Spriež par Engures novada piekrastes attīstības iespējām

Engures pagasta Saieta namā 25. februārī notika seminārs par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē. Uz semināru tika aicināti gan biedrību, uzņēmumu, tai skaitā zivsaimniecības, tūrisma un citu ar nelauksaimniecisko darbību saistītu uzņēmumu pārstāvji, gan fiziskas personas, kuras plāno uzsākt uzņēmējdarbību attiecīgā teritorijā.

Seminārā uzstājās biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” valdes priekšsēdētāja Ilze Turka, kura informēja klātesošos par biedrības attīstības stratēģijā paredzētajām atbalstāmajām rīcībām un finansējuma saņemšanas nosacījumiem piekrastes teritorijā no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF). Biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” attīstības stratēģijas rīcības plāns sniedz iespēju esošajiem un potenciālajiem Degoles, Džūkstes, Engures, Jaunsātu, Lapmežciema, Lestenes, Slampes, Smārdes, Tumes un Zentenes pagastu, kā arī Jūrmalas uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām realizēt projektus šādās aktivitātēs:

1. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām.

Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas darbības, kas saistītas ar:

  • Investīcijām, kas nepieciešamas pievienotās vērtības veidošanā un inovāciju veicināšanā visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos (Zvejniecība, zivju produktu apstrāde, t. sk. mājražošana);
  • Investīcijām, kas nepieciešamas darbību dažādošanai zivsaimniecības un citās jūras ekonomikas nozarēs.

2. Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.

Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas darbības, kuru rezultātā tiek mazināta ietekme uz vidi vai klimata pārmaiņām vai tiek uzlabota vides resursu vairošana vai izmantošana.

2.1. Atbalsts aizsargājamās dabas teritorijās, t. sk. Ķemeru Nacionālā parka teritorija, NATURA 2000 teritorija, jūras teritorija, dabas liegumi:

  • Piekrastes teritorijas saglabāšana un attīstība – pasākumi, kas nodrošina cilvēku plūsmas organizēšanu šajā teritorijā, tādējādi mazinot ietekmi uz vidi – stāvlaukumi, labiekārtotas takas un laipas uz jūru, tualetes, atkritumu apsaimniekošana, ģērbtuves, aktīvās atpūtas laukumi atsevišķās vietās, mierīgās atpūtas zonas attīstība atsevišķās vietās, krasta kāpu stiprināšana un citas teritorijas labiekārtojuma aktivitātes, kā rezultātā tiek  mazināta  ietekme uz vidi un uzlabota piekrastes teritorijas saglabāšana un/vai izmantošana.
  • Pārējās aizsargājamās dabas teritorijas (t. sk. Kaņiera, Engures, Slokas ezeru teritorijas) bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, vairošana un/vai ilgtspējīga izmantošana, dabas tūrisma infrastruktūras attīstība, t. sk. taku attīstība gan kājāmgājējiem, gan velo braucējiem, stāvlaukumi, tualetes, atkritumu apsaimniekošana, informatīvie stendi u. tml.

2.2. Lielupes rekreācijas potenciāla vairošana un izmantošana vietējo iedzīvotāju vajadzībām, labiekārtojot atsevišķas peldvietas.

2.3. Plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzība, t. sk. virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras izveide vai atjaunošana (bet ne ciemu kanalizācija sistēmas).

2.4. Ar zivsaimniecību saistītu uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kā rezultātā tiek mazināta CO2 izmešu nonākšana dabā (t. sk. ražošanas ēku siltināšana, atjaunojamo energoresursu izmantošana).

 3. Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai.

Pasākuma ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas sekmē ar zivsaimniecību un jūru saistīta kultūras mantojuma saglabāšanu un  pieejamību:

  • Materiālais kultūras mantojums – saglabāšana un pieejamības veicināšana – muzeji, kas raksturo vietējās teritorijas vēsturisko identitāti.
  • Nemateriālais kultūras mantojums – saglabāšana un mantojuma nodošana nākošajām paaudzēm, ar zvejniecību, jūru un jūrlietām saistītais kultūras mantojums, t. i., tradīcijas (t. sk. tradīcijas, kas saistītas ar zivju ķeršanu, apstrādi, zēģelēšanu jeb burāšanu), rituāli, spēles, izpildītāju māksla, amatu prasmes, tematiskie ciemi.

Ilze Turka informēja semināra dalībniekus par pieteikšanās periodiem atbalsta pasākumiem 2016. gadā:

  • “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ar zivsaimniecību, zivju apstrādi un citām ar jūras ekonomikas nozari saistītām darbībām” ietvaros projektus varēs iesniegt no 01.04.2016. līdz 02.05.2016.;
  • “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” un “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai” ietvaros projektus varēs iesniegt no 02.05.2016. līdz 02.06.2016.

Ņemot vērā lielo semināra apmeklētāju skaitu, sagaidāms, ka projektu iesniedzēju skaits būs pietiekams, kā rezultātā tiks realizēti piekrastei vajadzīgi un sabiedrībai nozīmīgi projekti!

Plašāku informāciju par biedrības “Partnerība Laukiem un Jūrai” darbību un piedāvātām iespējām uzņēmējiem var iegūt www.plj.lv.

Inga Reiniņa,

Engures novada ZLAK

Pievienot komentāru