Lauksaimniecisko zināšanu un inovāciju sistēmas nozīme nozares pilnveidošanā

Image by Leopictures from Pixabay
GalerijaPrint

Jau kādu laiku lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs izskan termins AKIS, kas ir lauksaimniecisko zināšanu un inovāciju sistēma. Tā ietver visus cilvēkus un organizācijas (lauksaimniekus, mežsaimniekus, lauksaimnieku un mežsaimnieku organizācijas un kooperatīvus, konsultantus, pētniekus, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas u. c.), kas rada, dalās un izmanto zināšanas un inovācijas lauksaimniecībai. Kā arī savstarpēji saistītās jomās: lauku apvidi, vērtību ķēdes, vide, klimats, bioloģiskā daudzveidība, sabiedrība un patērētāji. Galvenā iecere, koncentrējoties uz šo sistēmu, ir izmantojot koordinētas darbības, nodrošināt labāko iespējamo zināšanu un inovāciju informācijas apriti, tādējādi sniedzot ievērojamu ieguldījumu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā nodarbinātajiem.

Tā kā, lai pilnveidotu AKIS, ir nepieciešams veikt dažādas aktivitātes un plānošanas darbus,  2022. gada septembrī tika uzsākts projekts modernAKIS. Projekts ir Apvārsnis Eiropa programmā un akronīma skaidrojums nozīmē – Lauksaimniecības modernizācija, izmantojot efektīvākas un iedarbīgākas lauksaimniecisko zināšanu un inovāciju sistēmas.

Projektā modernAKIS, uzsverot tā nozīmību, piedalās dalībnieki no 27 Eiropas Savienības  valstīm un tai skaitā arī no Latvijas, kur kā partneris ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, kas kopš šī gada 1. janvāra arī pilda AKIS Sekretariāta funkcijas Latvijā.

Projekta mērķis ir uzlabot AKIS dalībnieku spējas piesaistīt dažādus resursus, kas nepieciešami pārejai uz saskaņotākām un efektīvākām AKIS sistēmām un pārejai uz ilgtspējīgāku dabas resursu pārvaldību un izmantošanu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Lai sasniegtu mērķi, līdz projekta beigām plānots izveidot AKIS dalībnieku tīklu no vismaz 1000 aktīvajiem dalībniekiem, ietverot AKIS koordinēšanas struktūras no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Projekta ietvaros arī plānots veicināt šo pašu AKIS dalībnieku prasmes izvērtēt sistēmu un tajā iesaistīties, tādējādi palīdzot pilnveidot AKIS arī ilgtermiņā. Tāpat arī katrā dalībvalstī tiks izveidota vismaz viena prakses kopiena, kas ļaus sanākt praktiski sistēmā iesaistītajiem, lai veicinātu AKIS koordinēšanu arī katras dalībvalsts iekšienē. Vēl viens no projekta uzdevumiem ir nodrošināt visaptverošu digitālo katalogu, kurā būs pieejamas zināšanas un vismaz 80 rīki un metodes, lai atbalstītu aktīvos AKIS dalībniekus, uzlabojot zināšanu plūsmas un izstrādātu labi funkcionējošu AKIS.

Kopumā šādas un cita veida aktivitātes tiek veiktas visās ES valstīs, lai panāktu vienotu sistēmu dažādas nozarei būtiskas informācijas apritē un jaunumu, piemēram, inovāciju ātrākā izplatīšanā un vēlāk arī praktiskā ieviešanā. AKIS sistēmas pamatā ir koordinēta visu lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoru iesaiste, sadarbība un informācijas aprite.

AKIS sistēmā ir iespēja iesaistīties ikvienam, kurš vēlas zināšanas iegūt vai ar tām dalīties,  piemēram, pētniekiem. Visi uzsvari tiek likti uz to, lai gala lietotāji, kas šajā gadījumā ir lauksaimnieki un mežsaimnieki, varētu sistēmā pieejamās sadarbības iespējas un informācijas apriti pilnvērtīgi izmantot un tādējādi celt arī savu konkurētspēju, nodrošināt ilgtspēju.

Plašāka informācija par projektu: https://modernakis.eu/

Saite uz “i2connect” projektā veikto ziņojumu par AKIS sistēmu Latvijā: https://i2connect-h2020.eu/resources/akis-country-reports/

 

Sagatavoja:

Aiva Saulīte-Liniņa,

projektu vadītāja, Valsts KLP tīkla Sekretariāts, EIP tīkla kontaktpunkts

 

Foto: Leopictures from Pixabay

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru