Mežsaimniecība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" aicina pieteikties mednieku un medību vadītāju kandidātu kursiem.

Informatīvais seminārs - Aktualitātes meža apsaimniekošanā – meža veselība

Seminārā - Skuju koku sakņu trupe – trupi izraisošās sēnes Heterobasidion annosum bioloģija, izplatība un ierobežošanas iespējas. Aktuālākās sēņu izraisītās koku slimības. Skuju slimības un citi riska faktori skuju koku audzēs Latvijā. Lektori: Dr.silv. Tālis Gaitnieks LVMI „Silava; Dr.biol. Natālija Arhipova LVMI „Silava”; Mg.biol. Dārta Kļaviņa LVMI „Silava”.

izglītojošais seminārs - Meža zemes apsaimniekošana aizsargjoslās gar ūdeņiem un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Seminārā - Normatīvi, kurus jāievēro meža īpašniekiem, apsaimniekojot īpašumus aizsargjoslās gar ūdeņiem un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Dabas aizsardzība meža apsaimniekošanā, atmirusī koksne un ekoloģiskie koki. Dabas aizsardzības prasību meža apsaimniekošanā pārkāpumi, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšana. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, to nozīme, problemātika un apsaimniekošana. Kopšanas ciršu praktiskā plānošana aizsargjoslā gar ūdensteci īpašumā “Gaitiņi” Asūnes pag., Dagdas nov.

Informatīvs seminārs - Krājas kopšanas cirtes, Aktualitātes un jaunumi.

Seminārā: Eiropas savienības atbalsta aktualitātes meža īpašniekiem. Krājas kopšanas cirte /KKC/ - izvēle, plānošana dažādās audzēs, cirtes intensitāte un dabas aizsardzības prasības veicot krājas kopšanas cirtes. Koku ciršanas noteikumi un dabas aizsardzības prasības krājas kopšanas cirtēs. Dabas aizsardzības prasības krājas kopšanas cirtēs.

Informatīvs seminārs - Nekailciršu saimniekošana, dabas aizsardzības normas – ko cirst, kad nedrīkst cirst!

Seminārā: Saudzīga attieksme pret mežu kā ekosistēmu – katra meža īpašnieka un mežizstrādātāja pienākums. Dabas aizsardzība meža apsaimniekošanā, tās nozīme. Likumdošanas normas, īstenošanas kļūdas. Nekailciršu saimniekošana.Izlases cirtes īstenošana. Riski un ieguvumi. Izlases cirtes savlaicīga plānošana, ņemot vērā konkrētās audzes īpatnības. Semināra izvērtējums, ierosinājumi turpmākai darbībai.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība