Rīgā notiks starptautiska jūras pētniecības konference

Latvija ir ICES jeb Starptautiskās jūras pētniecības padomes dalībvalsts jau 22 gadus, un tās konference šogad tiks organizēta Rīgā no 19. līdz 23. septembrim. Parasti šādos pasākumos piedalās ap 600 zivsaimniecības zinātnieku.

ICES (International Council for the Exploration of the Sea) jeb Starptautiskā jūras pētniecības padome ir starptautiska organizācija, kas attīsta zinātni un sniedz zinātniskus padomus, lai nodrošinātu jūru ilgtspējīgu izmantošanu. Organizāciju veido Ziemeļatlantijas okeāna reģiona 20 valstis, tai skaitā 18 Eiropas valstis, kā arī ASV un Kanāda. Latvija ir ICES dalībvalsts kopš 1937. gada, tā atjaunoja dalību padomē 1993. gadā. ICES tika izveidota 1902. gadā.

ICES izveidots tīkls ar vairāk nekā 4000 zinātniekiem no 350 jūras pētniecības institūtiem. Ik gadu 1600 zinātnieku piedalās padomes darbā. ICES ir nevalstiska organizācija, kuras galvenais mērķis ir palielināt zināšanas par jūras vidi un tās resursiem, un izmantot šīs zināšanas, lai sniegtu zinātniski pamatotus padomus dažādām jūras resursu pārvaldības iestādēm. Sadarbojoties ar citām starptautiskām pētnieciskajām organizācijām, ICES pētījumi tiek veikti arī Arktikā, Vidusjūrā un Melnajā jūrā. Organizācijas mērķis ir izveidot zinātniskus pamatus, kas ļauj nodrošināt jūras ekosistēmu integrētu izpratni. ICES attīsta šo izpratni, koordinējot jūras un piekrastes monitoringu, un sniedz padomus starptautiskām komisijām un valdībām attiecībā uz jūras politiku un pārvaldību. Viens no galvenajiem ICES klientiem ir Eiropas Komisija, kurai ik gadu tiek sniegts atzinums par pieļaujamajām nozvejām vairāk nekā 100 zivju krājuma vienībām Atlantijas okeāna ziemeļdaļas areālā, tai skaitā Baltijas jūrā. ICES zinātniskie padomi balstās uz padomes darbu grupās, kurās piedalās dažādu valstu zinātnieki, un veiktajiem krājumu novērtējumiem. ICES darba grupu darbā piedalās arī Latvijas zinātnieki. Katru gadu ICES sniedz rekomendācijas pieļaujamajiem nozveju apjomiem svarīgākajām Baltijas jūras zivju sugām – mencai, reņģei, brētliņai un lasim, regulāri izvērtē jūras resursu starptautiskos daudzgadu pārvaldības plānus un izstrādā zinātniskos pamatus jaunu pārvaldības plānu izveidei.

ICES aktīvi sadarbojas arī ar dažādām vides organizācijām, tai skaitā HELCOM (Helsinku Komisija). Ir organizētas vairākas kopīgas darba grupas, piemēram, Baltijas jūras integrētā novērtējuma darba grupa. Vairākas darba grupas un sanāksmes tika veltītas Jūras struktūrdirektīvas ieviešanai Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tāpēc organizācijas rīkotās zinātniskās konferences piesaista ne tikai zivsaimniecības, bet arī vides speciālistus.

Jaunāko zinātnisko sasniegumu izplatībai zinātnieku vidū, kā arī citām ar zivsaimniecību un vidi saistītajām, ieinteresētajām personām ir ļoti nozīmīgas ICES ikgadējās zinātniskās konferences, kas tiek rīkotas organizācijas dalībvalstīs. ICES Statūtos konferences rīkošanas kārtība starp dalībvalstīm nav reglamentēta. Parasti kāda no dalībvalstīm piesakās organizēt konferenci, kad pagājis pietiekami ilgs laiks no iepriekšējās konferences rīkošanas šajā valstī, tāpēc šo gadu skaits tuvojas ICES dalībvalstu skaitam.

Georgs Korņilovs, Dr. biol., Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs

Pievienot komentāru