Mežsaimniecība

Kārsavas novads Mērdzenes pag. | Aktuāla informācija meža īpašniekiem-Natura 2000 kompensācijas maksājumi, Es nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Informācija par pieteikšanos uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Informācija par ES nozīmes biotopu inventarizāciju
(Dabas skaitīšana). Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsta iespējas meža apsaimniekošanā.

Kārsavas novads Mežvidu pag. | Aktuāla informācija meža īpašniekiem-Natura 2000 kompensācijas maksājumi, Es nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Informācija par pieteikšanos uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Informācija par ES nozīmes biotopu inventarizāciju
(Dabas skaitīšana). Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsta iespējas meža apsaimniekošanā.

Ludzas nov. Istras pagasts | Informatīvs seminārs - Aktuāla informācija meža īpašniekiem-Natura 2000 kompensācijas maksājumi, Es nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Informācija par pieteikšanos uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Informācija par ES nozīmes biotopu inventarizāciju
(Dabas skaitīšana). Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsta iespējas meža apsaimniekošanā.

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” aprīļa numurs. Tajā nosaucam LLKC rīkotā konkursa “Laukiem būt!” 2018. gada uzvarētājus un īsumā iepazīstinām ar jauniešu biznesa idejām, kuru īstenošanai tika piešķirtas naudas balvas.

Alojas nov. Ungurpils | Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaņām, kas attiecas uz mežu apsaimniekošanu

Aktualitātes mežu apsaimniekošanā. ES atbalsts 6. kārtā, meža ieaudzēšanā. Stādāmā materiāla raksturojums, izvēle - apmežojot savus meža īpašumus, vai lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. Konsultācijas mežu īpašniekiem, ko atbalsta ES. Diskusijas un atbildes uz
jautājumiem.

Krāslavas nov. Auleja | Informatīvs seminārs - Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Aktuālā informācija par ES un valsts atbalstu lauksaimniecībā.

Ciblas nov. | Informatīvs seminārs ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" realizācijas iespējas

ES atbalsta iespējas meža apsaimniekošanā, izmaiņas MK noteikumos Nr. 455, vērtēšanas kritēriji. Dažādu objektu ( jaunaudžu
retināšana, Ba audžu nomaiņa) apskate dabā, to izvērtēšana.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība