība „Mežmārtiņi”

Bauskas

Vecsaules

Laukkopība

6

APP „Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts”

Talsu

Lībagu

Laukkopība

7

SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”

Rēzeknes

Viļānu

Laukkopība

8

Zemnieku saimniecība „Kotiņi”

Viļakas

Šķilbēnu

Laukkopība

9

SIA „Rideļu dzirnavas”

Engures

Engures

Lauku tūrisms

10

Zemnieku saimniecība „Sollomina muiža”

Aglonas

Aglonas

Lauku tūrisms

11

Zemnieku saimniecība „Ziķi”

Saldus

Zirņu

Lopkopība

12

Zemnieku saimniecība „Vērdiņi”

Vecumnieku

Bārbeles

Lopkopība

13

SIA „Mikaitas”

Limbažu

Limbažu

Lopkopība

14

Zemnieku saimniecība „Liepas”

Pārgaujas

Stalbes

Lopkopība

15

Zemnieku saimniecība „Deņevo”

Aglonas

Kastuļinas

Lopkopība

16

SIA „Siliņi”

Aknīstes

Asares

Lopkopība

17

SIA „Latvijas Lauksaimniecības universitātēs mācību un pētījumu saimniecība ”Vecauce”

Auces

Vecauces

Lopkopība

 

Katrai no izvēlētajām 17 prakses vietām 2011. gadā par viena praktikanta uzņemšanu tiek piešķirts atbalsts. Lai saņemtu šo atbalstu prakses vietai jānodrošina:

  • praktikanta uzņemšana, kam prakses ilgums nav mazāks par piecām nedēļām;
  • izglītības iestādes izstrādātās prakses programmas izpilde;
  • praktikantu ēdināšanas un nakšņošanas nodrošināšana.

LLKC ar saimniecībām plāno sadarboties ne tikai kā ar prakses vietām, bet arī kā Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros organizēto semināru, apmācību un pieredzes apmaiņas braucienu apskates saimniecībām. Šajās saimniecībās dalībnieki varēs iepazīties ar saimniecības darbību, dažādiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un iegūs pieredzi, ko varēs izmantot savā saimniecībā.

Sagatavoja LLKC Tālākizglītības nodaļas vecākā speciāliste Jolanta Sūna

Pievienot komentāru