Siguldas novads

Informatīvs seminārs - Aktualitātes lauku un mežu apsaimniekotājiem 2015.gadā

Informācija par ar kokiem aizaugušo nemeža zemju platībām Siguldas novadā. MK noteikumi Nr. 635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”. Grozījumi Meža likumā, neizmantoto zemju apsaimniekošanas iespējas. Iespējas pieteikties platību maksājumiem.

Pareiza gaļas liellopu ganāmpulku izveide, gaļas liellopu produktivitātes celšana ganāmpulkos

Gaļas liellopu audzēšana Latvijā kļūst arvien populārāka, it īpaši kā alternatīva šobrīd kritiskā situācijā esošajai piena lopkopībai, tomēr nozarē strādājošajiem bieži vien pietrūkst zināšanu, kā šo saimniekošanas veidu padarīt ekonomiski izdevīgu, lai mazinātu nozares atkarību no Eiropas Savienības atbalsta maksājumiem.

Tāpēc SIA LLKC Pierīgas konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus uz semināru par gaļas liellopu audzēšanu – gan tos, kuri vēlās uzsākt, gan tos, kuri vēlās pārorientēt saimniekošanu, pilnīgi vai daļēji, no piena uz gaļas lopkopību.

„Ideju darbnīca”

17.martā plkst.12.00 Siguldas pagastā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagasta kultūras namā,

kuras ietvaros tiks apzinātas Siguldas pilsētas un pagasta iedzīvotāju vajadzības, idejas, kā arī redzējumi par vietējās teritorijas attīstību, to veicinošajiem un kavējošajiem faktoriem. Sīkāka informācija pielikumā. Lūgums iepriekš dot ziņu par piedalīšanos darba grupā - telefons 26341991, 67800955, e pasts ineta.eriksone@sigulda.lv

„Ideju darbnīca”

11.martā, plkst.11.00, Siguldas pilsētā, Dārza ielā 2a, notiks ideju darbnīca kuras ietvaros tiks apzinātas Siguldas pilsētas un pagasta iedzīvotāju vajadzības, idejas, kā arī redzējumi par vietējās teritorijas attīstību, to veicinošajiem un kavējošajiem faktoriem. Sīkāka informācija pielikumā. Lūgums iepriekš dot ziņu par piedalīšanos darba grupā - telefons 26341991, 67800955, e pasts ineta.eriksone@sigulda.lv

Integrētā augu aizsardzība Latvijā – ieviešanas vēsture, šodienas aktualitātes, nākotnes redzējums

Semināra laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas integrētajā augkopībā - augu agroķīmiskās izpētes / augšņu analīžu nozīme integrētajā augu aizsardzībā. Mēslošanas plāna būtība un sastādīšanas pamatprincipi. Optimālās agrotehnikas, augu maiņas nozīme integrētajā augu aizsardzībā. Dažādas kaitīgo organismu ierobežošanas metodes. Kaitīgo organismu monitorings, tā nozīme integrētajā augu aizsardzībā.
Semināram pieteikties pie Linarda Ligera mob. 28677152 vai e-pastā Linards.Ligeris@llkc.lv

Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā (tehnoloģiju salīdzinājums)

Tēma: Lauksaimniecība

Norises vieta: Pierīgas konsultāciju birojs, Dārza iela 2a, Sigulda

 Nosaukums: Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā (tehnoloģiju salīdzinājums)

 Teorētiskās apmācības 2014.gada 13.novembris 

Lapas

Subscribe to RSS - Siguldas novads