Bojāgājušo roņu izmantošana – tikai ar atļaujām

Lai saņemtu atļauju roņu līķu izmantošanai, zvejniekam jāiesniedz iesniegums atļaujas saņemšanai Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP).

Iesnieguma veidlapa ir atrodama DAP tīmekļa vietnē: www.daba.gov.lv-->Pakalpojumi-->Darbības ar sugām un biotopiem-->Pieteikums nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujas saņemšanai.

Iesniegumu var nosūtīt elektroniski daba@daba.gov.lv vai uz adresi: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150.

Iesniegumā jānorāda un ar savu parakstu jāapliecina:

  • ka no roņiem iegūtie produkti tiks izmantoti tikai personiskām vajadzībām, netiks komerciāli izmantoti, piedāvāti pārdošanai vai apmaiņai, dāvināti vai jebkādā citādā veidā netiks veikta to īpašnieku maiņa;
  • ka tiks iegūti tikai zvejas rīkos nejauši bojā gājušie roņi;
  • roņu skaits, ko plānots iegūt pēc to nejaušas bojā ejas zvejas rīkos;
  • paredzētais izmantošanas veids – gaļa, āda, tauki u. c.;
  • izmantojamie zvejas rīki un zvejas teritorija.

Iesniegumam jāpievieno zvejas žurnāla kopija ar tajā norādītu informāciju par nejaušu roņa bojāejas gadījumu zvejas rīkā:

  • atļauju pieprasot pēc bojāgājuša roņa konstatēšanas, iesniegumam jāpievieno konkrētās zvejas reizes zvejas žurnāla kopija (kas aizpildīts atbilstoši MK 02.05.2007. noteikumu Nr. 296 8.3. apakšpunktam – https://likumi.lv/doc.php?id=156709) ;
  • atļauju pieprasot pirms bojāgājušā roņa konstatēšanas, iesniegumam jāpievieno konkrētā zvejnieka iepriekš aizpildītā  zvejas žurnāla kopija (-s).

Atļauja nav nepieciešama, lai krastā nogādātu un vietējās pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem nodotu zvejas rīkos nejauši bojāgājušos roņu īpatņus to utilizācijai.

Izvērtējot iesniegumu un tam pievienoto informāciju, Dabas aizsardzības pārvalde mēneša laikā pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu un iegūstamo īpatņu skaitu un par lēmumu informē zvejnieku.

Atļaujas saņemšanas un bojāgājušā īpatņa tālākas izmantošanas gadījumā zvejnieks 30 dienu laikā pēc atļaujas derīguma termiņa beigām Dabas aizsardzības pārvaldē iesniedz atskaiti par īpatņa (-u) izmantošanu.

Plašākai informācijai: Jēkabs Dzenis, tālr. 26101389, jekabs.dzenis@daba.gov.lv.

Pievienot komentāru