Iespēja saņemt līdzfinansējumu darbinieka darba algai

 Projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros tiek īstenots aktīvais nodarbinātības pasākums "Pasākums noteiktām personu grupām" (turpmāk - pasākums). 

Pasākuma mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē pasākumu šādiem mērķa grupas bezdarbniekiem, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus

2. persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus

3. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem (dokumentāri apliecina);
4. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir vecāka par 55 gadiem
5. persona ir vecāka par 55 gadiem.

 Darba devēji var būt- komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas), arī zemnieku saimniecības

 NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai:

 1. Dotāciju bezdarbnieka darba algai 50 % apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

2. Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra no 1 līdz 2 mēnešiem.
Finanšu atbalstu: bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12 - 24 mēnešus.

 Prasības darba devējam

  1. 1.      Nodokļu parādi nedrīkst būt lielāki par 150 EUR
  2. 2.      Darba vietai jābūt izveidotai no jauna vai tajā vismaz 4 mēnešus neviens nav strādājis
  3. 3.      Par pasākumā iesaistīto bezdarbnieku jānomaksā nodokļi un jāapmaksā Darba likumā noteiktais atvaļinājums.

 Katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz mērķa grupas bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Viens darba vadītājs var būt 2 bezdarbniekiem.

 NVA Jelgavas filiālei līdz 15.07.2015. ir jāizveido 15 darba vietas, tāpēc pieteikumu iesniegšanas termiņš 18.06.2015.

 Informācija par pasākumu NVA Jelgavas filiālē , Jelgavā, Skolotāju ielā 3, 8. kabinetā pie koordinējošās ekspertes Zanes Blumbergas, tālrunis 63026674 vai mob. 25685325

Informācija pieejama: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit&from=0

Pievienot komentāru