Iepazīstas ar jauniešu izglītošanas un nodarbinātības aktivitātēm Bulgārijā

GalerijaPrint

LLKC Gulbenes birojam aprīļa sākuma bija iespēja piedalīties projekta RuralYouthFuture (RYF) vizītē Bulgārijā, Pešteras pašvaldībā, iepazīstoties ar aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu izglītošanas un nodarbinātības veicināšanu lauku reģionos.

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmisko centru (ESASAC) tiek nodrošināta dalība projektā RuralYouthFuture (RYF). Šogad interreģionālā studiju vizīte noritēja Pešteras pašvaldībā, Bulgārijā. Projekta ietvaros notika tīklošanās ar RYF projekta  starpreģionu partneriem un viņu iesaistītajām pusēm, tā veicināja sadarbību un ideju apmaiņu starp projekta partneriem. Vizītes laikā tika apzināta jauniešu reālā situācija, kopējā politika, demonstrēti labās prakses piemēri, kā lauku jaunieši tiek iesaistīti sabiedrībā, viņiem pieejamais atbalsts Bratsigovo, Velingradas un Pešteras pilsētās.

Kopš 2023. gada marta Latvijas Universitāte ir iesaistījusies Interreg Europe programmas projektā "Jaunatnes politikas nozīmes uzlabošana ilgtspējīgai lauku attīstībai". Projekta galvenais mērķis ir atbalstīt jauniešu izglītošanos un nodarbinātību, īpaši fokusējoties uz to jauniešu vajadzībām, kas dzīvo ārpus lielajām pilsētām un lauku rajonos, pilnveidojot esošo politiku un attīstot jaunas iniciatīvas aktuālo problēmu risināšanai.

Projektā RuralYouthFuture (RYF) piedalās partneri no 7 valstīm: Latvija, Igaunija, Bulgārija, Spānija, Grieķija, Portugāle, Slovēnija, kur vietējās varas iestādes, publiskās iestādes un bezpeļņas organizācijas atspoguļo dažādu reālo situāciju, kas skar jauniešu nodarbinātību, prasmju apguves iespējas un kopējo lauku reģionu attīstību. RuralYouthFuture ietvaros tiek organizēti starpreģionu un starpvalstu pieredzes apmaiņas pasākumi, lai izstrādātu reālas risinājumu stratēģijas.

Projekta sākumā dalībnieki tika iepazīstināti ar pašvaldību aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu izglītošanos un nodarbinātību lauku reģionos. Tika demonstrētas stratēģijas, kā uzlabot jauniešu nodarbinātības politikas efektivitāti ilgtspējīgai lauku attīstībai. Projekts apvieno pašvaldības, reģionālās un valsts struktūras kopīgā mērķī: risinot jauniešu vajadzības lauku teritorijās, samazināt nevienlīdzību ar vienaudžiem pilsētā. Īpašs uzsvars tiek likts uz digitālo prasmju izmantošanu. Daudz tika rādīti labās prakses piemēri par jauniešu nodarbinātību un iesaistīšanu uzņēmējdarbībā lauku apvidos, jauniešu iesaistīšanos sabiedrībā un inovatīvos projektos, piemēram, RuralLAB, kas vērsts uz jauniešu apmācību un atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, par sociālo uzņēmējdarbību,  mārketingu, ekonomikas vadību, ideju ģenerēšanu u. c.  Projekts CRAFT: kopdarbs lauku apvidos, lai sagatavotu jauniešus nākotnes tendencēm, stiprinātu jauniešu digitālo domāšanas veidu, pilnveidotu karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus, sniedzot īpašus ieteikumus, kā arī veicinātu starptautisko sadarbību (ārpus partnervalstīm) starp jauniešiem.

Nākamajā dienā devāmies uz lauku reģioniem Bratsigovo, Velingradas, Pešteras pilsētās. Klātienes vizītes laikā apmeklējam jauniešu centrus, kopienas un pašvaldību jaunatnes centrus, gūstot priekšstatu, kā ikdienā tiek nodarbināti jaunieši ar neformālās izglītības iespējām. Jauniešiem tiek piedāvātas plašas iespējas ārpus mācību iestādēm. Līdz 18 gadiem ir pieejamas dažādas pašvaldības apmaksātas nodarbības savu talantu un hobiju attīstīšanai. Jauniešu centros ir pieejamas nodarbības dažādu mūzikas instrumentu apguvei, tautas un sporta deju, mākslas nodarbības un dažādas attīstošās spēles.

Joprojām ir aktuāls un sarežģīts jautājums par to kā noturēt jauniešus lauku reģionos. Un šī tēma ir aktuāla ne tikai Latvijas lauku reģionos, bet arī Bulgārijā, Igaunijā, Spānijā, Grieķijā, Portugālē, Slovēnijā, un jādomā jau, ka visā Eiropā. Kā ieinteresēt un motivēt jauniešus palikt lauku reģionos, ar ko piesaistīt un noturēt, kādas iespējas piedāvāt, attīstīt vai uzlabot, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, veidotu ģimenes, pieņemtu lauku teritorijās piedāvātās darba iespējas, kā likt saredzēt lauku vērtību, kā veicināt jauniešu iesaisti sabiedrībā ilgtspējīgai lauku attīstībai?

Varbūt sākums ir katrā ģimenē: kā mācām vērtības. Varbūt liela atbildība gulstas uz pašvaldības pleciem – kādas prioritātes tiek izvirzītas? Bet varbūt ilgtspējīgas lauku attīstības stratēģiskos mērķus izvirza un kontrolē valsts? Skaidrs ir viens, ka šie jautājumi ir aktuāli un nākotnē kļūs vēl aktuālāki gan sabiedrībā, gan dažādās iestādēs, liks rosināt domāt par jauniešu nākotni, viņu lomu un aktīvu līdzdalību sabiedrībā.

Kā galvenais ieguvums no vizītes paliks gūtā pieredze un pārliecība, ka jaunieši ir mūsu nākotne. Tikai sadzirdot, apzinoties un identificējot viņu vajadzības, mēs varam veidot projektus, programmas, koprades telpas, pieredzes apmaiņas stāstus un braucienus, mācības, kur jaunieši gūst iemaņas sevis pilnveidošanā, kas  savukārt nākotnē veicinās ilgtspējīgu lauku attīstību.

 

Rasa Medne,  

LLKC Gulbenes biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru