Stājušies spēkā jauni zivju izkraušanas noteikumi

Šogad 23. februārī stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 94 “Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” (turpmāk – jaunie izkraušanas noteikumi).

Jaunie izkraušanas noteikumi aizstāj identiska nosaukuma noteikumus, kuri bija spēkā kopš 2015. gada (turpmāk – vecie noteikumi), kas ir precizēti atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr.  1224/2009 (turpmāk – Kontroles regula) prasībām, nosakot detalizētāku kontroles kārtību saistībā ar nozvejoto zivju izkraušanu un īpaši – ar zvejas un jūras akvakultūras produktu (turpmāk – zvejas produkti) izsekojamību. Šīs prasības iekļauj arī tādus zvejas produktu aprites posmus kā to svēršana, pirmā pārdošana, transportēšana, uzglabāšana un zvejas produktu partiju izsekojamība.

Tieši zvejas produktu elektroniskās izsekojamības ieviešana, kuras nepieciešamību pastāvīgi uzsvēra Eiropas Komisija, bija veco noteikumu pārskatīšanas pamatā. Vecajos noteikumos zvejas produktu izsekojamība balstījās uz papīra formā noformētiem dokumentiem.

Par elektroniskās izsekojamības sistēmas ieviešanas nepieciešamību tika īpaši norādīts Eiropas Komisijas 2017. gada ziņojumā par Kontroles regulas īstenošanu un novērtēšanu, kurā tika konstatēts, ka papīra dokumentu izsekojamības sistēma nav uzskatāma par efektīvu. Tāpēc, lai nodrošinātu pilnvērtīgu zvejas produktu izsekojamības sistēmu Latvijā, tika izstrādāta un ieviesta zvejas produktu elektroniskā izsekojamības sistēma.

Zemkopības ministrijas pārziņā esošā valsts informācijas sistēma “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (turpmāk – LZIKIS) tika papildināta ar elektroniskās izsekojamības nodrošināšanai nepieciešamajiem elementiem. Līdz ar to vecie noteikumi tika papildināti ar tiesību normām, kas nosaka zvejas produktu elektroniskās izsekojamības mehānismu un citus ar tās ieviešanu saistītus procesus.

1.    Nozvejas un izkraušanas datu iesniegšanas kārtība

Jaunie izkraušanas noteikumi nemaina iepriekšējo nozvejas un izkraušanas datu iesniegšanas kārtību. Kā līdz šim, zvejas kuģa kapteinim nozvejas un izkraušanas dati uz kuģa jāreģistrē zvejās žurnālā Zemkopības ministrijas valsts informācijas sistēmas LZIKIS apakšsistēmā “Elektroniskā zvejas darbību reģistrācijas un ziņošanas sistēma” vai jāiesniedz zvejas žurnāls, izkraušanas deklarācija un pārkraušanas deklarācija Valsts vides dienestā papīra formā atbilstoši Kontroles regulā noteiktajām.

 2.    Zivju pirmo pircēju reģistrācijas kārtība

Jaunie izkraušanas noteikumi nemaina arī zivju pirmo pircēju reģistrācijas kārtību. Iegādāties zvejas produktus no zvejas kuģa pirmajā pārdošanā, kā līdz šim, var tikai pircējs, kas reģistrēts tās dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā notiek pirmā pārdošana – Latvijas gadījumā, t. i., Zemkopības ministrija. Zemkopības ministrijā reģistrētiem zivju pircējiem kopā ar zivju pircēja reģistrācijas apliecību izsniedz informācijas sistēmas LZIKIS lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli. Noteikumi paredz izņēmumus, kad zvejas produktus var pārdot pircējiem, kuri nav reģistrēti LZIKIS, t. i., ja produktus pārdod gala patērētājiem un produktu daudzums nepārsniedz 30 kg no viena zvejas reisa vai ja produkti tiek iegādāti valsts institūcijās veicamajiem pētījumiem un analīzēm, kā arī, ja zvejas produktu pirmā pirkšana no zvejas kuģa notiek ārpus Latvijas Republikas teritorijas un pircējs ir reģistrēts tās dalībvalsts kompetentajā iestādē, kuras teritorijā notiek zvejas produktu pirmā pirkšana.

Jāatzīmē, ka nemainās arī zvejas produktu svēršanas kārtība. Zivju pircējs vai persona, kas ir atbildīga par zvejas produktu glabāšanu vai transportēšanu pirms to pirmās pirkšanas, reģistrē datus par zvejas produktu svēršanu un ir atbildīga par svēršanas datu pareizību. Svēršanā iegūto skaitli izmanto, lai reģistrētu izkraušanas deklarācijas, transportēšanas dokumenta, pārdošanas zīmes, pārņemšanas deklarācijas vai zvejas žurnāla datus.

 3.    Pārņemšanas deklarācija

Pamatojoties uz Kontroles regulas prasībām, ja zvejas produktu pirmā pārdošana nav paredzēta tūlīt pēc izkraušanas vai to transportēšanas, ir jāaizpilda un dalībvalsts kompetentajai iestādei (Latvijā – Valsts vides dienestam) jāiesniedz pārņemšanas deklarācija (“take - over declaration”). Lai neveidotu papildu administratīvu slogu, ir paredzēta iespēja zvejas produktu pārņemšanas deklarācijas datus ievadīt LZIKIS. Jāatzīmē, ka dati par zvejnieku un tā iegūto nozveju, līdzīgi kā šobrīd attiecībā uz transportēšanas dokumentiem, automātiski tiks iekļauti no LZIKIS, papildus būs jānorāda tikai uzglabātāja dati un adrese, kurā uzglabās zvejas produktus.

 4.    Nozvejas sertifikāta aizpildīšana

Jaunajos izkraušanas noteikumos iekļauta papildu prasība, kas paredz zvejnieka pienākumu pēc zivju pirmā pircēja pieprasījuma sniegt datus, kas ir nepieciešami nozvejas sertifikāta aizpildīšanai atbilstoši Regulai Nr. 1005/2008 (turpmāk – NNN (nelegālas, nereģistrētas un neregulētas) zvejas regula). Pamatojoties uz NNN zvejas regulas prasībām, lai eksportētu nozvejas uz tām valstīm, kurās tiek prasīts nozvejas sertifikāts, karoga dalībvalsts kompetentajām iestādēm jāapstiprina nozvejas sertifikāts par tām nozvejām, kuras guvuši ar dalībvalsts karogu peldoši zvejas kuģi. Tas nozīmē, ka Latvijas kuģu iegūtās nozvejas eksporta gadījumā uz minētām valstīm Zemkopības ministrijā ir jāapstiprina atbilstošs nozvejas sertifikāts.

 5.    Zvejas produktu elektroniskā izsekojamības nodrošināšana tirgū

Atbilstoši Kontroles Regulā noteiktajām prasībām ar jauno izkraušanas noteikumu normām tiks nodrošināta izsekojamība visām zvejas produktu partijām no nozvejas vai to ieguves līdz mazumtirdzniecības vietai visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos.

Izsekojamības sistēmas pamatā ir zivju nozvejas precīza reģistrēšana, kas ļaus izsekot zvejas produktu ceļu no ieguves līdz patērētājam. Šī sistēma palīdzēs pārliecināties par to, ka tirgū nonāk un nozarē tiek izmantotas tikai likumīgi nozvejotas zivis.  Tāpat tā palīdzēs cīnīties pret nelegālo, nereģistrēto un neregulēto zveju un veicinās ilgtspējīgu resursu izmantošanu.

Lai nodrošinātu Latvijas normatīvajos aktos iekļauto normu atbilstību Kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, jaunie izkraušanas noteikumi papildināti ar tiesību normu, kas nosaka operatoru pienākumu visos zvejas produktu transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes posmos ievadīt LZIKIS datus par darbībām ar zvejas produktiem. LZIKIS automātiski izveidos zvejas produktu partijas atbilstoši Kontroles regulas prasībām un piešķirs partijām identifikācijas numurus (kvadrātkodus). Vienlaikus operatoram jānodrošina, ka pie katras produktu partijas vai, ja partija ir sadalīta daļās, pie katras tās daļas tiktu pievienots LZIKIS patstāvīgi izveidotais identifikācijas numurs (kvadrātkods), kā arī jānodrošina tā pieejamība un uzskatāmība visos produktu transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes posmos no ieguves līdz mazumtirdzniecībai. Līdz ar to operatoram jārūpējas par to, lai gadījumos, ja partija tiek sadalīta vai apvienota, iepriekšējās partijas identifikācijas numurs (kvadrātkods) būtu noņemts un aizstāts ar nākošajam zvejas produktu aprites  posmam no LZIKIS ģenerēto identifikācijas numuru (kvadrātkodu).

Ņemot vērā iepriekš minēto, izkraušanas noteikumos tiek paredzēts visu operatoru, kas veic jebkādas darbības ar zvejas produktu partijām, pienākums šīs darbības reģistrēt LZIKIS. Lai īstenotu minēto prasību, Zemkopības ministrija nodrošinās LZIKIS lietotāja tiesību piešķiršanu visiem šāda veida operatoriem.

Atbilstoši Kontroles regulā noteiktajam jaunie izkraušanas noteikumi paredz, ka zvejas produktu izsekojamība beidzas gadījumos ja:

  • zvejas produktu partiju realizē mazumtirdzniecības vietā;
  • zvejas produktu partiju eksportē;
  • zvejas produktu partiju izmanto apstrādei, lai ražotu kombinētās nomenklatūras Nr. 1604 un 1605 produktus (konservi, preservi un citi sagatavošanas veidi izņemot kūpinājumus un sālījumus).

Šādos gadījumos operators 12 stundu laikā ievada LZIKIS attiecīgu informāciju par iepriekš minētajām darbībām ar zvejas produktu partijām.

6.    Nozvejas izkraušanas, produktu pirmās pirkšanas, pārņemšanas, transportēšanas un izsekojamības papīra dokumentu iesniegšana un glabāšana

Jaunie izkraušanas noteikumi izņēmuma gadījumos, piemēram, kad LZIKIS kļūdas dēļ datu elektroniskā iesniegšana nav iespējama, paredz arī datu iesniegšanu un ar produktu izsekojamību saistīto datu nodrošināšanu papīra formā. Dokumentu veidlapas, to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība un termiņi ir noteikti izkraušanas noteikumu VII nodaļā un noteikumu pielikumos.

ZM informācija

Pievienot komentāru