Atbalsts zivsaimniecības uzņēmumiem Covid-19 izraisīto seku mazināšanai

Lai palīdzētu zivsaimniecības uzņēmumiem mazināt koronavīrusa Covid-19 izraisītās sekas, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi vairākus Ministru kabineta noteikumu projektus, kurus virza apstiprināšanai Ministru kabinetā. Atbalsts zvejniecības, akvakultūras un zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem līdztekus citiem valsts līmenī paredzētiem atbalsta instrumentiem būs pieejams Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam ietvaros.

Publisko finansējumu Rīcības programmas pasākumā “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana” varēs saņemt gan zvejas kuģu īpašnieki, gan zvejas kuģu apkalpes locekļi (zvejnieki), ja Covid-19 uzliesmojuma dēļ ar zvejas kuģi laika periodā, kas nav mazāks par 14 dienām, ir pārtrauktas visas zvejas darbības. Atbalstu par zvejas kuģa stāvēšanu varēs saņemt tas zvejas kuģa īpašnieks, kuram kopējās nozvejas apjoms ir samazinājies vismaz par 20 procentiem salīdzinājumā ar attiecīgo laikposmu iepriekšējā gadā. Šajā nozvejas apjomā netiks ieskaitīta mencu nozveja, jo mērķēta tās zveja 2020. gadā ir aizliegta. Vienlaikus atbalsta pretendentam būs jāatbilst nosacījumiem, kas pierāda, ka tas ir aktīvs komerczvejas dalībnieks, no kuriem būtiskākie: kuģa īpašniekam ir jābūt spēkā esošai zvejas atļaujai (licencei), kā arī iepriekšējos divos gados tam jābūt zvejā pavadījušam vismaz 120 zvejas dienas. Savukārt zvejniekam, kas ir strādājis uz attiecīgā kuģa, jāizpilda nosacījumi par 120 nostrādātajām dienām uz zvejas kuģa iepriekšējos divos gados, valsts budžetā jābūt veiktām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī jābūt spēkā esošam Jūrnieku reģistra kvalifikācijas sertifikātam.

Normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošajam zvejas kuģa īpašniekam un zvejniekam tiks piešķirts finansiāls atbalsts, lai kompensētu konkrētā zvejas kuģa dīkstāves izdevumus un ar to neiegūtos ienākumus, kā arī sniegtu kompensāciju zvejniekam.

Lauku atbalsta dienestā atzītas zvejas produktu ražotāju organizācijas varēs saņemt atbalstu zvejas produktu uzglabāšanai pasākumā “Uzglabāšanas atbalsts”. Veicot zvejas produktu uzglabāšanu, jāievēro oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Zemkopības ministrijas publicētās sliekšņa cenas un tehniskās un finansiālās izmaksas, kas saistītas ar zvejas produktu stabilizēšanu un uzglabāšanu, kā arī jāievēro virkne citu nosacījumu zvejas produktu uzglabāšanai un paziņošanai par attiecīgo darbību veikšanu.

Publisko finansējumu Rīcības programmas pasākumā “Pasākumi sabiedrības veselības jomā” varēs saņemt koronavīrusa Covid-19 uzliesmojuma dēļ skartie Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītie akvakultūras uzņēmumi. Esošie akvakultūras uzņēmumi atbalstu varēs saņemt, ja kopējā darījumu vērtība Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā 2020. gada ceturksnī vai pēdējo trīs mēnešu laikposmā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir vismaz par 20 procentiem mazāka nekā attiecīgajā 2019. gada ceturksnī vai trīs mēnešu laikposmā. Savukārt atzīts akvakultūras uzņēmums, kurš pēdējā gada laikā ir pabeidzis īstenot Lauku atbalsta dienestā  apstiprinātu būvniecības projektu darbības uzsākšanai akvakultūrā, atbalstu varēs saņemt, ja projektā būs plānots produkcijas eksports 2020. gadā, bet Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā par 2020. gada attiecīgo ceturksni vai pēdējo trīs mēnešu laikposmā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nebūs veikts preču eksports, kā arī Lauku atbalsta dienests būs konstatējis, ka uzņēmumā ir produkcija, kas gatava realizācijai. Atbalsta pretendentam tiks skatīta atbilstība arī tādiem nosacījumiem kā nodokļu parādi uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, kas nevar pārsniegt 1000 eiro, kā arī, vai tas ir iesniedzis Centrālajā statistikas pārvaldē pārskatu par darbību akvakultūras jomā par 2019. gadu. Atbalsts tiks piešķirts vienu reizi, un tā apjoms esošajiem akvakultūras audzētājiem tiks aprēķināts 10% apmērā no iepriekšējā gada ieņēmumiem, savukārt uzņēmumiem, kuri tikko uzsākuši darbību – 10% apmērā no projektā plānotā neto apgrozījuma no darbības akvakultūrā 2020. gadā.

Publisko finansējumu pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” varēs saņemt Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums, kā arī reģistrēts zvejas produktu apstrādātājs mājas apstākļos, kuru ietekmējusi koronavīrusa Covid-19 izplatība. Atbalstu varēs saņemt, ja pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas vismaz 50 procentu no pretendenta kopējā neto apgrozījuma veido neto apgrozījums no zvejas produktu apstrādes, kā arī saražotās zvejas produkcijas neto apgrozījums 2020. gadā laikposmā no marta līdz jūnijam vai kādā no šī laikposma mēnešiem ir samazinājies vairāk nekā par 20 procentiem salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu. Atbalstu piešķirs vienu reizi, un tas būs 20 procentu apmērā no starpības starp saražotās produkcijas neto apgrozījuma vērtību laikposmā no 2020. gada marta līdz jūnijam vai kādā no šī laikposma mēnešiem un neto apgrozījuma vērtību 2019. gada attiecīgajā laikposmā vai mēnesī. Lai gūtu pārliecību par pretendenta sniegto datu pareizību, tam jāiesniedz arī zvērināta revidenta apliecinājuma ziņojums. Atbalsta pretendenta nodokļu parāds uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi nevarēs pārsniegt 1000 eiro.

Pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākumos “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana”, “Pasākumi sabiedrības veselības jomā” un “Uzglabāšanas atbalsts” Lauku atbalsta dienests izsludinās tūlīt pēc attiecīgo Ministru kabineta noteikumu stāšanās spēkā, un tā būs pieejama piecas dienas pēc attiecīgā sludinājuma publicēšanas. Pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” atbalstam varēs pieteikties jau atvērtajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā tūlīt pēc attiecīgo MK noteikumu grozījumu apstiprināšanas.

 Edīte Kubliņa, ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru