Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla ieguldījums piekrastes teritoriju attīstībā

GalerijaPrint

LLKC Talsu nodaļa

Situācija zivsaimniecības nozarē

Dundagas novadā ietilpst Dundagas un Kolkas pagasti. Ar zivsaimniecības nozari saistīti abi pagasti, jo Dundagas iedzīvotāji ir nodarbināti Kolkas zivju pārstrādes uzņēmumā SIA “Līcis 93”. Uzņēmuma faktiskā adrese ir Kolkā, bet juridiskā adrese reģistrēta Rojā. Kolkas pagastā darbojas arī 12 komerczvejas uzņēmumi. Šobrīd pagastā ir pieci saimnieciskās darbības veicēji, zivju pārstrādātāji – kūpinātāji. Daļa uzņēmēju zivsaimniecību apvieno ar tūrismu. 

Kā ZST aktivitātes iepriekšējos gados veicinājušas nozares darbību?

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumu ietvaros Talsu nodaļa organizējusi informatīvos un izglītojošos zivsaimniecības seminārus un pieredzes apmaiņas braucienus Latvijas teritorijā. Tiek rīkotas novada piekrastes zvejnieku sapulces par nepieciešamo zvejnieku saimniecību attīstībai, šogad plānotās aktivitātes iekļaujot biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) stratēģijā. Sadarbojamies arī ar citu novadu uzņēmējiem.

Divi piekrastes uzņēmumi – zvejnieku saimniecības ir piedalījušās piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programmā, iegūstot labus rezultātus, saņēmuši finansiālu atbalstu un ieguldījuši to zvejnieku saimniecību attīstībā.

Zivsaimniecības jomā nodarbinātie piekrastes zvejnieki piedalījušies ZST rīkotajos pieredzes apmaiņas braucienos uz ES, gūto  pieredzi ar labiem rezultātiem īstenojot savās saimniecībās.

Kādas ZST aktivitātes notikušas 2015. gadā?

Lai popularizētu un veicinātu skolēnu izpratni par piekrastes zvejniecības nozari, šogad Rojas vidusskolas 7. un 8. klašu skolēni kopā ar LLKC Rojas novada konsultanti Ingu Lēmani devās pieredzes braucienā uz Pāvilostu. Pasākuma laikā skolēni ieguva zināšanas gan par jūrniecības vēsturi un Pāvilostas iedzīvotāju veikto darbu zvejniecības un zivju apstrādes profesijas popularizēšanā, gan apguva tīklu lāpīšanas prasmes un zivju apstrādes un kūpināšanas procesu.

Šoruden LLKC Talsu nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu, lai ar zivsaimniecību un dīķu apsaimniekošanu saistītām personām un interesentiem parādītu dažādus ūdenskrātuvju apsaimniekošanas veidus. Braucienā piedalījās 16 dalībnieki no Talsu un Dundagas novadiem. Oktobrī zivsaimniecības nozares interesentiem bija iespēja piedalīties arī informatīvā seminārā par ūdenskrātuvju veidošanu, uzturēšanu un labiekārtošanu. Semināra ietvaros tika izstāstīti galvenie nosacījumi karpu un foreļu audzēšanā, kā arī sniegta informācija par savstarpēji saderīgām un nesaderīgām zivju sugām piemājas dīķos. Interesentiem skaidroja dīķu labiekārtošanas iespējas un nosacījumus.

Šogad Talsu nodaļa organizēja novada piekrastes zvejnieku sapulci, kā arī notikusi sadarbība ar Lauku forumu par zivsaimniecībai – piekrastes zvejniecībai svarīgiem jautājumiem. Nodaļas darbinieki organizējuši daudzas individuālas konsultācijas ar piekrastes zvejniekiem un zivju pārstrādātājiem mājas apstākļos. Talsu nodaļa, līdzīgi kā Tukuma nodaļa, šobrīd sadarbībā ar zivsaimniecības nozares uzņēmējiem strādā maršruta piedāvājuma izstrādes tūrisma un pieredzes apmaiņas programmai, kurā tiktu iekļautas novadā esošās saimniecības. Šajā nolūkā sadarbībā ar biedrību “ZBA” tiek veikta vietējo uzņēmēju aptauja, tajā skaitā zivsaimnieku, lai izstrādātu piedāvājumu, kurā iekļauta informācija par saimniecību.

