Esi lepns par savu novadu, savu zemi!

GalerijaPrint

Vietējā rīcības grupa – biedrība “Liepājas rajona partnerība” kopš 2016. gada piekrastes teritorijās Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) ietvaros atbalstījusi 32 projektus, tajā skaitā 17 zivsaimniecības nozares attīstības un uzņēmējdarbības dažādošanas projektus, kā arī 15 sabiedriskā labuma projektus, kas vērsti uz vides resursu un zvejas vai kultūras mantojuma saglabāšanu. 

Jebkuras ieceres īstenošanas pamatā ir aktīvs un aizrautīgs cilvēks un komanda, kas vēlas meklēt risinājumus noteiktās situācijās un jaunas iespējas. Tikai tad idejai seko mērķtiecīgs un vienots darbs tās īstenošanā. Ar partnerības un Lauku atbalsta dienesta atbalstu īstenotas aktīvu cilvēku idejas ļoti daudzās jomās, t. i., sākot no praktiskām ar zivsaimniecību saistītām lietām, kuras vērstas uz uzņēmējdarbības pilnveidošanu, sniegto pakalpojumu dažādošanu un konkurētspējas palielināšanu, līdz jaunu pakalpojumu izveidošanai, uzņēmumu energoefektivitātes palielināšanai, zvejniecības vēstures izzināšanai un pasniegšanai mūsdienīgā un atraktīvā veidā, kā arī apkārtējās vides sakārtošanā un pieejamības nodrošināšanā. 

Uzņēmums “AJA 3” 

Piemēram, zvejniecības uzņēmums SIA “AJA 3” īstenojis divus projektus – “Laivu remontu darbnīcas un zvejas piederumu noliktavas ēkas atjaunošana” un “Specializētā transporta iegāde, kurš aprīkots ar aukstuma kameru, zivju produkcijas pārvadāšanai”. Veiktie ieguldījumi un atbalsts nodrošina uzņēmuma iespēju mazināt sezonālo un meteoroloģisko ietekmi uz tā darbību, padara īpašumā esošo zvejas kuģu remontu drošāku un kvalitatīvāku, dod iespēju piedāvāt remonta pakalpojumus arī citiem piekrastes un pašpatēriņa zvejniekiem, kā arī nodrošina iespēju klientiem piegādāt kvalitatīvāku produkciju. 

Ģimenes saimniecība “Kaijas”

Ģimenes zvejnieku saimniecība “Kaijas” ikvienam piedāvā iespēju iegādāties savā veikalā (tieši pie ražotnes) svaigu zivju produkciju, aktīvi izmanto Eiropas finansējuma iespējas un šajā periodā ir īstenojusi jau divus projektus: “Saules enerģija produkcijas ražošanas efektivitātei” un “Pieturvieta zvejnieku sētā”, kuru rezultātā uzņēmums mērķtiecīgi turpina padarīt zivju produkcijas ražošanas procesu efektīvāku, kā arī rūpējās par to, ka apkārtējā vide ap uzņēmumu, kas ir pieejama ikvienam, būtu sakopta un pievilcīga. 

SIA “Aisbergs JV” 

Zvejniecības uzņēmums SIA “Aisbergs JV” īstenojis projektu “Tīklu darbnīcas – noliktavas izveide”, iegādājoties un uzstādot moduļa tipa ēku, kurā ierīkota tīklu remonta darbnīca. Tā ir iespēja drošās un  piemērotās telpās nodarboties ar jauno tīklu un murdu šūšanu.

IK “Asarītis”

Vēl viens zvejniecības uzņēmums, kas meklē iespējas un domā par konkurētspējas palielināšanu, ir IK “Asarītis”, kas, īstenojot projektu saimnieciskās darbības uzlabošanai, ir pārbūvējis pieejamo ēku zvejas inventāra uzglabāšanai un zivju produkcijas apstrādes vajadzībām, labiekārtojis atsevišķu ēku kūpināšanas vajadzībām un aprīkojis to ar nepieciešamo inventāru, kā arī iegādājies speciālo tīklu šūšanas mašīnu, kas paver iespēju sagatavot tīklus ne tikai savām, bet arī citu zvejnieku vajadzībām.

Uzņēmums “Piejūra”

Zivju pārstrādes uzņēmums “Piejūra” īstenojis projektu “Jauna produkta ražošanas uzsākšana un jaunu realizācijas tirgu apgūšana”, kura rezultātā iegādāta jauna iekārta (pamatlīdzeklis), lai uzsāktu jaunu produktu ražošanu jaunā iepakojumā – zivju burgeri ar pildījumu un bez pildījuma termoformas iepakojumā. Īstenojot projektu, uzņēmums mērķtiecīgi domā par produkcijas eksporta potenciālu uz Japānas un citu Āzijas valstu reģionu.

Uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Savukārt SIA “Uzņēmējdarbības atbalsta centrs”, kas ikdienā nodarbojās ar konsultāciju un finansējuma piesaistes pakalpojumiem, meklējot atraktīvas iespējas, kā var papildināt tūrisma piedāvājumu un zivju makšķerēšanu padarīt ērtāku, īstenojis projektu “Jūras Velocope”. Projekta ietvaros iegādāti velosipēdi, kas piemēroti braukšana pa piekrasti, un arī makšķerēšanas aprīkojums, ko ir iespējams iznomāt.

Peldmāja atpūtniekiem

Atraktīvu un interesantu projektu “Atpūtas iespēju dažādošana Liepājas ūdeņos” ir īstenojis Normunds Albrekts, kurš realizējis savu ieceri, un šajā vasarā Liepājas ezerā tika ielaista – peldmāja, kurā ir pieejama pirts, ūdens baļļa, sauļošanās klājs, virtuve nelielām atpūtnieku vai tūristu grupām. Taču minētie noteikti nav visi uzņēmīgu cilvēku īstenotie uzņēmējdarbības projekti Liepājas pusē.

Vietējo pašvaldību ieguldījums

Ļoti īpašs ir vietējo piekrastes pašvaldību ieguldījums gan dabas pieejamības nodrošināšanā, gan zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšanā. Tā Grobiņas novada dome, īstenojot divus projektus “Pastaigu takas paplašināšana un piejūras skatu platformas izveide Baltijas jūras piekrastē” un “Antropogēnās slodzes samazināšana Plienkalnu ūdenskrātuves teritorijā” parūpējusies un arī turpina rūpēties par dabas pieejamības nodrošināšanu un aktīvas atpūtas iespējām.

Rucavas novada dome, īstenojot trīs projektus: “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana “Dzinarvēji””, “Ēkas “Centra dzirnavas” vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” un “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma paplašināšana”.  Nīcas novada dome uzsākusi projekta ““Tīklu Mājas” pārbūve īpašumā “Piestātne”, Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā” īstenošanu.

Pāvilostas novada pašvaldība zivsaimniecības un piekrastes pieejamības jomā īsteno un ir īstenojusi ļoti daudz dažādus projektus, tāpēc minēsim tikai dažus no tiem: “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”, “Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes labiekārtošana”, “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”. Pāvilostas novadpētniecības muzejā īstenotā projekta ietvaros vecā muzeja malkas šķūņa vietā uzbūvēta jauna ēka (Tīklu māja), kurā tiks izvietota lielgabarīta ekspozīcija par zvejniecības tēmu, kā arī rīkotas interaktīvas izstādes. Jau šobrīd ikvienam apmeklētājam ir pieejama izstāde “Jūriņ’ prasa smalku tīklu”, kuras moto ir “Viss par zveju”. Izstādes veidošanā iesaistījās Pāvilostas iedzīvotāji, kuri tika aicināti muzeja rīcībā nodot priekšmetus, kas liecina par zvejniecību Pāvilostā.

Lepnums par novadu

Partnerības pārstāvji atzīst, ka ir patiess lepnums par novadu un uzņēmējdarbības attīstību, lai ikvienam varētu parādīt daudzpusīgo piedāvājumu un iespējas, kādas ir izveidotas, pateicoties pieejamajam finansējumam. Partnerība kopā ar lieliskiem sadarbības partneriem – vietējām pašvaldībām un novadu uzņēmējiem – tradicionāli katru gadu rīko projektu atvērto durvju dienas, kad ikviens tuvs un tāls viesis tiek aicināts izzināt un iepazīt īstenotos projektus un novada uzņēmīgo cilvēku veikumu.

Šogad atvērto durvju dienas partnerības teritorijas novados noritēja  divas dienas – 25. augustā piekrastes novados, kuros īstenoti vairāki zivsaimniecības projekti, un 1. septembrī lauku teritorijas novados. Zīmīga un ļoti precīza bija šī gada pasākuma devīze “Esi lepns par savu novadu!”, jo, patiesi, ir, par ko lepoties un sajust gandarījumu par laika gaitā paveikto.

Viss sākas no mazumiņa – no lepnuma par sevi un savu darbu, tālāk par savu līdzcilvēku darbu, un tikai tad varam būt lepni par zemi, kurā dzīvojam. Leposimies un iepazīsim to, kas ir tepat!

Papildu informācija par īstenotajiem projektiem un partnerības aktivitātēm: http://lrpartneriba.lv/lrp/

Aleksejs Kačanovs,

Liepājas biroja vadītājs

Foto galerija: 

Pievienot komentāru