Mežsaimniecība

21.06.2022., Rēzeknes nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža biotopu apsaimniekošana"

Semināra tēmas:

• Ievads par mežu biotopiem (noteikumi to apsaimniekošanā)

• Meža biotopu apskate. Bioloģisko vērtību novērtēšanas piemērs. Staignāju meži, lakstaugiem bagāti egļu meži, veci boreāli meži.

Lektori: Evita Oļehnoviča (Biotopu eksperts); Anna Pastare-Skutele (MKPC mežsaimniecības konsultants)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
anna.pastare@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

15.06.2022., Ziemeļvidzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža atjaunošana, stādu izvēle, augsnes sagatavošana, darbu organizēšana"

Semināra tēmas:

• Meža atjaunošanas veidi un paņēmieni. Augsnes gatavošana un stādvietu sagatavošana.
• Stādu izvēle un to raksturojums.
• Prakstiska meža stādīšana, veidi un paņēmieni.

Lektori: Andris Vīrs (MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
andris.virs@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

19.05.2022., Ziemeļaustrumu nodaļa | Informatīvs seminārs "Pieejamais ES atbalsts 2022.gadā un citas aktualitātes privāto mežu īpašniekiem"

Semināra tēmas:

• Pieejamais ES atbalsts meža īpašniekiem, izsludināta kārta no 25.04.-25.05.2022.;
• ES nozīmes biotopi Latvijā;
• Privāto meža īpašnieku (PMĪ) aptaujas par līdzšinējo dabas aizsardzības organizēšanu, kompensācijām, par saimnieciskās darbības ierobežojumiem un motivāciju aktīvāk līdzdarboties dabas vērtību saglabāšanā pirmreizējie rezultāti projekta Latvianature ietvaros;

20.05.2022., Saldus nodaļa | Izglītojošs seminārs "Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski"

Semināra tēmas:

• Meža kaitēkļi un slimības - teorija.
• Meža kaitēkļi un slimības praktiskā atpazīšana mežā.

Lektori: Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
maruta.pragulbicka@mkpc.llkc.lv.

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

13.05.2022., Zemgales nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Aktuālā informācija par ES atbalstu meža īpašniekiem 2022.gadā"

Semināra tēmas:

• Aktualitātes par ES atbalstu mežsaimniecībā 2022.gadā.
• Informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, projektu izstrādes noteikumi, pieteikumu iesniegšana un to vērtēšanas kritēriji.
• Kādi dokumenti jāiesniedz pēc projekta īstenošanas.

Lektors: Ieva Tomberga (MKPC Mežsaimniecības projektu vadītāja).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

07.05.2022., Rīgas reģionālā nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuāla informācija par ES atbalstu meža īpašniekiem 2022.gadā"

Semināra tēmas:

• Informācija par MKPC organizētajiem pasākumiem.
• Aktualitātes par ES atbalstu mežsaimniecībā 2022.gadā.
• Informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, projekta izstrādes noteikumi, pieteikumu iesniegšana un to vērtēšanas kritēriji.
• Kādi dokumenti jāiesniedz pēc projekta īstenošanas.
• Praktiski padomi jaunaudžu retināšanā: atstājamo kociņu skaits pēc normatīvajiem aktiem; izcērtamo kociņu atlases kritēriji; kā aprēķināt koku skaitu vienā hektārā.

14.05.2022., Ziemeļvidzemes nodaļa | Izglītojošs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības risks, ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēmas:

• Meža sanitārā stāvokļa apsekošana.
• Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība. Izplatības riski reģionos.
• Pasākumi egļu astoņzobu mizgraužu izplatības ierobežošanai.
• Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi 2022.gadā.

Lektori:
Andris Vīrs (MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants);
Oskars Zaļkalns (Valsts meža dienests, Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts).

11.05.2022., Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2022.gadā"

Semināra tēmas:

• ES atbalsta pasākumi "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" paredzamie ES atbalsti meža īpašniekiem.
• ES atbalsta veidlapu (MAAPP un projekta iesnieguma) aizpildīšana un iesniegšana. Elektroniska pieteikuma nosūtīšana.
• Projekta "Latvianature" privāto meža īpašnieku aptaujas rezultātu apskats.

Lektore: Velga Senkovska (MKPC Mežsaimniecības konsultante).

06.05.2022., Saldus nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuāla informācija par ES atbalstu meža īpašniekiem 2022.gadā. Praktiski padomi projektu realizācijai"

Semināra tēmas:

• Informācija par MKPC projektiem- zināšanu pārneses pasākumiem, konsultāciju projekts.
• Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2022.gadā, nosacījumi un dokumenti, kas nepieciešami, lai pieteiktos atbalstam.
• Brauciens uz mežu. Jaunaudžu apsekošana, kopšanas intensitātes izvērtēšana. Praktiski padomi kopjamo kociņu izvēlē.

Lektori: Lidija Bredovska (MKPC Mežsaimniecības konsultante); Maruta Pragulbicka (MKPC Mežsaimniecības konsultante).

06.05.2022., Rēzeknes nodaļa | Informatīvs seminārs "ES atbalsts mežsaimniecībā 2022"

Semināra tēmas:

• Aktualitātes par ES atbalstu mežsaimniecībā. Pieejamais finansējums. Prasības dalībniekiem.
• Projekta izstrādes noteikumi. Pieteikumu iesniegšana un to vērtēšanas kritēriji.

Lektori: Anna Pastare-Skutele (MKPC Rēzekne Mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu: anna.pastare@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība