Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes 2015. gadā

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) ir izstrādājis darbības plānu 2015. gada pasākumiem, balstoties uz nozares pārstāvju un pasākumu dalībnieku vēlmēm, idejām un ieteikumiem.

 Tiks organizēti vairāki informatīvi un izglītojoši semināri par tematiem, kas ieteikti, gan veicot anketēšanu 2014. gada nogalē, gan apkopojot ieteikumus no dalībniekiem, kuri piedalījušies līdzšinējos semināros. Organizējot izglītojošus seminārus, tiek un tiks piesaistīti arī ārvalstu lektori. Pēc semināriem plānots organizēt arī mācību un pieredzes apmaiņas braucienus uz Eiropas valstīm par to pašu tēmu, kas aplūkota seminārā, lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas.

Notiks mācību un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana arī Latvijā zivsaimniecības nozares pārstāvjiem, interesentiem un zivsaimniecības vietējo rīcības grupu (ZVRG) dalībniekiem ar mērķi iepazīt nozares attīstību reģionos, veikt pieredzes apmaiņu, dalīties tehnoloģiskos risinājumos zivsaimniecības attīstībā, apmeklēt īstenoto projektu vietas, gūt jaunas idejas, lai attīstītu savu saimniecisko darbību un veidotu sadarbību. Tēmas, balstoties uz dalībnieku vēlmēm, definēs ZST.

Turpināsies divi pasākumi, kas būs veltīti jauniešu izglītošanai un zivsaimniecības popularizēšanai jauniešu vidū. Viens no tiem – „Zivsaimniecības popularizēšana skolās” – palīdzēs veidot izpratni par zivsaimniecību kā tradicionālu un perspektīvu nozari, popularizējot to. Aktivitāte tiks īstenota desmit teritoriju skolu jauniešiem, un tās ietvaros notiks izbraukumi un tikšanās ar nozares pārstāvjiem, apmeklētas saimniecības un uzņēmumi.

Otrajā pasākumā – „Atbalsts jauniešiem akvakultūras un zvejniecības uzņēmējdarbības veicināšanai” – varēs piedalīties piekrastes teritorijās dzīvojoši jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Pasākums paredzēts, lai motivētu jauniešus uzsākt uzņēmējdarbību zivsaimniecības nozarē vai to attīstīt. Aktivitāte tiks vairāk koncentrēta tieši uz zivsaimniecības popularizēšanu (t. sk. akvakultūras un dīķsaimniecības), nevis piekrastes attīstību kopumā.  Pasākuma biznesa projektu/plānu konkurss tiks iekļauts pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” konkursā „Laukiem būt!”, kurā zivsaimniecība un akvakultūra tiks ieviesta kā viena no kategorijām. Pārējie jaunieši, kuri vēlēsies attīstīt piekrasti ar citu uzņēmējdarbības veidu palīdzību, varēs startēt citās konkursa kategorijās. Plānots ar zvejniecību saistītas lekcijas un izbraukumus piedāvāt skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Šādi pasākumi jauniešus iedvesmo un paplašina redzesloku, ļaujot saprast, ka piekrastē ir iespējams realizēt veiksmīgu uzņēmējdarbību. Zivsaimniecība ir jāpopularizē jau skolas vecuma bērniem, jo lielai daļai jauniešu jau ir radies negatīvs iespaids par šo nozari.

ZST pasākums „Akvakultūras un piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma” ir paredzēta piekrastes zvejnieku un akvakultūras uzņēmumu aktivizēšanai.  Jau no 2012. gada turpinās sadarbība ar zvejniekiem, kuri izstrādāja biznesa plānus saimnieciskās darbības attīstībai un ieguva arī naudas balvas ideju īstenošanai. Šogad plānots piesaistīt vēl vismaz desmit piekrastes zvejniecību pārstāvošas saimniecības un akvakultūras saimniecības, kurām, tāpat kā iepriekšējo gadu dalībniecēm, būs iespējas saņemt konsultācijas ekonomikas jautājumos, palīdzību biznesa plānu izstrādē, finansējuma piesaistē un citos nepieciešamos jautājumos.

Sagatavosim un izdosim „Zivsaimniecības gadagrāmatu 2015”, kā arī turpināsies informatīvā izdevuma „Zivju Lapa” sagatavošana par aktualitātēm zivsaimniecībā, labas prakses piemēriem un speciālistu ieteikumiem.

Organizēsim ikgadējo zivsaimniecības nozares konferenci, kurā tiekas visu nozarē un tās attīstībā iesaistīto organizāciju – Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, ZVRG, Latvijas Pašvaldību savienības un nozares nevalstisko organizāciju – pārstāvji.

Uzsāksim vairākas jaunas aktivitātes. Viena no tām būs „Gada balva zivsaimniecībā”, kas popularizēs labākās nozares saimniecības un uzņēmumus, un dos iespēju godināt labākos nozares darbiniekus. Līdzīgi pasākumi līdz šim tiek organizēti lauksaimniecībā – „Sējējs” un mežsaimniecībā – „Zelta čiekurs”.

Veicināsim sadarbību ar zivsaimniecības nevalstiskajām organizācijām pasākumā „Nozaru organizāciju kapacitātes celšana”.

Piekrastes zivsaimniecības teritorijās attīstības veicināšanā darbosies arī desmit piekrastes zivsaimniecības teritoriju attīstības konsultanti – Salacgrīvā, Engurē, Mērsragā, Rojā, Dundagā, Ventspilī, Pāvilostā, Nīcā, Rucavā un Carnikavā.

Nodarbosimies ar kapacitātes celšanu Zemkopības ministrijas pakļautībā esošajās iestādēs un strādāsim pie akvakultūras ekspertu apmācības un darba nodrošināšanas.

 Vairāk informācijas par pasākumu norisi var iegūt:

 

Kristaps Gramanis,

LLKC Lauku attīstības nodaļas zivsaimniecības projektu vadītājs

Pievienot komentāru