Nodokļi pārdodot zemi

Saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji, pamatlīdzekļu (tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa) pārdošanas gadījumā parasti ir jāaprēķina ienākums (peļņa) no šī darījuma un parastajā kārtībā tas ir jāiekļauj apliekamajā ienākumā.

Fiziskās personas, kuras pārdod nekustamo īpašumu un nav saimnieciskās darbības veicēji, likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā aprēķina ienākumu no kapitāla, un šim ienākumam piemēro 15% nodokļa likmi.

Tomēr likums „Par IIN” paredz īpašu kārtību, kādā piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja tiek pārdota lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Īpašā kārtība ir noteikta likuma „Par IIN” 11.7 pantā, un no šā gada 1. jūlija ir stājušās spēkā izmaiņas šī panta nosacījumos.

Ar IIN neapliek lauksaimniecības zemes atsavināšanu (pārdošanu), ja tiek izpildīti likumā noteiktie kritēriji. Līdz 2014. gada 1. jūlijam likumā noteiktie kritēriji ir jāizpilda gan zemes pārdevējam, gan zemes pircējam. Saskaņā ar likuma „Par IIN” Pārejas noteikumu 108. punktu laika posmā no 2014. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 1. jūlijam likuma kritēriji ir jāizpilda tikai zemes pircējam. Apskatīsim kritērijus, kuri jāievēro:

1) īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tā atsavināšanas rezultātā iegūst:

  • zemnieku saimniecības īpašnieks,
  • persona, kura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā komercsabiedrība, individuālais komersants vai zemnieku saimniecība, vai
  • persona, kura Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja;

2) vismaz vienā taksācijas periodā no pēdējiem trim pirmstaksācijas periodiem vairāk nekā pusi no nekustamā īpašuma pircēja saimnieciskās darbības ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 2845,74 eiro gadā veido ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai arī nekustamā īpašuma pircējs saņem valsts vai Eiropas Savienības atbalsta maksājumus lauksaimniecībai un lauku attīstībai kā jaunais lauksaimnieks.

Ja tiek izpildīts tikai viens kritērijs – piemēram, zemes pircējs ir saimnieciskās darbības veicējs, bet pēdējo trīs gadu laikā nav guvis ienākumus no lauksaimniecības, tad pārdevējam (IIN maksātājam) ienākums no zemes pārdošanas ir apliekams ar IIN.

Linda Puriņa, LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA INFORMĀCIJA

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka tiek mainīts informatīvā tālruņa numurs https://www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=1&tabid=7&id=15&oid=118201

Pievienot komentāru