Atbalsts aktīviem iedzīvotājiem Ādažu novadā

GalerijaPrint

Biedrību “Gaujas Partnerība” iedzīvotāju skaita ziņā var saukt par mazāko Latvijas vietējo rīcības grupu, bet teritorijas ziņā – otru mazāko. Tā darbojas tikai Ādažu novadā, un tās darbības misija – sekmēt un līdzsvarot Ādažu novada teritorijas attīstību, lai palīdzētu novada iedzīvotājiem pašiem uzlabot dzīves kvalitāti un labklājību savā dzīvesvietā.

Iepriekšējā plānošanas periodā Ādažu novadā LEADER projektu īstenošanai varēja izmantot gan Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, īstenojot 31 projektu, gan Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējumu, īstenojot 8 projektus. Lielāko daļu no tiem īstenoja biedrības un pašvaldība sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas labiekārtošanai, finansējums uzņēmējdarbības projektiem veidoja tikai aptuveni 10% no kopējā ELFLA finansējuma.

Šajā plānošanas periodā Ādažu novadam ir pieejams finansējums tikai no ELFLA, kas līdz 2018. gada beigām ir 284 439 eiro. Lai vairāk atbalstītu tieši uzņēmējdarbības attīstību novadā, uzņēmējdarbības un nodarbinātības aktivitātēm jaunajā periodā nolemts novirzīt 60% no kopējā pieejamā publiskā finansējuma. Pateicoties labvēlīgākiem finansējuma saņemšanas nosacījumiem, atšķirībā no iepriekšējā perioda interese par LEADER projektu īstenošanu uzņēmējdarbības jomā tagad ir krietni lielāka – kopš 2016. gada sākuma biedrība  izsludinājusi 2 kārtas, un 19 no 31 iesniegtā projekta iesnieguma bija tieši šajā jomā. Kopumā pieprasītais publiskais finansējums iesniegtajos projektos 3 reizes pārsniedz Ādažu novadam atvēlēto ELFLA finansējumu. 12 iesniegtie projekti šobrīd atrodas vērtēšanā Lauku atbalsta dienestā.

Priecājamies par visiem 7 jau apstiprinātajiem 1. kārtas projektiem, kas tagad tiek īstenoti. Līdz 2018. gada sākumam plānots izveidot notekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšanas laukumu, attīstīt oriģinālsieru ražotnes darbību, izveidot atpūtas vietu pie Dūņezera, uzlabot velo infrastruktūru Ādažu novadā, izveidot vietu izglītojošām nodarbībām bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām, uzlabot sporta infrastruktūru Garkalnes ciemā (attīstīt fitnesa, spēka trīscīņu, izveidot sporta aktivitāšu centru, labiekārtot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu).

Iepriekšējo gadu laikā biedrība īstenoja dažādas aktivitātes mājražošanas un amatniecības attīstībai Ādažu novadā: tika organizēta sanāksme ar vietējiem mājražotājiem un amatniekiem, rīkotas radošās darbnīcas ar viņu iesaistīšanu, kā arī izdots buklets par mājražotājiem un amatniekiem Ādažu novadā. Ņemot vērā biedrības vēlmi īpaši veicināt šo jomu, lepojamies ar to, ka vienu no LEADER projektiem “Investīcijas Latvijas oriģinālsieru ražotnes attīstībā un siera realizēšanai tirgū” īsteno arī SIA “Soira” – amatniecības sieru ražotājs, kas pēc projekta pabeigšanas varēs turpināt strādāt labiekārtotās telpās un palielināt ražošanas apjomus. Uzņēmuma mērķis, īstenojot projektu, ir nostiprināt konkurētspēju vietējā teritorijā, piedāvājot ar novadu saistītu produkciju, tādējādi veicinot Ādažu atpazīstamību Latvijā un ārpus tās. Projekta ietvaros uzņēmums mainīs telpas uz plašākām un atzītai ražošanai atbilstošām, izveidojot jaunu materiāli tehnisko ražošanas bāzi, būtiski uzlabojot darba apstākļus un veicinot jaunu noieta tirgu apgūšanu.

Biedrība “Gaujas partnerība” aktīvi darbojas Ādažu novada attīstības jautājumu risināšanā un priecājas par ikvienu, kurš iesaistās, lai teritorija turpinātu augt un pilnveidoties.

Gunta Dundure,

biedrības “Gaujas Partnerība” valdes locekle/administratīvā vadītāja

 

Biedrība “Gaujas Partnerība”

Foto galerija: 

Pievienot komentāru