Attīsta augļkopības pētījumus ar tālizpētes tehnoloģijām

Tālizpētes un lāzerskenēšanas tehnoloģijas ir pietiekoši pieejamas ikvienam lietotājam, taču to izmantošana augļu dārzu novērtēšanai ir jauns darbības virziens Latvijā un kaimiņvalstīs. Tādēļ jau otro gadu turpinās projekta “Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums augļu dārzu novērtēšanai”  īstenošana, kurā iesaistīta LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra ar sadarbības partneri – Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “Augļu nams”.

Projekta mērķis ir izstrādāt Latvijas vides apstākļiem atbilstošu tehnoloģisku risinājumu augļu dārzu novērtēšanai ar tālizpētes tehnoloģiju pielietošanu. Projekta zinātniskā vadītāja Vivita Puķīte informē, ka, izmantojot tālizpētes tehnoloģiju, projekta ietvaros plānots iegūt datus par koku augšanas dinamiku un izstrādāt vairākslāņu karti. Projekta papildu mērķis ir iegūt datus par koku vainagu biezību un vainagu kopējo tilpumu. Šos datus plānots izmantot, lai vērtētu koku veidošanas darbu efektivitāti, koriģētu augu aizsardzības līdzekļu devu aprēķinus.

Projekta līdzšinējā īstenošanas periodā ir iegūti ģeotelpiskie dati, pielietojot LLU Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras iekārtu aprīkojumu – dronu, kas aprīkots ar pasīvo sensoru (fotokameru) un virszemes lāzerskenēšanas iekārtas komplektu. Veicot uzmērīšanu ģeotelpisko datu iegūšanai projekta saimniecību augļu dārzu teritorijās, iegūti punktu mākoņi ar dārzos esošo augļu koku detalizētu situācijas attēlojumu. Apstrādājot šos datus, vērtēta iegūto datu kvalitāte, analizēts augļu koku kvalitatīvais stāvoklis, pielietojot dimensionālo analīzi.

Projektā viens no uzdevumiem ir noteikt augšņu sastāvu augļu dārzu teritorijās. Tādēļ apvidū ar zondi 80 cm dziļumā tika paņemti augsnes paraugi, ar GPS tika fiksētas koordinātas paraugu ņemšanas vietām, veikta iegūto augsnes paraugu fotofiksācija, sagatavotas augsnes paraugu uztriepes uz lapām. Datu apstrādes un analīzes rezultāts tiks attēlots vienā slānī no vairākslāņu kartes.

“Lai iepazīstinātu nozares zinātniekus ar līdz šim projektā paveikto un iesaistītos diskusijās ar nozares pārstāvjiem, 2020. gada septembrī Klaipēdas lietišķo zinātņu universitātes starptautiskajā konferencē “Sustainable Environmental Development: Innovative Technologies” prezentēts stenda ziņojums “Results of Initial Monitoring of Orchards Territories”. Ārvalstu kolēģiem bija iespēja iepazīties ar augļudārzu sākotnējās apsekošanas – monitorēšanas – rezultātiem, un viņi atzina, ka šis ir interesants starpnozaru pētījums,” stāsta V. Puķīte.

Savukārt Starptautiskajai konferencei GEOLINKS sagatavota publikācija “Analysis of Remote Sensing Data for Determination of Spatial Changes in Orchards”, kurā skaidrots tālizpētes datu pielietojums, lai noteiktu platību izmaiņas augļu dārzu teritorijās un aprēķinātu iespējamo ienākumu lielumu no ražas. Rezultāti iegūti no augļu dārziem, kas atrodas Brocēnu novada Blīdenes pagastā, Jelgavas novada Vilces pagastā un Tukuma novada Pūres pagastā. Šie dārzi izvēlēti, jo tiem ir salīdzinoši liela platība un arī dārzu vecums ir atbilstošs, lai pētītu šo augļu dārzu platību izmaiņas vairāk nekā 15 gadu garumā. Senākie publiski pieejamie tālizpētes dati jeb šajā gadījumā ortofoto, kas izmantoti pētījumā, ir no 1994. gada un iekļauj visu periodu līdz pat jaunākajam 2019.-2021. gada aerofotografēšanas ciklam.

Turpmāk projektā plānota mērķtiecīga zināšanu pārnese, jo pētījuma laikā notiks aktīva sadarbība ar LLU pētniekiem, gan veicot tālizpētes novērojumus dārzos, gan kopīgi prezentējot rezultātus lauka dienās un semināros, kā arī vietēja un starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs. Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. maijam. 

Projekts “Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums augļu dārzu novērtēšanai” tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.2. apakšpasākumā “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”. Tā īstenošanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Informāciju sagatavoja
Ilze Vīķe, LLU

Uzziņa. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 222 9. punktu EIP darba grupas vai atbalsta saņēmēju grupas atspoguļo projektu īstenošanas gaitu, apkopo rezultātus, un tie tiek publicēti VLT mājaslapā.

Pievienot komentāru