Darba grupas inovāciju projektu īstenošanai

Inovāciju jeb jaunrades veidošanās process Eiropas Savienībā rit pilnā sparā, un arī Latvijā šī gada pavasarī tiks apstiprināti noteikumi par sadarbības projektiem, kas ietver inovāciju darba grupu veidošanu, atbalstu jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Zemkopības Ministrijā tiek veikti pēdējie soļi, lai tiktu apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma 16. “Sadarbība” apakšpasākumā 16.1. ”Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupas projektu īstenošanai” vismaz nacionālā mērogā un apakšpasākumā 16.2. ”Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” (vismaz uzņēmuma līmenī) atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

Liekot uzsvaru uz Eiropas Inovāciju partnerības (turpmāk –EIP; sīkāku informāciju skatīt http://laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/eiropas-inovaciju-partneriba ) darba grupu veidošanu, apakšpasākuma 16.1. mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vai tās sektorā, atbalstot tādu projektu īstenošanu, kas paredz jaunradītus risinājumus nozares vai sektoru līmenī ar iespējami plašāku potenciālo labumu guvēju loku, sekmējot nozares attīstību kopumā.

Saskaņā ar noteikumos noteikto atbalsts pasākumā tiek sniegts sekojošās tēmās:

- ekonomiski dzīvotspējīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas sistēmu attīstībai, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus;

- lauksaimniecības un mežsaimniecības resursu saglabāšanai un efektivitātes uzlabošanai (piemēram, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, palielināt energoefektivitāti, ieviest precīzās un bezatlikuma tehnoloģijas, samazinot mēslošanas līdzekļu un pesticīdu lietošanu, kā arī veicinot oglekļa uzglabāšanu un CO2 piesaisti);

- pilna ražošanas cikla nodrošināšanai no primāro lauksaimniecības produktu ražotāja līdz gatavās produkcijas pārstrādātājam, sadarbībā rodot kompleksu, ilgtspējīgu risinājumu;

- lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšanai, izmantojot vietējās izejvielas;

- ekonomisko rādītāju uzlabošanai lauku saimniecībās vai lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos un privāto mežu apsaimniekošanā, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus;

- pārtikas un kokmateriālu īsās piegādes ķēdes stiprināšanai, veicinot sadarbību starp vietējiem ražotājiem, lai samazinātu attālumu starp ražotāju un galapatērētāju, kā arī starpnieku skaitu un veicinātu tiešo iegādi no pārtikas ražotāja.

Ministru kabineta noteikumos jaunrade tiek definēta kā process vai darbība, ar kuru vismaz nacionālā mērogā tiek izstrādāts jauns produkts, tehnoloģija, process vai metode, un kurā tiek iesaistīts galvenokārt valsts intelektuālais potenciāls, nodrošinot nepārtrauktu mijiedarbību visa procesa laikā un tajā iesaistot zinātni, tirgus izpēti un gatavās produkcijas ražošanu.

Ar jēdzienu jauns produkts tiek skaidrota prece, metode vai pakalpojums, kas ir pilnīgi jauns vai kam ir uzlabotas funkcionālās īpašības vai mainīts paredzamais lietošanas veids, tostarp mainīti vai uzlaboti tehniskie parametri, tomēr pastāv arī nosacījumi par jauna produkta izpratni, piemēram, ja tiek pārtraukta kādas procesa daļas izmantošana; izmantotajiem moduļiem identisku moduļu iegāde, nebūtiski paplašinājumi, iekārtu un programmatūras atjauninājumi; komponentu cenu dēļ radušās izmaiņas; produktu pielāgojums konkrētām vajadzībām, ja netiek mainītas funkcionālās vai tehniskās produkta īpašības;  dizaina izmaiņas, kas nemaina funkcijas; ikdienas, sezonas vai cikliskas izmaiņas un uzlabojumi netiek uzskatīti par jaunu produktu.

Atbalsts netiek sniegts kokapstrādei un zivsaimniecības produktu pārstrādei.

Saskaņā ar noteikumiem tiem, kas gribētu veidot inovāciju darba grupas, tomēr jāņem vērā tas, ka pasākuma ietvaros atbalsts netiek piešķirts jau uzsāktu projektu īstenošanai, individuālajiem pētniecības projektiem, intelektuālā īpašuma tiesības projektiem, fundamentāliem pētījumiem un priekšizpētei, kā arī jauna produkta, procesa, tehnoloģijas vai metodes komercializēšanai, netiek arī atbalstīti ieguldījumi natūrā.

