Efektīvi siltuma apgādes risinājumi segtajās platībās

Veikts projekta “Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās” trešā pārskata perioda kopsavilkums. Šajā periodā tika turpinātas aktivitātes abās projekta praktisko pētījumu vietās – gan SIA “Rītausma”, gan z/s “Skudriņas”. Tika veikts intensīvs darbs, lai izveidotu  pasīvās akumulācijas siltumnīcu z/s “Skudriņas”, izstrādāts detalizēts tehniskais projekts akumulācijas slānim un siltumnīcai kopumā. Veikts nepieciešamo akumulācijas slāņa izveides materiālu iepirkums. Iegādātas un uzstādītas akumulācijai  nepieciešamās caurules, veikta to montāža. Analizēti un izstrādāti nepieciešamie parametri akumulācijas efektivitātes noteikšanai. Atbilstoši tiem izstrādāta shēma nepieciešamo sensoru izvietojumam akumulācijas slānī un siltumnīcas virszemes daļā. Noteikti sensoru nepieciešamie parametri. Veikti priekšdarbi siltumnīcas tālākai montāžai.

Publicitātei ir veikta nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana iepirkuma procedūrai. Tā tika sekmīgi pabeigta un  izvēlēts ekonomiski izdevīgākais piedāvājums no SIA “Mazliet svaiga gaisa”. Tika sagatavots video rullītis par akumulācijas slāņa veidošanu z/s “Skudriņas”, izsūtīta preses relīze. Semināru, ņemot vērā vairākus mēnešus pastāvošos ierobežojumus un konsultējoties ar projekta partneriem, nolemts pārcelt uz nākamo projekta periodu, saglabājot esošo semināra plānu.

Kopējo sekmīgo darbu nedaudz, bet tomēr ietekmēja saistībā ar Covid-19 noteiktie ierobežojumi, kas padarīja visus saskaņošanas procesus garākus un neskaidrākus, jo tā bija jauna situācija visiem projekta partneriem. Dažādo iepirkumu organizēšana dažādos līmeņos projektu partneriem palēnināja iepirkumu procesus. Tā rezultātā siltumapgādes sistēmas kopējais izveidošanai bija jāpielāgojas LU centralizēto iepirkumu prasībām.

SIA “Rītausma” turpinājās darbs pie eksperimentālās siltumnīcas izveides, apzinot un pētot tehnoloģisko procesu daļas, kā tās vislabāk integrēt kopīgajā tehnoloģiskajā procesā. Kopējā siltumnīcas platībā nodalīta vajadzīgā platība eksperimentālajai siltumnīcai. Veiktas vajadzīgās iepirkuma procedūras nepieciešamā aprīkojuma iegādei.

Pārējiem projekta partneriem, ņemot vērā striktos nosacījumus, kādi bija jāievēro SIA “Rītausma” siltumnīcu kompleksā, radās  grūtības nepieciešamo aktivitāšu veikšanā. Daļēji palēnināta bija visu projektā iesaistīto partneru darbība Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ, kas viskrasāk bija jūtami tieši Rīgā. Tādēļ daļa no projektā paredzamajām aktivitātēm pēc projekta iesaistīto pušu vienošanās ir pārcelta un nākamo – ceturto projekta periodu. Tas ir saistīts gan ar dažādo nepieciešamā aprīkojamu testēšanu, lai varētu slēgt kopējā sistēmā, gan ar biomasas žāvēšanai nepieciešamajiem parametriem. To izstrāde bija balstīta uz enerģijas apgādes sistēmu, kura netika pabeigta ierobežojumu dēļ. Projekta partneri ir apņēmības pilni darbu turpināt jau ceturtajā projekta periodā.

Projekta darba grupa

Pievienot komentāru