Iespēja pieteikties atbalsta pasākumos

Lauku atbalsta dienests atgādina par iespējām pieteikties atbalsta pasākumos. Projektu iesniegumu veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

Šī pasākuma mērķis ir veicināt jaunus akvakultūras veidus, kuros ir iekļauta vides, dabas resursu un ģenētiskās daudzveidības aizsardzība un stiprināšana, kā arī ainavu un akvakultūras zonu tradicionālo iezīmju apsaimniekošana.

Pasākumā atbalstu piešķir par zivju dīķu platību, ja kopējā atbalstam pieteiktā dīķu platība nav mazāka par trim hektāriem un katra dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru, un:

 • tā ir reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā zeme zem zivju dīķiem vai zivju dīķi;
 • atbalsta pretendents to ir reģistrējis Lauksaimniecības datu centrā kā akvakultūras dzīvnieku novietni;
 • to izmanto, lai audzētu akvakultūras dzīvnieku produkciju pārdošanai;
 • katrā tajā ietvertajā dīķī var nolaist ūdeni, izmantojot ūdens līmeņa regulēšanas un nolaišanas slūžas ar caurteku akvakultūras dzīvnieku nozvejai (savākšanai) un gultnes apstrādes veikšanai.

Lai pieteiktos uz atbalstu, pretendenta ienākumiem no akvakultūras produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā pārskata gadā jābūt vismaz 250 eiro no katra atbalstam pieteiktās dīķu platības hektāra (izņemot platību, kas norādīta kā ziemošanas dīķi).

Atbalsta apmēru par pieteikto dīķu platību nosaka atbilstoši atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma kartei, kas sagatavota MK noteikumos Nr. 692 minētajā kārtībā, un šādiem uzņēmumā iegūtiem akvakultūras produkcijas vidējiem apjomiem (saskaņā ar nozvejas datiem) atbalstam pieteiktajos dīķos (izņemot mazuļu audzēšanas un ziemošanas dīķus):

 • 343 eiro par hektāru, gadā iegūstot produkciju 500–600 kilogramus no hektāra;
 • 274 eiro par hektāru, gadā iegūstot produkciju 300–500 kilogramus no hektāra;
 • 206 eiro par hektāru, gadā iegūstot produkciju 200–300 kilogramus no hektāra.

Atbalsta pretendents uzņemas noteikumos noteiktās saistības uz pieciem gadiem, sākot no 2015. gada.

Pieejamais finansējums: 3 403 682 eiro.

Kārta atvērta: 01.04.2016.–15.05.2016.

Atbalstāmās nozares: akvakultūra.

Atbalsta pretendenti: juridiska persona; zemnieku saimniecība.

Kompensācijas zvejniekiem

Apakšpasākums paredz kompensācijas izmaksu zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) par galīgu zvejas darbību pārtraukšanu.

Pretendents ir tīklu zvejas kuģa apkalpes loceklis (zvejnieks).

Kompensāciju var saņemt pretendents, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 • pēdējo divu gadu laikā ir strādājis zvejniecībā;
 • 12 mēnešus pēdējo divu kalendāra gadu laikā, tai skaitā vismaz 90 dienas gadā pēdējo divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 34. panta 2. punkta “b” apakšpunktu ir strādājis jūrā uz tīklu zvejas kuģa, kas nodots sadalīšanai (tostarp sagriešanai metāllūžņos);
 • par pretendentu pēdējo divu gadu laikā ir izdarītas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts budžetā;
 • darba samaksa zvejniecībā pēdējos divos gados veido vismaz 51 procentu no kopējiem aprēķinātajiem darba ienākumiem.

Pieejamais finansējums: 350 000 eiro.

Kārta atvērta: 22.02.2016.–15.12.2016.

Atbalstāmās nozares: zvejniecība.

Atbalsta pretendenti: privātpersonas.

Pievienot komentāru