Foto: Ilze Ventiņa

LLKC Tukuma nodaļa

Situācija zivsaimniecības nozarē

Engures novadu veido trīs pagasti – Engures, Lapmežciema un Smārdes. Engures un Lapmežciema pagasti atrodas pie jūras, un piekrastes teritorija ir 51,34 km. Engures novada pašvaldībā uz šāgada 1. janvāri savu dzīvesvietu bija deklarējuši 7642 iedzīvotāji. Novadā, pateicoties teritorijas atrašanās vietai līdzās jūrai, ir plaši attīstīti zivsaimniecības uzņēmumi, kas nodarbojas gan ar zivju zveju, gan zivju pārstrādi, gan tūrismu. Novada atpazīstamību veicina slavenais Ragaciema zivju tirgus, kas piesaista tūristus un zivju gardumu baudītājus. Pateicoties LEADER pasākumiem, glīts tirdziņš ir izveidots arī Engurē, netālu no jūras. Piekrastes teritorijā ir attīstīti vairāki lielāki zivju pārstrādes uzņēmumi.

Engures pagastā un arī visā novadā lielākais zivsaimniecības uzņēmums ir SIA “Unda”. Uzņēmums nodarbojas ar zvejniecību un Baltijas jūras un okeāna zivju apstrādi, nodarbinot 350 cilvēkus, visa saražotā produkcija tiek eksportēta. Uzņēmums visu savu pastāvēšanas laiku ir strādājis pie attīstības un modernizācijas, tam piesaistot arī ES finansējumu. Šobrīd, tāpat kā daudzus citus zivju pārstrādes uzņēmumus, arī SIA “Unda” skārusi krīze, ko izraisīja eksporta aizliegums uz Krieviju un Kazahstānu, tāpēc uzņēmums vasaras mēnešos savu darbu uz laiku pārtrauca. Darbību ar samazinātu jaudu ir plānots atsākt, lai saražotu pasūtīto produkciju Vācijas un Amerikas tirgum. Uzņēmums ir saņēmis vairākus starptautiskus apbalvojumus par produkcijas kvalitāti un labas pārvaldības principu ieviešanu uzņēmējdarbībā.

Engures pagastā darbojas SIA “Bērzciems”, kas ražo dažādus zivju preservus (zivis sālījumā) un zivju kulinārijas izstrādājumus. Produkcija galvenokārt tiek ražota vietējam tirgum, bet daļa tiek arī eksportēta uz ES valstīm un ASV. Uzņēmumā ir nodarbināti vairāk nekā 30 cilvēki. Uzņēmuma attīstības nolūkos piesaistīts arī ES finansējums.

Engurē darbojas arī vairākas nelielas zvejnieku saimniecības, kas savu nozvejoto un pārstrādāto produkciju realizē apkārtējos tirgos un uz vietas Engurē. Engures pagasta pārvalde ir izsniegusi zvejas licences 126 piekrastes zvejniekiem, no kuriem 13 – juridiskām personām.

Lapmežciema pagastā lielākais zivju pārstrādes uzņēmums ir SIA “Liedags”, kas savu ražotni uz Lapmežciemu ir pārcēlis gada sākumā. Uzņēmums ražo tautā tik iecienīto produkciju, piemēram, “Sievas buča”, “Vīra buča”, “Siļķu fileja Lapmežciema gaumē”. Uzņēmumā nodarbināti vidēji 20 cilvēki.

Smārdes pagasts neatrodas pie jūras, tomēr arī šeit ir zivju pārstrādes uzņēmums SIA “Zamelsons”, kura galvenais nodarbošanās veids ir zivju produktu ražošana un realizācija. Uzņēmuma pamatprodukcija ir mazsālīta laša un foreļu fileja vakuumā, kā arī mazsālīta siļķu fileja vakuumā. Produkcija galvenokārt tiek realizēta lielākajās tirdzniecības vietās Latvijā. Uzņēmumā tiek nodarbināti vidēji 12 darbinieki.

Piekrastes pagastos zivsaimniecība un tūrisms ir nozīmīgi nodarbošanās veidi, kas vietējiem iedzīvotājiem nodrošina darbavietas un iztikšanu.

Kā ZST aktivitātes iepriekšējos gados veicinājušas nozares darbību?   

Lai paaugstinātu piekrastes rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku un piekrastes teritorijā esošo uzņēmēju, kuri nodarbojas ar zivsaimniecību vai zivju produktu pārstrādi, saimniecisko aktivitāti, pakāpeniski kopš 2012. gada LLKC Tukuma nodaļa ZST pasākumā “Piekrastes teritoriju ekonomiskās efektivitātes veicināšanas programma” iesaistījusi desmit uzņēmēju, sniedzot atbalstu saimnieciskās darbības veicināšanai, attīstīšanai, paplašināšanai un dažādošanai. Pasākuma ietvaros veikta uzņēmumu attīstības plānu izstrāde, iesaistīšana konkursā, saņemtas naudas balvas uzņēmumu attīstībai un ātrākai ideju realizēšanai, kā arī bijusi iespēja gūt pieredzi Somijā, Igaunijā un Polijā.