Lai pretendētu uz atbalstu inovācijas darba grupu veidošanai un projekta īstenošanai, nepieciešams piedalīties atbalstāmo projektu atlasē, kas notiek divos posmos. Pirmais posms sastāv no projekta idejas atlases un EIP darba grupas apstiprināšanas, otrajā posmā savukārt tiek izvērtēts detalizēti sagatavots projekta iesniegums.

Atbalsta pretendents uz pirmo posmu ir potenciālā EIP darba grupa, kura apvieno trīs pārstāvjus no zemāk minētajām dalībnieku grupām, no kuriem vismaz viens ir lauksaimnieks vai mežsaimnieks un kas savstarpēji nav saistīti:

- lauksaimniekus, mežsaimniekus;

- lauksaimniecības produktu pārstrādātājus;

- pārstāvjus no lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstiskajām organizācijām vai kooperatīviem;

- pētniekus, tai skaitā studentus;

- konsultantus vai citas jaunradē ieinteresētās puses.

Projekta ideju atlases pirmajā posmā potenciālā EIP darba grupa iesniedz savu projekta idejas iesniegumu Zemkopības ministrijas izveidotajai komisijai, kura divu mēnešu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa pieņem lēmumu par projekta idejas atbilstību vai noraidīšanu saskaņā ar kritērijiem. Ja nepieciešams, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt, bet ne ilgāk kā uz četriem mēnešiem no projektu idejas iesniegšanas dienas Lauku atbalsta dienestā. Pēc projekta idejas izvērtēšanas komisijai ir tiesības izteikt ieteikumus par EIP darba grupas sastāvu un projekta idejas uzlabošanu.

Divus mēnešus pēc projekta idejas iesniegšanas termiņa beigām komisija pieņem lēmumu par projekta idejas atbilstību vai noraidīšanu un EIP darba grupas apstiprināšanu, nepieciešamības gadījumā lēmuma pieņemšanas termiņu pagarinot. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā (skatīt https://likumi.lv/ta/id/269553-noteikumi-par-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanu-administresanu-un-uzraudzibu-lauku-un-zivsaimniecibas-attistibai), uzsākot otro posmu, kurā notiek projekta iesniegumu atlase.

Otrajā posmā atbalsta pretendents ir komisijas apstiprinātā EIP darba grupa. Atbalsta pretendentam sagatavojot projekta iesniegumu, jānodrošina tā atbilstība iepriekš komisijas apstiprinātajai projekta idejai, tajā pēc apstiprināšanas nav pieļaujamas būtiskas izmaiņas, kas mainītu projekta mērķi un sasniedzamo rezultātu. Ja kāds no EIP darba grupas sadarbības partneriem pārtrauc savu darbību grupā, to aizvieto ar citu līdzvērtīgu partneri.

Pēc projekta īstenošanas EIP darba grupa komisijai klātienē sniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem, dara publiski pieejamu un pilnā apjomā publicē Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī apraksta projekta rezultātus un plaši izplata bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, izmantojot vismaz EIP tīklu, un, ja iespējams arī citus informācijas izplatīšanas līdzekļus. EIP darba grupa regulāru informācijas publiskošanu var nodrošināt arī jau projekta īstenošanas laikā.

Ja jums ir ideja EIP darba grupas veidošanai un projekta izstrādei, variet sazināties ar EIP tīkla kontaktpunktu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā, kas Valsts Lauku tīkla funkciju ietvaros nodrošina tehnisko palīdzību inovatīvo projektu ideju izstrādei, potenciālo EIP darba grupu izveidei un potenciālo partneru piesaistei, rakstot uz e-pastu edgars.linde@llkc.lvaiva.saulite@llkc.lv, vai zvanot pa tālr. 63007558, kā arī meklējot informāciju mūsu mājaslapā www.laukutikls.lv.

Sīkāka informācija par Ministru kabineta noteikumu projektu atrodama: https://likumi.lv/ta/id/290651-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pie...

 

Aiva Saulīte-Liniņa,

LLKC Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja

e-pasts: aiva.saulite@llkc.lv

tālr. 63007558

Pievienot komentāru