Lauku politika

KOPĒJĀ LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKA

Lai nodrošinātu garantētu pārtikas piegādi Eiropas Kopienai 1957. gadā tika izstrādāti pamatprincipi kopējā tirgus izveidei un tos nosauca par kopējās lauksaimniecības politiku (turpmāk – KLP).

Ar Romas līgumu, kurā ir definēti KLP mērķi sešas dalībvalstis (Francija, Vācija, Itālija, Beļģija, Nīderlande, Luksemburga) nodibināja Eiropas ekonomisko kopienu un šis līgums stājās spēkā 1958. gada 1. janvārī.

KLP mērķi izriet no Romas līguma 39. panta un tie ir sekojoši:

 1. kāpināt lauksaimniecisko ražošanu, veicinot tehnisko progresu un nodrošinot lauksaimnieciskās ražošanas racionālu attīstību, kā arī ražošanas faktoru, īpaši darbaspēka, optimālu izmantošanu;
 2. nodrošināt lauksaimniekiem pieņemamu dzīves standartu, it īpaši palielinot lauksaimniecībā nodarbināto personu ienākumus;
 3. nostabilizēt tirgu;
 4. nodrošināt izejvielu un resursu pieejamību;
 5. nodrošināt,lai precēm, tām nonākot līdz patērētājiem, būtu saprātīgas cenas.

2004. gadā sākot pakāpeniski ieviešot 2003. gada Luksemburgas reformu, ES KLP paredz sasniegt trīs galvenos mērķus:

 1. veicināt uz tirgu orientētas lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību, kas, ņemot vērā pārmaiņas tirgū, lauksaimniekiem pavērs plašākas iespējas un ļaus labāk pielāgoties tirgus vajadzībām;
 2. rosināt ilgtspējīgu un videi draudzīgu lauksaimniecības attīstību;
 3. veicināt turpmāko lauku attīstību, novirzot tiešo ienākumu atbalstu no produkcijas ražošanas uz lauku cilvēku, kurš šo produkciju ražo, un nodrošinot pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem.

Šī Luksemburgas reforma paredzēja pāreju no ražošanas atbalstu uz ražotāju atbalstu, t.i., pāreju no cenu atbalstu uz lauksaimnieka tieša ienākuma atbalstu, lai nodrošinātu pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem un radītu lauksaimniekiem brīvību ražot tos produktus un tik daudz, ko vēlas patērētāji.

KLP pamatprincipi:

 • paredzēt tiešo atbalstu lauksaimnieku ienākumiem, lai nodrošinātu pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem,
 • maksājumu atdalīšana no ražošanas ar mērķi dot lauksaimniekam brīvību ražot tos produktus un tik daudz, ko vēlas patērētāji;
 • lai saņemtu atbalstu ir lauksaimniekiem ir jānodrošina savstarpējo prasību izpilde.

 

LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

Zemkopības ministrijas izstrādātā Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam ir politikas plānošanas dokuments, kuru realizējot, Latvijā tiek ieviests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums lauksaimniecības un lauku attīstībai.

Latvijas lauku attīstības programma 2014.–2020. gadam ir apstiprināta 2015. gada 13. februārī.

Latvijas lauku attīstības programma 2014.–2020. gadā nodrošinās un veicinās lauksaimnieku, lauku uzņēmēju, mežsaimnieku ienākumus, konkurētspēju, Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību turpmākajos septiņos gados. Jaunajā plānošanas periodā finansējums lauku attīstības pasākumiem ir par 11% lielāks nekā tas bija iepriekš 2007.-2013. gadā. Kopējā atbalsta summa lauksaimniekiem no Latvijas lauku attīstības programmas laika posmam no 2014.–2020. gadam ir 1,531 miljardi eiro.

Eiropas Savienības atbalsts būs pieejams šādās programmās:

 • ieguldījumi materiālajos aktīvos (500,7 milj.eiro),
 • saimniecību un biznesa attīstība (99,9 milj.eiro),
 • mazāk labvēlīgie apvidi (267,5 milj.eiro),
 • agrovide un klimats (92,5 milj.eiro),
 • bioloģiskā lauksaimniecība (151,9 milj.eiro),
 • zināšanu pārneses un informācijas pasākumi (13,7 milj.eiro),
 • konsultāciju pakalpojumi (10,7 milj.eiro),
 • ražotāju grupas (2,8 milj.eiro),
 • ieguldījumi meža ekosistēmu uzlabošanai (31,3 milj.eiro),
 • kā arī dažādi atbalsta pasākumi LEADER ietvaros (76,5 milj.eiro).


Papildus informācija un Latvijas Lauku attīstības programma 2014.–2020. gadam atrodama Zemkopības ministrijas mājaslapā: lasi ŠEIT