Engurē 2013. un 2014. gadā ZST pasākuma “Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanā” ietvaros organizētas mācības, lai iesaistītu jauniešus zvejniecības tradīciju apgūšanā, apmācītu par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu rakstīšanu, palīdzētu jauniešiem īstenot savas idejas uzņēmējdarbības veicināšanai teorētisku un praktisku nodarbību veidā, organizētu konkursu jauniešiem par viņu biznesa ideju dzīvotspēju. Konkursā darbi (biznesa plāni) apbalvoti ar naudas balvām. Jaunieši pieredzi un idejas guvuši uzņēmumos Latvijā, kā arī kaimiņvalstīs.

ZST aktivitātes “Zvejniecības popularizēšana skolās” ietvaros LLKC Tukuma nodaļa sadarbībā ar biedrības “Jahtklubs Engure” komodoru Ģirtu Fišeru–Blumbergu organizēja braucienu „Jūrniecība – profesijas, izglītības, darba iespējas” 1. līdz 6. klašu skolēniem. Viņi tika iepazīstināti ar Rīgas brīvostas darbību, profesijām, izglītības, darba iespējām, kā arī ar vēsturi, apmeklējot Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju.

Lapmežciemā 2012. gadā un Engurē 2014. gadā notikušas zivsaimniecības konferences par zivsaimniecības nozares attīstību, iespējām un sasniegumiem.

Katru gadu organizējam ZST seminārus un pieredzes apmaiņas braucienus Latvijā. Piedaloties ZST pasākumos, to dalībniekiem ir iespēja dibināt jaunus kontaktus, gūt jaunas idejas, pieredzi, dalīties pieredzē un savstarpēji kooperēties.

Kādas ZST aktivitātes notikušas 2015. gadā?

Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā organizējām ZST semināru “Daudzveidīga zivju ēdienu gatavošana un kvalitatīva klientu apkalpošana tūrisma uzņēmumos”. Semināra dalībnieki uzzināja par zvejas un akvakultūras produktu kulinārajām vērtībām, apstrādes tehnoloģijām un produkta pievienotās vērtības radīšanu, kvalitatīva tūrisma piedāvājuma izstrādi un klientu apkalpošanu tūrisma saimniecībās.

Notika ZST organizēts pieredzes apmaiņas brauciens zivsaimniecības nozares dalībniekiem “Ezeru un dīķu apsaimniekošanas pieredze, zivju audzēšana un produkcijas realizācijas iespējas” uz Engures un Kandavas novadiem.

Šoruden ZST aktivitātes „Zvejniecības popularizēšana skolās” ietvaros 24 Smārdes pamatskolas 2. klases skolēni devās LLKC Tukuma nodaļas rīkotajā braucienā “Zvejniecības tradīciju saglabāšana un zivju pārstrāde” uz Lapmežciema un Engures pagastiem. Tas deva skolēniem iespēju iepazīt zvejniecības vēsturi, tradīcijas, zivju pārstrādi un savu novadu. Skolēniem bija iespēja apskatīt, kā cilvēki dzīvo un strādā piekrastē. Spilgtākie iespaidi no brauciena bija skolēnu aktīvā darbība – stafetes saistībā ar zvejniecību zvejnieku sētā “Dieniņas” un reņģu vēršana Lapmežciema muzejā.

Sadarbībā ar Tukuma TIC Tukuma nodaļa izveidoja tūrisma maršrutu pa piekrastes saimniecībām, tai skaitā ZST pasākumā “Piekrastes teritoriju ekonomiskās efektivitātes veicināšanas programma” iesaistītajām, piedāvājot saimniecību apskati, ražošanas procesa iepazīšanu un degustācijas. Pateicoties tam, Tukuma piekrastes uzņēmēji septembrī vēra savas durvis viesiem, sniedzot īpašus piedāvājumus ar degustācijām, ekskursijām un izklaidēm. Izstrādātais tūrisma maršruts pieejams internetā, meklējot http://www.turisms.tukums.lv/files/pdf/Ciemos%20pie%20zvejniekiem%202015%2010%2001%20web.pdf.

Foto: Sarma Rotberga

Foto galerija: 

Pievienot komentāru