Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu

Projektu administratore: Ilze Vīķe, LLU Zinātnes un projektu attīstības centrs, ilze.vike@llu.lv;

Projektu zinātniskais vadītājs: Ādolfs Ruciņš, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, arucins@ltk.lv

Projekta īstenošanā iesaistīti četri partneri:

-Latvijas Lauksaimniecības universitāte,

-Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts,

-Tērvetes novada Tērvetes pagasta zemnieku saimniecība “Mazkalniņi”

-SIA Ozone Tech.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte un sadarbības partneri uzsākuši projekta “Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu” izstrādi, kas paredz samazināt energopatēriņu graudu kaltēšanā ar aktīvo vēdināšanu, ka arī nodrošināt graudu kvalitāti to glabāšanas laikā.

Projekts  tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma ”Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

Projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt tehnoloģiju ražošanas apstākļos  - z.s. “Mazkalniņi”, jo līdz šim eksperimenti ar graudu ozonēšanu veikti tikai laboratorijas apstākļos. Tehnoloģijas efektivitātes novērtēšanai vienāda daudzuma un mitruma  graudu vēdināšana tiks veikt divās vienādās tvertnēs – vienā ar neuzsildītu āra gaisu, otrā - ar neuzsildītu āra gaisu, tam pievienojot ozonu. Projekta ietvaros jāizstrādā un jāuzstāda graudu tvertnēs arī mēriekārtu komplekts vēdināšanas režīmu un ozona padeves kontrolei un regulēšanai, kā arī jānoskaidro optimālā ozona padeve un režīmi. Projekta sekmīgas īstenošanas rezultātā izstrādātā tehnoloģija būs pielietojama arī citās saimniecībās, kas graudus kaltē tvertnēs ar aktīvo vēdināšanu.

Projekta būtība ir tajā, ka vēdināšanas gaisam tiek pievienots ozons, kas paātrina mitruma atdevi no graudu virsmas, tādejādi samazinot kaltēšanas ilgumu un līdz ar to samazinot ventilatoru darbināšanas ilgumu un energopatēriņu. Bez tam ozona pielietošana novērš nevēlamas mikrofloras un kaitēkļu rašanos graudos glabāšanas laikā.

Projekta īstenošanas periodu: 01.11.2018-30.04.2021.

Kopējās projekta izmaksas: 97158 eiro

 

Informāciju sagatavoja:

Ādolfs Ruciņš, Dr.sc.ing. projekta zinātniskais vadītājs

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ulbrokas zinātnes centrs